دانلود پاورپوینت مقالات فارسی مختلف

دانلود مقاله در مورد حدودآزادي از نگاه كلام و فقه و عـرفان 42 ص

دانلود مقاله در مورد حدودآزادي از نگاه كلام و فقه و عـرفان 42 ص

دانلود مقاله در مورد حدودآزادي از نگاه كلام و فقه و عـرفان 42 ص

دانلود-مقاله-در-مورد-حدودآزادي-از-نگاه-كلام-و-فقه-و-عـرفان-42-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 42 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حدودآزادي از نگاه كلام و فقه و عـرفان
‏مقدمه‏
‏آزادي واژه اي با معاني گوناگون‏
‏تعريف آزادي‏
‏تعيين محل نزاع در مبحث آزادي‏
‏آزادي انسان در نگاه كلام‏
‏آزادي تكويني انسان در آيات‏
‏آزادي تكويني انسان در روايات‏
‏اشكال‏
‏پاسخ‏
‏حدود آزادي از نگاه فقه‏
‏حدود آزادي انسان پيش از بلوغ‏
‏حدود آزادي، پس از بلوغ در نگاه فقه‏
‏الف) تعدّي به مال و جان و ناموس و عِرْض ديگران‏
‏ب) تعدي به حقوق ديگران‏
‏حد و مرز آزادي انسان در برابر حقوق حيوانات‏
‏ج) ايجاد مزاحمت براي ديگران‏
‏د) تظاهر به منكرات‏
‏ه) تخلف از مقررات حكومتي و عدم رعايت مصالح نظام‏
‏و) اهانت به مقدسات‏
‏”لا اكراه في الدين” يعني چه؟‏
‏حدود آزادي انسان در نگاه عرفان‏
‏ويژگي انسان آزاد از نگاه عرفان علوي‏

‏مقدمه
‏آزادي مفهومي كشدار و در عين حال بسيار كليدي است كه همواره مورد توجه محافل
مختلف اجتماعي سياسي و صاحب نظران علوم سياسي و اجتماعي قرار گرفته است. يكي از
محورهاي عمده در تحليل و تبيين حكومت علوي همين مقوله مي باشد. دو گرايش عمده اي كه در
اصل موضوع آن وجود دارد، در بررسي آزادي در حكومت علوي نيز مشاهده مي گردد. مقاله اي
كه در پيش روي داريد به هدف تبيين همين موضوع تدوين شده است؛ البته چنانكه ملاحظه
خواهيد كرد بحث به صورت عام دنبال شده و اختصاصي به حكومت علوي نيافته است؛ لابد با
اين عذر كه حكومت علوي، مصداقي اتمّ از حكومت اسلامي است و از منظر ديني در سه بعد فقه،
كلام و عرفان، بايد به آزادي اين گونه نگريست. مقاله اي كه پس از اين با عنوان “آزادي مخالفان
سياسي در حكومت علوي” خواهد آمد، اجمالاً برداشتي متفاوت را ارائه خواهد كرد. و اين دو
گرايش ِاصلي است كه در تحليل و ارزيابي جايگاه آزادي در حكومت علوي به شكل خاص و در
اسلام به شكل عام، در ميان صاحب نظران وجود دارد. براي مجله حكومت اسلامي نيز شيوه
مطلوب همين است كه ديدگاههاي مختلف را در صورتي كه در چارچوب موازين مطرح شده
‏|162|

باشد، پيش روي صاحب نظران قرار دهد و پرواضح است كه همواره پرونده موضوعاتي چنين را
باز بگذارد تا ديدگاههاي مختلف مطرح شود. در آينده نيز مجله همچنان براي طرح ديدگاههاي
مختلف در انديشه سياسي آمادگي دارد، كمااينكه از نقد مباحث مطرح شده نيز
استقبال مي كند.
‏‏”مجله حكومت اسلامي”‏

‏آزادي واژه اي با معاني گوناگون
‏آزادي، واژه اي بسيار آشنا و دلكش و دلربايي است كه هماره، در طول تاريخ بشر، به
صورتهاي گوناگون مطرح بوده و در همه ادوار تمدن بشري، به صورت مثبت يا منفي، رخ
نمايانده است.
‏آزادي، از واژگاني است كه در فرهنگ همه اصناف آدمي، از دربار ملوك و كاخ فرمانروايان
تا كوخ رعيت و كوچه و بازار، از محفل اهل دانش و بزم ارباب ادب و سروده سرايندگان و چكامه
نازك انديشان، تا حكمت و فلسفه ژرف انديشان، از ارباب كلام قديم تا نوآوران كلام جديد، از
نداي رهايي بخش رهبران آسماني تا فتاواي حياتمند و سعادتمند دين شناسان، از فرياد برق
شمشير ظلم ستيزان تا زمزمه سويداي بندنشينان و بالاخره تا صحنه جدال انگيز جرايد و
مطبوعات معاصر، هماره، مورد گفت و گو بوده است.
‏در اين ميان، آنچه بيشتر از هر چيز، در نوشتار و گفتار اهل دانش و فرهنگ، به طور جدي،
مشكل ساز و حتي منتهي به باورهاي متضاد شده، اشتراك لفظي يا معنوي اين واژه، ميان مفاهيم
مختلف و مصاديق گوناگون آن است.
‏عدم توجه عميق به اين واقعيت، سبب خلط ميان مفهوم و مصداق گرديده و برداشتهاي كاملاً
متناقضي را از سوي صاحبان فكر و انديشه در پي داشته و جدلهاي بي نتيجه اي را همراه داشته
است.
‏اين نوشته، بر آن است تا ضمن ارائه تعريف ماهوي از آزادي و واژگان مرادف آن در
فرهنگ غرب، اقسام و مصاديق آن را بررسي كرده و حكم هر يك را از نگاه فقه و كلام و عرفان
مورد كَند و كاو عميق و به دور از هر گونه تعصب و جدال قرار دهد، و مرز آزاديها را از منظر كلام
و فقه و عرفان مشخص سازد.
‏|163|

‏تعريف آزادي
‏آزادي، از مفاهيم بسيار مأنوس و رايجي است كه مي توان از جهتي، آن را از سلسله مفاهيم
بديهي و بسيار روشن معرفي كرد كه اگر هر واژه اي را به عنوان معرف و بيان كننده حقيقت آن
برگزينيم، باز يا به روشني خود آزادي نيست و يا دست كم مساوي آن است. بسياري از مفاهيم
كه در نگاه بدوي و برخورد آغازين، روشن و بديهي مي نمايد، هنگامي كه با تأمل عميق و نگاه
تحليلي بدان مي نگريم و بر بوته تحقيق مي نهيم، چهره اي مجهول و ناشناخته از خود مي نمايد و
پاره اي از مصاديق آن مشتبه و ناآشنا مي آيد، نظير آنچه شيخ انصاري، رضوان الله تعالي عليه، در
تعريف واژه “ماء مطلق” فرمود:
‏و هو من أوضح المفاهيم العرفيّة إلاّ أنَّ تعريفَ المصنّف كغيره له … لأجل الأشارة إلي
امتياز أفراد غيره عند الاشتباه ‏[1]‏؛
‏لفظ “ماء مطلق” از روشنترين مفهوهاي عرفي است، ولي در عين حال براي اينكه
افراد آب مطلق با غير مطلق، مشتبه نگردد، نيازمند تعريف است و از اين رو مصنف
(علامه) مانند ديگر فقها، آن را تعريف كرده اند.
‏مفهوم آزادي نيز از اين سنخ مفاهيم است، از اين رو، در باره آن، تعاريف مختلفي، ارائه شده
و آزادي پژوهان بر اساس باورها و يا پيش فرضهايي، قيودي را در تعريف آن وارد ساخته كه گاه
مباين و بيگانه با ديگر تعاريف مي نمايد كه شايد باور اين حقيقت، مشكل و يقيناً مايه شگفتي
باشد كه از دانشمند غربي، آيزا برلين، بشنويم كه تا كنون، دويست تعريف در باره آزادي، مطرح
شده است. ‏[2]‏
‏برخي مانند لاك، آزادي را آن قدرت و نيرويي مي داند كه آدمي براي انجام يا ترك عمل
خاصي، برخوردار است. ‏[3]‏
‏و برخي مانند جان استوارت ميل، مي گويد:
‏”آزادي، عبارت است از اينكه هر انساني بتواند مصلحت خويش را به شيوه مورد نظر خود،
دنبال كند، مشروط به اينكه به مصالح ديگران، آسيبي نرساند.”> ‏[4]‏
‏و بعضي مانند كانت، مي نويسد: “آزادي، استقلال انسان از هر چيز به جز قانون اخلاقي
است”. ‏[5]‏
‏|164|

حضرت استاد، آيت الله جوادي آملي، آزادي از نگاه اسلام را چنين تعريف مي كند: “آزادي،
از ديدگاه اسلام، يعني رها شدن از بردگي و اطاعت غير خدا”. ‏[6]‏
‏ريشه پيدايش اين همه تعاريف گوناگون در باره آزادي را، در اختلاف اهداف
تعريف كنندگان بايد جست و جو كرد؛ زيرا، برخي از آزادي پژوهان، در صدد تعريف ماهيت
آزادي با قطع نظر از جهات مثبت و منفي آن بوده اند و جمعي، در پي تعريف آزادي با قيود و
حدودي كه بر وفق باورهاي خود، آنها را ارزش و كمال شناخته اند.
‏بر اين اساس، آنكه در مقام معرفي اصل ماهيت آزادي، بدون نظر به بُعد اثباتي و ارزشي و
ضد ارزشي آن بود، مانند لاك، گفته است، آزادي، همان توان بر فعل و ترك عمل خاص است،
ولي آنان كه خواسته اند آزادي مثبت و سازنده و مقبول از منظر عقلا را براي وصول به سعادت و
خوشبختي عمومي جامعه يا خصوصي همه آحاد، معرفي كنند، تمام قيودي را كه در دست يازيدن
به اين اهداف، دخيل مي دانسته اند، در تعريف خود، گنجانده اند.
‏از اين رو، جان استوارت ميل، در تعريف آزادي، قيد “مشروط به اينكه به مصالح ديگران
آسيب نرساند” را آورده است؛ زيرا، در نگاه او، آن آزادي كه مزاحم با مصالح ديگران باشد،
آزادي ِمقبول و پذيرفته عقلا نخواهد بود.
‏و باز از اين رو است كه كانت، آزادي را مستغني از اِعمال قانون اخلاقي نمي شناسد و رعايت
آن را در تحقق آزادي مقبول، ضروري مي شمارد. استاد آيت الله جوادي آملي، نيز چون در صدد
ارائه تعريف آزادي از نگاه دين است، حقيقت آزادي را منفكّ از عبوديت و بندگي خداوند
متعال ندانسته است.

 

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود مقاله در مورد حجاب در نظر عالمان 100 ص

دانلود مقاله در مورد حجاب در نظر عالمان 100 ص

دانلود مقاله در مورد حجاب در نظر عالمان 100 ص

دانلود-مقاله-در-مورد-حجاب-در-نظر-عالمان-100-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 142 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏مقدمه ‏ :
‏اطلاع م‏ا‏ از جنبه تاريخی كامل ‏نيست . اطلاع تاريخی ما آنگاه كامل است‏كه بتوانيم درباره همه مللی كه قبل از ‏اسلام بوده‏اند اظهار نظر كنيم . قدر ‏مسلم اينست كه قبل از اسلام در ميان بعضی ‏ملل حجاب وجود داشته است .
‏تا آنجا كه من در كتابهای مربوطه خوانده‏ام در ايران ‏باستان و در ميان‏ ‏قوم يهود و احتمالا در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در ‏قانون اسلام آمده‏ ‏سخت‏تر بوده است . اما در جاهليت عرب حجاب وجود نداشته است و ‏به‏ ‏وسيله اسلام در عرب پيدا شده است .
‏ويل دورانت در صفحه 30 جلد 12 ” ‏تاريخ تمدن ” ( ترجمه فارسی ) راجع‏ ‏به قوم يهود و قانون تلمود می‏نويسد : .
” ‏اگر زنی به نقض قانون يهود می‏پرداخت چنانكه مثلا بی آنكه چيزی بر ‏سر ‏داشت به ميان مردم می‏رفت و يا در شارع عام نخ می‏رشت يا با هر سنخی‏ ‏از مردان ‏درد دل می‏كرد يا صدايش آنقدر بلند بود كه چون در خانه‏اش تكلم‏ ‏می‏نمود ‏همسايگانش می‏توانستند سخنان او را بشنوند ، در آن صورت مرد حق‏‏ ‏داشت بدون‏ ‏پرداخت مهريه او را طلاق دهد ” .
‏عليهذا حجابی كه در قوم يهود معمول بوده است از حجاب اسلامی چنانكه‏ ‏بعدا شرح ‏خواهيم داد بسی سخت‏تر و مشكلتر بوده است .
‏در جلد اول ” تاريخ تمدن ” صفحه 552 ‏راجع به ايرانيان قديم می‏گويد :
” ‏در زمان زردشت زنان منزلتی عالی ‏داشتند ، با كمال آزادی و با روی‏ ‏گشاده در ميان مردم آمد و شد می‏كردند . . . ” .
‏آنگاه چنين می‏گويد :
” ‏پس از داريوش مقام زن مخصوصا در طبقه ثروتمندان ‏تنزل پيدا كرد .
‏زنان فقير چون برای كار كردن ناچار از آمد و شد در ميان مردم ‏بودند آزادی‏ ‏خود را حفظ كردند ولی در مورد زنان ديگر ، گوشه‏نشينی زمان حيض ‏كه‏ ‏برايشان واجب بود رفته رفته امتداد پيدا كرد و سراسر زندگی اجتماعيشان‏ ‏را فرا گرفت ، و اين امر خود مبنای پرده‏پوشی در ميان مسلمانان به شمار ‏می‏رود . زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند كه جز در تخت روان‏
1
‏مقدمه ‏ :
‏اطلاع م‏ا‏ از جنبه تاريخی كامل ‏نيست . اطلاع تاريخی ما آنگاه كامل است‏كه بتوانيم درباره همه مللی كه قبل از ‏اسلام بوده‏اند اظهار نظر كنيم . قدر ‏مسلم اينست كه قبل از اسلام در ميان بعضی ‏ملل حجاب وجود داشته است .
‏تا آنجا كه من در كتابهای مربوطه خوانده‏ام در ايران ‏باستان و در ميان‏ ‏قوم يهود و احتمالا در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در ‏قانون اسلام آمده‏ ‏سخت‏تر بوده است . اما در جاهليت عرب حجاب وجود نداشته است و ‏به‏ ‏وسيله اسلام در عرب پيدا شده است .
‏ويل دورانت در صفحه 30 جلد 12 ” ‏تاريخ تمدن ” ( ترجمه فارسی ) راجع‏ ‏به قوم يهود و قانون تلمود می‏نويسد : .
” ‏اگر زنی به نقض قانون يهود می‏پرداخت چنانكه مثلا بی آنكه چيزی بر ‏سر ‏داشت به ميان مردم می‏رفت و يا در شارع عام نخ می‏رشت يا با هر سنخی‏ ‏از مردان ‏درد دل می‏كرد يا صدايش آنقدر بلند بود كه چون در خانه‏اش تكلم‏ ‏می‏نمود ‏همسايگانش می‏توانستند سخنان او را بشنوند ، در آن صورت مرد حق‏‏ ‏داشت بدون‏ ‏پرداخت مهريه او را طلاق دهد ” .
‏عليهذا حجابی كه در قوم يهود معمول بوده است از حجاب اسلامی چنانكه‏ ‏بعدا شرح ‏خواهيم داد بسی سخت‏تر و مشكلتر بوده است .
‏در جلد اول ” تاريخ تمدن ” صفحه 552 ‏راجع به ايرانيان قديم می‏گويد :
” ‏در زمان زردشت زنان منزلتی عالی ‏داشتند ، با كمال آزادی و با روی‏ ‏گشاده در ميان مردم آمد و شد می‏كردند . . . ” .
‏آنگاه چنين می‏گويد :
” ‏پس از داريوش مقام زن مخصوصا در طبقه ثروتمندان ‏تنزل پيدا كرد .
‏زنان فقير چون برای كار كردن ناچار از آمد و شد در ميان مردم ‏بودند آزادی‏ ‏خود را حفظ كردند ولی در مورد زنان ديگر ، گوشه‏نشينی زمان حيض ‏كه‏ ‏برايشان واجب بود رفته رفته امتداد پيدا كرد و سراسر زندگی اجتماعيشان‏ ‏را فرا گرفت ، و اين امر خود مبنای پرده‏پوشی در ميان مسلمانان به شمار ‏می‏رود . زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند كه جز در تخت روان‏
1
‏مقدمه ‏ :
‏اطلاع م‏ا‏ از جنبه تاريخی كامل ‏نيست . اطلاع تاريخی ما آنگاه كامل است‏كه بتوانيم درباره همه مللی كه قبل از ‏اسلام بوده‏اند اظهار نظر كنيم . قدر ‏مسلم اينست كه قبل از اسلام در ميان بعضی ‏ملل حجاب وجود داشته است .
‏تا آنجا كه من در كتابهای مربوطه خوانده‏ام در ايران ‏باستان و در ميان‏ ‏قوم يهود و احتمالا در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در ‏قانون اسلام آمده‏ ‏سخت‏تر بوده است . اما در جاهليت عرب حجاب وجود نداشته است و ‏به‏ ‏وسيله اسلام در عرب پيدا شده است .
‏ويل دورانت در صفحه 30 جلد 12 ” ‏تاريخ تمدن ” ( ترجمه فارسی ) راجع‏ ‏به قوم يهود و قانون تلمود می‏نويسد : .
” ‏اگر زنی به نقض قانون يهود می‏پرداخت چنانكه مثلا بی آنكه چيزی بر ‏سر ‏داشت به ميان مردم می‏رفت و يا در شارع عام نخ می‏رشت يا با هر سنخی‏ ‏از مردان ‏درد دل می‏كرد يا صدايش آنقدر بلند بود كه چون در خانه‏اش تكلم‏ ‏می‏نمود ‏همسايگانش می‏توانستند سخنان او را بشنوند ، در آن صورت مرد حق‏‏ ‏داشت بدون‏ ‏پرداخت مهريه او را طلاق دهد ” .
‏عليهذا حجابی كه در قوم يهود معمول بوده است از حجاب اسلامی چنانكه‏ ‏بعدا شرح ‏خواهيم داد بسی سخت‏تر و مشكلتر بوده است .
‏در جلد اول ” تاريخ تمدن ” صفحه 552 ‏راجع به ايرانيان قديم می‏گويد :
” ‏در زمان زردشت زنان منزلتی عالی ‏داشتند ، با كمال آزادی و با روی‏ ‏گشاده در ميان مردم آمد و شد می‏كردند . . . ” .
‏آنگاه چنين می‏گويد :
” ‏پس از داريوش مقام زن مخصوصا در طبقه ثروتمندان ‏تنزل پيدا كرد .
‏زنان فقير چون برای كار كردن ناچار از آمد و شد در ميان مردم ‏بودند آزادی‏ ‏خود را حفظ كردند ولی در مورد زنان ديگر ، گوشه‏نشينی زمان حيض ‏كه‏ ‏برايشان واجب بود رفته رفته امتداد پيدا كرد و سراسر زندگی اجتماعيشان‏ ‏را فرا گرفت ، و اين امر خود مبنای پرده‏پوشی در ميان مسلمانان به شمار ‏می‏رود . زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند كه جز در تخت روان‏
1
‏مقدمه ‏ :
‏اطلاع م‏ا‏ از جنبه تاريخی كامل ‏نيست . اطلاع تاريخی ما آنگاه كامل است‏كه بتوانيم درباره همه مللی كه قبل از ‏اسلام بوده‏اند اظهار نظر كنيم . قدر ‏مسلم اينست كه قبل از اسلام در ميان بعضی ‏ملل حجاب وجود داشته است .
‏تا آنجا كه من در كتابهای مربوطه خوانده‏ام در ايران ‏باستان و در ميان‏ ‏قوم يهود و احتمالا در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در ‏قانون اسلام آمده‏ ‏سخت‏تر بوده است . اما در جاهليت عرب حجاب وجود نداشته است و ‏به‏ ‏وسيله اسلام در عرب پيدا شده است .
‏ويل دورانت در صفحه 30 جلد 12 ” ‏تاريخ تمدن ” ( ترجمه فارسی ) راجع‏ ‏به قوم يهود و قانون تلمود می‏نويسد : .
” ‏اگر زنی به نقض قانون يهود می‏پرداخت چنانكه مثلا بی آنكه چيزی بر ‏سر ‏داشت به ميان مردم می‏رفت و يا در شارع عام نخ می‏رشت يا با هر سنخی‏ ‏از مردان ‏درد دل می‏كرد يا صدايش آنقدر بلند بود كه چون در خانه‏اش تكلم‏ ‏می‏نمود ‏همسايگانش می‏توانستند سخنان او را بشنوند ، در آن صورت مرد حق‏‏ ‏داشت بدون‏ ‏پرداخت مهريه او را طلاق دهد ” .
‏عليهذا حجابی كه در قوم يهود معمول بوده است از حجاب اسلامی چنانكه‏ ‏بعدا شرح ‏خواهيم داد بسی سخت‏تر و مشكلتر بوده است .
‏در جلد اول ” تاريخ تمدن ” صفحه 552 ‏راجع به ايرانيان قديم می‏گويد :
” ‏در زمان زردشت زنان منزلتی عالی ‏داشتند ، با كمال آزادی و با روی‏ ‏گشاده در ميان مردم آمد و شد می‏كردند . . . ” .
‏آنگاه چنين می‏گويد :
” ‏پس از داريوش مقام زن مخصوصا در طبقه ثروتمندان ‏تنزل پيدا كرد .
‏زنان فقير چون برای كار كردن ناچار از آمد و شد در ميان مردم ‏بودند آزادی‏ ‏خود را حفظ كردند ولی در مورد زنان ديگر ، گوشه‏نشينی زمان حيض ‏كه‏ ‏برايشان واجب بود رفته رفته امتداد پيدا كرد و سراسر زندگی اجتماعيشان‏ ‏را فرا گرفت ، و اين امر خود مبنای پرده‏پوشی در ميان مسلمانان به شمار ‏می‏رود . زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند كه جز در تخت روان‏

 

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود مقاله در مورد حداقل عمق پوشش خاكي بر روي پلهاي خاكي فولادي 50 ص

دانلود مقاله در مورد حداقل عمق پوشش خاكي بر روي پلهاي خاكي فولادي 50 ص

دانلود مقاله در مورد حداقل عمق پوشش خاكي بر روي پلهاي خاكي فولادي 50 ص

دانلود-مقاله-در-مورد-حداقل-عمق-پوشش-خاكي-بر-روي-پلهاي-خاكي--فولادي-50-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 51 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حداقل عمق پوشش‏ خاكي بر روي پلهاي خاكي- فولادي
‏خلاصه: پهناي خاكي- فولادي از قابهاي فولادي موجودار و انعطاف پذير پوشانده شده درون ‏خاك دانه اي خوب متراكم ساخته شده اند.
‏طراحي آنها براساس اندركنش تركيبي ميان فشارهاي خاك و جابه جايي هاي ديواره كانال انجام مي شود. گسيختگي سازه ممكنست به سبب گسيختگي برشي يا كششي در پوشش خاكي روي كانال فولادي آغاز شود. بكارگيري ملاحظات طراحي ارائه شده در آئين نامه هاي مختلف، مانند آئين نامه طراحي ‏پلهاي بزرگراه ‏كانادا، در جلوگيري از برخي مشكلات مربوط به گسيختگي خاك روي پلهاي خاكي- فولادي با در نظر گرفتن حداقل عمق پوشش خاكي روي تاج كانال با توجه به شكل هندسي آن، ‏ ‏موفقيت آميز بوده است. با اين وجود، الزامات آئين نامه موجود براي حداقل عمق پوشش جهت حداكثر دهانه به طول 62/7 ‏متر ‏و استفاده از ‏قابهاي سخت نشده با عمق اعوجاج 51 ميليمتر، بسط داده شده اند. ‏اثر طول دهانه هاي بزرگتر يا ‏بكارگيري قابهاي موجدار صلب تر، پيشتر بررسي نشده و موضوع اين مقاله است. مطالعه حاضر، جهت بررسي مجدد گسيختگي هاي ممكن خاك به سبب بارهاي زنده وارده در مركز (يعني بارهايي كه بصورت متقارن، حدودا در وسط دهانه كانال وارد مي شوند) يا بارهاي زنده خارج از مركز، از تحليل اجزاء محدود استفاده مي كند. اين بررسي، مربوط به كانالهاي دايروي با دهانه بزرگتر از 24/15 متر و قوسهاي 3/21 متري با موجهاي عميق است. ‏نتيجه حاصله اين است كه علاوه بر هندسه كانال، ابعاد واقعي دهانه نيز بايستي جهت تعيين عمق لازم براي پوشش خاكي مورد توجه قرار گيرد.
‏معرفي: پلهاي خاكي- فولادي از ‏قابهاي فولادي موجدار ‏و انعطاف ‏پذير پوشانده شده در خاك دانه اي خوب متراكم شده ساخته شده اند. اين پلها با دهانه هايي به طول حداكثر 62/7 متر با استفاده از قابهاي فولادي با عمق اعوجاج (موج) 51 ميلي متر ساخته شده اند در حاليكه بخشهاي خاصي مانند سخت كننده ها براي دهانه هاي بزرگ بكار رفته اند. اخيرا، موجهاي عميق تري (در قابها) ‏به اندازه 140 ميليمتر (شكل 1) ايجاد شده و براي سازه هايي با دهانه هايي كمتر از 22 متر در استاندارد ASTM-A 796.A 796 M‏ مورد استفاده قرار گرفته اند. (استاندارد 1999,ASTM‏).
‏طراحي پلهاي خاكي- فولادي، بر اندركنش تركيبي ميان فشارهاي خاك و جابه ‏
‏جائي هاي ديواره كانال، بنا نهاده شده است. (معيارهاي) حدود طراحي و الزامات آئين نامه اي تعيين شده و به اثبات ‏رسيده اند؛ به Abdel- sayed‏ و همكاران ‏(Adbel- Sayed)‏ و همكاران، 1993) آئين نامه طراحي پلهاي بزرگراه كانادا
‏حداقل عمق پوشش‏ خاكي بر روي پلهاي خاكي- فولادي
‏خلاصه: پهناي خاكي- فولادي از قابهاي فولادي موجودار و انعطاف پذير پوشانده شده درون ‏خاك دانه اي خوب متراكم ساخته شده اند.
‏طراحي آنها براساس اندركنش تركيبي ميان فشارهاي خاك و جابه جايي هاي ديواره كانال انجام مي شود. گسيختگي سازه ممكنست به سبب گسيختگي برشي يا كششي در پوشش خاكي روي كانال فولادي آغاز شود. بكارگيري ملاحظات طراحي ارائه شده در آئين نامه هاي مختلف، مانند آئين نامه طراحي ‏پلهاي بزرگراه ‏كانادا، در جلوگيري از برخي مشكلات مربوط به گسيختگي خاك روي پلهاي خاكي- فولادي با در نظر گرفتن حداقل عمق پوشش خاكي روي تاج كانال با توجه به شكل هندسي آن، ‏ ‏موفقيت آميز بوده است. با اين وجود، الزامات آئين نامه موجود براي حداقل عمق پوشش جهت حداكثر دهانه به طول 62/7 ‏متر ‏و استفاده از ‏قابهاي سخت نشده با عمق اعوجاج 51 ميليمتر، بسط داده شده اند. ‏اثر طول دهانه هاي بزرگتر يا ‏بكارگيري قابهاي موجدار صلب تر، پيشتر بررسي نشده و موضوع اين مقاله است. مطالعه حاضر، جهت بررسي مجدد گسيختگي هاي ممكن خاك به سبب بارهاي زنده وارده در مركز (يعني بارهايي كه بصورت متقارن، حدودا در وسط دهانه كانال وارد مي شوند) يا بارهاي زنده خارج از مركز، از تحليل اجزاء محدود استفاده مي كند. اين بررسي، مربوط به كانالهاي دايروي با دهانه بزرگتر از 24/15 متر و قوسهاي 3/21 متري با موجهاي عميق است. ‏نتيجه حاصله اين است كه علاوه بر هندسه كانال، ابعاد واقعي دهانه نيز بايستي جهت تعيين عمق لازم براي پوشش خاكي مورد توجه قرار گيرد.
‏معرفي: پلهاي خاكي- فولادي از ‏قابهاي فولادي موجدار ‏و انعطاف ‏پذير پوشانده شده در خاك دانه اي خوب متراكم شده ساخته شده اند. اين پلها با دهانه هايي به طول حداكثر 62/7 متر با استفاده از قابهاي فولادي با عمق اعوجاج (موج) 51 ميلي متر ساخته شده اند در حاليكه بخشهاي خاصي مانند سخت كننده ها براي دهانه هاي بزرگ بكار رفته اند. اخيرا، موجهاي عميق تري (در قابها) ‏به اندازه 140 ميليمتر (شكل 1) ايجاد شده و براي سازه هايي با دهانه هايي كمتر از 22 متر در استاندارد ASTM-A 796.A 796 M‏ مورد استفاده قرار گرفته اند. (استاندارد 1999,ASTM‏).
‏طراحي پلهاي خاكي- فولادي، بر اندركنش تركيبي ميان فشارهاي خاك و جابه ‏
‏جائي هاي ديواره كانال، بنا نهاده شده است. (معيارهاي) حدود طراحي و الزامات آئين نامه اي تعيين شده و به اثبات ‏رسيده اند؛ به Abdel- sayed‏ و همكاران ‏(Adbel- Sayed)‏ و همكاران، 1993) آئين نامه طراحي پلهاي بزرگراه كانادا
(2001 , CSA- CHBDC)‏ و مشخصات استاندارد پلهاي بزرگراه منتشر شده توسط آشتو (2001, AASHTO)‏ مراجعه شود.
‏يكي از معيارهاي گسيختگي براي چنين سازه هايي در شرايطي كه پوشش خاكي روي مجراي فولادي كافي نباشد، گسيختگي خاك بخاطر برش و / يا كشش ايجاد شده در آن مي باشد. بكارگيري ملاحظات طراحي ارائه‏ شده شده در آئين نامه هاي مختلف، مانند آئين نامه طراحي پلهاي بزرگراه (1992, OHBDC) Ontario‏، آشتو (آشتو، 2001) يا آئين نامه طراحي پلهاي بزرگراه كانادا، در جلوگيري از برخي مشكلات مربوط به گسيختگي خاك روي پلهاي خاكي- فولادي ‏با در نظر گرفتن حداقل عمق پوشش خاكي روي تاج كانال، موفقيت آميز بوده است.
‏ اين الزامات، در اصل تجربي بوده و از آن پس، براساس تحليل اجزاء محدود (1981, Hafez)‏ با در نظر گرفتن شكل هندسي كانال و بارهاي ‏محوري، كاميون OHBDC‏ جهت طراحي (شكل 2)، اصلاح شوند (1983a, Abdel- Sagal, Hafez)‏. در نتيجه، حداقل عمق پوشش مورد نياز (h)‏ در دومين ويرايش از (1983,OHBDC)OHBDC‏، بزرگترين مقدار از بين ‏ يا ‏ ‏با حداقل مقدار 6/0 متر بود ‏كه براساس شكل 3، D,S‏ به ترتيب دهانه موثر و خيز (برآمدگي) كانال هستند. با وقوف به دست وپاگير بودن الزامات فوق بخصوص در مورد كانالهاي دهانه كوتاه به شكل بيضي افقي، سومين ويرايش (1992,OHBDC) OHBDC‏ ‏شرط پيشين ‏ را به ‏ كاهش داد.
‏همچنين ‏الزامات ‏مشابهي در آئين نامه فعلي طراحي پلهاي بزرگراه كانادا مشخص شده اند (2001,CSA-CHBDC)‏ و در حال حاضر بدون توجه به نيمرخ اعوجاج صفحه، قابل استفاده براي تمام سازه هاي خاكي فولادي مي باشند. هر چند، بايستي به اين نكته اشاره نمود كه تمامي الزامات براي حداقل عمق پوشش، براي حداكثر دهانه 62/7 متري و استفاده از قابهاي سخت نشده با عمق اعوجاج 51 ميليمتري ايجاد شده اند. تاثير دهانه هاي بلندتر و / يا استفاده از قابهاي موجدار صلب تر يا بيشتر مورد بررسي قرار نگرفته و موضوع اين مقاله مي باشد كه به بررسي مجدد مسئله گسيختگي امكان پذير در پوشش خاكي بعلت بار زنده ‏واقع در مركز يا خارج از مركز كه بر خاكريز اعمال مي شود، ‏
‏مي پردازد. در اينجا گسيختگي پوشش خاكي براي كانالهاي دايروي با دهانه هاي كوتاهتر از 24/15 متر و قوسهاي 3/21 متري داراي، قا‏بهايي با موجهاي عميق (شكل 1) مورد بررسي قرار گرفته است. مشاهدات ارائه شده مبتني بر نتايج تحليل اجزاء محدود انجام شده توسط
Hafez‏ در دانشگاه وينزور (1981, Hafez)‏ ‏(به بخش بعدي مراجعه شود) و نيز بكارگيري آئين نامه جامع و عمومي ABAQUS‏ [نرم افزار اجزاء محدود، نسخه 1/6 (1998)، R.I. , Providence, Sorenson, Karlssen, Hibbit‏] ‏و در نظر گرفتن بار كاميون مطرح شده ‏توسط 1992, OHBDC‏ مي باشند (شكل 2).
‏شكل
‏شكل 1- انواع قابهاي كانال، ابعاد به ميليمتر بيان شده اند ‏ موج استاندارد 51 ميليمتري (2 اينچي)، قاب (I)‏؛ (b)‏ موج استاندارد 1400 ميليمتري، قاب (II)‏؛ (c)‏ ‏قابهاي موجدار سخت شده؛ قاب (III)‏؛ و (d)‏ قابهاي موجدار سخت شده با پركردگي بتني، قاب (IV)‏.
‏شكل 2- بارهاي محوري كاميون OHBDC‏ براي طراحي (1992,OHBDC)‏، (a)‏ نما (b)‏ پلان
‏شكل 3- تعريف و توضيح S,D‏ براي اشكال مختلف سطح مقطع كانال، (a)‏ دايره، (b)‏ نيم قوس، (c)‏ بيضي قائم، (d)‏ بيضي افقي، (e)‏ قوس Re-entrant‏ و (f)‏ قوس لوله اي
‏شكل 4- مدل اجزاء محدود براي كانالهاي دايروي (1981, Hafez)‏.
‏شكل 5- تعريف ‏خروج از محوريت e‏ براي موارد بارگذاري تحت بررسي، (a)‏ در صورت اعمال يك بار محوري (b)‏ در صورت اعمال يك بار محوري
‏پلهاي ‏خاكي- فولادي تحت ‏بارگذاري، با در نظر گرفتن عوامل و بار اجرا و تغيير مجاز ‏بار ديناميكي طراحي مي شوند‏. همچنين ضوابط و معيارهاي مختلفي از گسيختگي در خاكريز و قابهاي فولادي مورد بررسي قرار ميگيرد. (2001, AASHTO, 1992,OHBDC)‏. با اين وجود، هدف مقاله حاضر، به بررسي گسيختگي خاك بالاسري كانال محدود ‏شده و تنها به توضيح استفاده از خاكريزهاي دانه هاي مجاز و خوب متراكم شده مي پردازد (1992,OHBDC)‏. اين مقاله، رفتار پوشش خاك كم عمق را مورد بررسي قرار داده و از الزامات عمومي و عملي براي حداقل عمق پوشش خاكي را بخصوص براي پلهاي خاكي- فولادي با دانه هاي بزرگ ارائه مي نمايد.‏ طراحي سازه اي ديواره هاي كانال و همچنين ظرفيت باربري خاك در حوزه بررسي حاضر نمي گنجد.
‏شكل 6- ساير شكست براي مدل موهر- ؟

 

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود مقاله در مورد حد و پيوستگي 21 ص

دانلود مقاله در مورد حد و پيوستگي 21 ص

دانلود مقاله در مورد حد و پيوستگي 21 ص

دانلود-مقاله-در-مورد-حد-و-پيوستگي-21-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏موسسه علامه قطب راوندي
‏عنوان
‏حد و پيوستگي ‏
2
‏حد و پ‏ي‏وستگ‏ي
‏حد متغ‏ي‏ر، متغ‏ي‏ر X‏ و عدد ثابت a‏ را در نظر م‏ي‏ گ‏ي‏ر‏ي‏م اگر x‏ ب‏ي‏ نها‏ي‏ت به a‏ نزد‏ي‏ک شود (از سمت چپ ‏ي‏ا راست) بطور‏ي‏که فاصله x‏ تا a‏ از هر عدد بس‏ي‏ار کوچک‏ي‏ مانند e‏ ( اپس‏ي‏لون) کمتر شود ول‏ي‏ x‏ بر a‏ منطبق نگردد در آنصورت م‏ي‏ گو‏ي‏ند x‏ به سمت a‏ م‏ي‏ل م‏ي‏ کند و ‏ي‏ا به عبارت د‏ي‏گر، حد x‏ برابر a‏ م‏ي‏باشد، که در شکل ز‏ي‏ر نشان داده شده است:
0
‏شکل
‏حد تابع: تابع fa‏= حد در نظر م‏ي‏ گ‏ي‏ر‏ي‏م اگر x‏ به سمت a‏ م‏ي‏ل شد ‏ي‏عن‏ي‏ ب‏ي‏ نها‏ي‏ت به a‏ نزد‏ي‏ک شود آنصورت تابع (x‏)f‏ ممکن است به سمت عدد‏ي‏ مانند L‏، ب‏ي‏ نها‏ي‏ت نزد‏ي‏ک شود که به آن، حد تابع م‏ي‏ گو‏ي‏ند و به صورت ز‏ي‏ر نشان م‏ي‏دهند:
‏( حد f(x)‏ وقت‏ي‏ که x‏به سمت a‏ م‏ي‏ل م‏ي‏کند برابر با L‏ است) limy=lim f(x)= L‏
‏مثال) تابع y=x+1‏ در نظر م‏ي‏ گ‏ي‏ر‏ي‏م. اگر x‏ به عدد 3 نزد‏ي‏ک شود، y‏ به عدد 4 نزد‏ي‏ک م‏ي‏گردد. نزد‏ي‏ک شدن x‏ به 3 از دو سو امکان پذ‏ي‏ر است، ‏ي‏ک‏ي‏ ا‏ي‏نکه با مقاد‏ي‏ر کمتر از 3 (از سمت چپ) به سمت 3 م‏ي‏ل کند و د‏ي‏گر آنکه با مقاد‏ي‏ر بزرگتر از 3 (از سمت راست) به سمت 3 م‏ي‏ل م‏ي‏کند که در جدول ز‏ي‏ر نشان داده شده است:
‏2/1
‏1/1
‏01/1
‏0001/1
‏999/1
‏99/1
‏9/1
‏2/2
x
‏2/4
‏1/4
‏01/4
‏0001/4
‏999/3
‏9‏5/3
‏9/3
‏8/3
y
‏فرض کن‏ي‏م تابع f‏ در بازه باز (a,‏) تعر‏ي‏ف شده باشد، عدد L‏ را حد چپ f(x)‏ در نقطه x0‏ م‏ي‏ نامند. اگر بتوان f(x)‏ را به هر اندازه دلخواه به L‏ نزد‏ي‏ک کرد، به شرط‏ي‏ که عدد مثبت x-‏را به قدر کاف‏ي‏ به صفر نزد‏ي‏ک کن‏ي‏م و در ا‏ي‏ن صورت م‏ي‏ نو‏ي‏سند:
Lim(f)= L‏
‏نکته:
‏وقت‏ي‏ نوشته م‏ي‏شود lim f(x)=L‏ به مقاد‏ي‏ر x‏ در بازه باز (a,‏) توجه دار‏ي‏م، نه خود ‏ و شرط اول‏ي‏ه وجود حد چپ در آن است که تابع در ‏ي‏ک بازه باز‏ي‏ مانند (a,‏) تعر‏ي‏ف شده باشد.
‏مثال: تابع f‏ با ضابطه f(x)=[x]‏ را در نظر م‏ي‏ گ‏ي‏ر‏ي‏م با توجه به نمودار تابع م‏ي‏ توان نوشت:
Lim f(x)=1‏
‏ Y
2
3
1
x ‏ -1
‏ 2‏ 1‏

‏فرض کن‏ي‏م f‏ تابع‏ي‏ باشد که به ازا‏ي‏ هر x‏ از بازه باز (,b(‏ تعر‏ي‏ف شده باشد، عدد L‏ را حد راست f(x)‏ در نقطه ‏ م‏ي‏ نام‏ي‏م اگر بتوان f(x)‏ را به هر اندازه دلخواه به L‏ نزد‏ي‏ک کرد، به شرط‏ي‏ که عدد مثبت x-‏ را به قدر کاف‏ي‏ به صفر نزد‏ي‏ک کن‏ي‏م. در ا‏ي‏ن صورت م‏ي‏ نو‏ي‏سند:
Lim f(x)=L‏
‏نکته:
‏وقت‏ي‏ نوشته م‏ي‏شود lim f(x)=L‏ به مقاد‏ي‏ر x‏ درباره (,b‏) توجه دار‏ي‏م، نه خود ‏ ‏ و شرط اول‏ي‏ه وجود حد راست در ‏ آن است که تابع در ‏ي‏ک بازه باز‏ي‏ مانند (,b‏) تعر‏ي‏ف شده باشد.
‏مثال: تابع f‏ را در نظر م‏ي‏ گ‏ي‏ر‏ي‏م.
y
‏ x 1 0 -1
‏حد تابع در ‏ي‏ک نقطه
‏منظور از حد تابع r(x)‏ در نقطه x=a‏ ا‏ي‏ن است که حد چپ و راست تابع r(x)‏ را در ا‏ي‏ن نقطه بدست آور‏ي‏م و در ا‏ي‏ن دو حد با هم برابر شدند تابع f(x)‏ در دارا‏ي‏ حد م‏ي‏باشد علامت lim f(x)‏ نما‏ي‏ش م‏ي‏ ده‏ي‏م بنابرا‏ي‏ن دار‏ي‏م:
Lim r(x)=lim r(x)= lim r(x)‏
‏توجه داشته باش‏ي‏م که ‏ي‏ک تابع در نقطه x=a‏ در صورت‏ي‏ حد چپ ‏ي‏ا راست دارد که حد بدست آمده، ‏ي‏ک عدد حق‏ي‏ق‏ي‏ باشد نه موهوم‏ي‏.
‏مثال 1) حد تابع r(x)‏ را وقت‏ي‏ x=1‏ بدست آور‏ي‏د.
‏حل)
4
Lim r(x)= lim (3x)= 3*1=3‏ حد چپ تابع r(x)‏
Lim r(x)=lim r(x)=3‏
Lim r(x)=lim (x+2)= 1+2=3‏ حد راست تابع r(x)‏
‏بنابرا‏ي‏ن حد تابع فوق وقت‏ي‏ x=1‏ برابر با 3 م‏ي‏باشد ‏ي‏عن‏ي‏:
Lim r(x)=3‏
‏صور مبهم
‏عبارت مبهم به عبارت‏ي‏ اطلاق م‏ي‏شود که ب‏ي‏ شمار جواب داشته باشد و دارا‏ي‏ ‏ي‏ک جواب منحص به فرد نباشد. برخ‏ي‏ از صور مبهم عبارتند از
‏حد توابع وقت‏ي‏ x=a‏، اگر به صورت صور فرق درآ‏ي‏د، برا‏ي‏ رفع ابهام، بر حسب مورد از حالات ز‏ي‏ر استفاده م‏ي‏ کن‏ي‏م:
‏حالت اول،
‏ا‏ي‏ن حالت زمان‏ي‏ پ‏ي‏ش م‏ي‏ آ‏ي‏د که به ازا‏ي‏ مقدار خاص‏ي‏ از x‏ هم صورت و هم مخرج صفر گردد. در ا‏ي‏نگونه موارد، عامل‏ي‏ را که سبب صفر گرد‏ي‏دن صورت و مخرج شده است حذف م‏ي‏ نما‏يي‏م و پس از حذف آن عامل (عامل مشترک) مقدار x‏ را برابر a‏ قرار م‏ي‏ ده‏ي‏م. برا‏ي‏ حذف ا‏ي‏ن عوامل، روش ها‏ي‏ ز‏ي‏ر را دار‏ي‏م.
‏الف) اگر تابع، کسر‏ي‏ باشد صورت و مخرج را به عامل ها‏ي‏ اول تجز‏ي‏ه م‏ي‏ کن‏ي‏م تا جا‏يي‏ که رفع ابهام شود و اگر با روش ها‏ي‏ معمول‏ي‏ نتوان‏ي‏م صورت و مخرج را به عامل ها‏ي‏ اول تجز‏ي‏ه کن‏ي‏م صورت و مخرج ‏را برابر x-a‏ تقس‏ي‏م م‏ي‏ کن‏ي‏م تا عامل د‏ي‏گر تجز‏ي‏ه بدست آ‏ي‏د.
‏مثال 1) حد تابع ‏ را وقت‏ي‏ x=1‏ بدست آور‏ي‏د.
‏حل)
‏ (مبهم) ‏
‏برا‏ي‏ رفع ابهام، صورت و مخرج را به عامل ها‏ي‏ اول تجز‏ي‏ه م‏ي‏ کن‏ي‏م:
‏مثال 2) حد تابع ‏ را وقت‏ي‏ x=1‏ بدست آور‏ي‏د.

 

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود مقاله در مورد حبابزدائي از مذاب شيشه

دانلود مقاله در مورد حبابزدائي از مذاب شيشه

دانلود مقاله در مورد حبابزدائي از مذاب شيشه

دانلود-مقاله-در-مورد-حبابزدائي-از-مذاب-شيشهلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 55 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏عنوان: حبابزدائي از مذاب شيشه
‏مقدمه:
‏اگر حبابهاي گازي و ذرات سيليكاتي ذوب نشده در مذاب باقيمانده باشد كيفيت محصولات شيشه افت مي‎كند. لذا هر چه عيوب ناشي از وجود حبابها در محصولات شيشه كمتر باشد، بهتر است. براي مثال حضور 6 حباب در هر تن شيشه تلويزيون موجب به هدر رفتن 10 درصد محصولات نهائي مي‎گردد و اين‎گونه عيوب در خيلي از موارد ديگر مثل شيشة اتومبيل، ساختمان، ظروف و غيره مي‎تواند اثرات خيلي زيان‎آور اقتصادي داشته باشد، لذا عمل حباب‎زدائي يكي از اساسي‎ترين كارها در صنعت توليد شيشه مي‎باشد.
‏حرارت در كوره‎هاي ذوب شيشه به صورت تابشي از بالاي محفظة مذاب تأمين مي‎گردد، اگر حبابها بالا بيايند و در سطح مذاب جمع شوند، تشكيل لايه‎اي كف حبابي روي سطح مذاب مي‎دهند و باعث جلوگيري از انتقال حرارت تابشي به عمق مذاب مي‎شوند و اثرات خيلي مخربي در اين حالت در راندمان انرژي، كيفيت شيشه، تويد، انتشار آلودگي موجب مي‎شوند.
‏عنوان: حبابزدائي از مذاب شيشه
‏مقدمه:
‏اگر حبابهاي گازي و ذرات سيليكاتي ذوب نشده در مذاب باقيمانده باشد كيفيت محصولات شيشه افت مي‎كند. لذا هر چه عيوب ناشي از وجود حبابها در محصولات شيشه كمتر باشد، بهتر است. براي مثال حضور 6 حباب در هر تن شيشه تلويزيون موجب به هدر رفتن 10 درصد محصولات نهائي مي‎گردد و اين‎گونه عيوب در خيلي از موارد ديگر مثل شيشة اتومبيل، ساختمان، ظروف و غيره مي‎تواند اثرات خيلي زيان‎آور اقتصادي داشته باشد، لذا عمل حباب‎زدائي يكي از اساسي‎ترين كارها در صنعت توليد شيشه مي‎باشد.
‏حرارت در كوره‎هاي ذوب شيشه به صورت تابشي از بالاي محفظة مذاب تأمين مي‎گردد، اگر حبابها بالا بيايند و در سطح مذاب جمع شوند، تشكيل لايه‎اي كف حبابي روي سطح مذاب مي‎دهند و باعث جلوگيري از انتقال حرارت تابشي به عمق مذاب مي‎شوند و اثرات خيلي مخربي در اين حالت در راندمان انرژي، كيفيت شيشه، تويد، انتشار آلودگي موجب مي‎شوند.
‏طي پروسه ساخت شيشه، بچ تركيبي شيشة وارد كوره مذاب شده و در آن جا به سبب مشعلهاي حرارتي تمامي تركيبات شيشه ذوب، و در اثر جريانات كنوكسيوني عمل يكنواختي مذاب انجام مي‎گيرد. عمل ذوب مواد خام شيشه يك پروسة فيزيكوشيميائي خيلي پيچيده‎اي است كه شامل تعداد زيادي از واكنش‎هاي شيميائي و تبديلات فازي در محدودة دمائي 800 الي 1200 مي‎شود. براي مثال در تهية شيشه و ظروفي واكنش‎هاي شيميائي پايه‎اي زير در بچ حاوي سيليس، كربنات سديم و كربنات كلسيم انجام مي‎گيرد.
‏محدودة دماي ‎550 °C‏
600-83°C‏ ‏
720-900°C‏
600-900°C‏ ‏
‏گاز ‎Co2 ‏ در نتيجه سه واكنش فوق در اين نوع تركيب شيشه توليد مي‎شود، در مذاب نفوذ مي‎كند. كسر كوچكي از اين گاز در جوانه‎زني غيريكنواخت حبابهاي گازي درون يا زيربچ جوانه‎زني مي‎كند. برخي از اين حبابها از درون بچ عبور و به فضاي احتراق وارد مي‎شود در صورتي كه بقيه در مذاب گرفتار مي‎شوند و تحت جريانات كنوكسيوني مذاب حمل مي‎گردند. عوامل حبابزدا كه در واكنشهاي اكسيداسيون و احياي تعادلي در توليد يا و صرف گازها شركت مي‎كنند به منظور حذف حبابهاي نامطلوب در مذاب شيشه به تركيب افزوده مي‎گردد. سه نوع از عوامل حبابزدا مورد استفاده قرار مي‎گيرد:
‏1- اكسيدهاي فلزي با ظرفيتهاي متغير به منظور ايجادگاز اكسيژن: ‎Sb2O3‏، ‎AS2O3‏، ‎CeO2‏.
‏2- سولفات و سولفتيها كه مخلوطي از گاز اكسيژن و ‎So2‏ توليد مي‎كنند.

 

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود مقاله در مورد حجم نمونه و جامعة آماري

دانلود مقاله در مورد حجم نمونه و جامعة آماري

دانلود مقاله در مورد حجم نمونه و جامعة آماري

دانلود-مقاله-در-مورد-حجم-نمونه-و-جامعة-آماريلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏1
‏موضوع :
‏حجم نمونه و جامعة آماري
‏1
‏3
‏حجم نمونه و جامعة آماري
‏در تعريف نمونه يا جمعيت نمونه بايد گفت، در معناي كلي هر فرد از جامعه را مي‌توان نمونة آن جامعه خواند. اما در معناي متعارف، در همان جامعه به آن جزئي نمونه گفته مي‌شود كه معرف جامعه باشد. منظور از ظرط معرف بودن آن است كه همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتي كه از لحاظ موضوع تحقيق داراي اهميت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتايج حاصل از آن را به كل جامعه آماري پس بطور كلي و با توجه به توضيحات فوق در تعريف حجم نمونه مي‌توان گفت كه حجم نمونه، تعداد كل عناصر موجود در نمونه است.
‏اما منظور از جامعة آماري همان جامعه اصلي است كه از آن نمونه‌اي نمايا، يا معرف بدست آمده باشد. جامعة آماري را در مواردي جمعيت و در مواردي ديگر نيز حيطه مي‌خوانند. حجم جامعة آماري شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماري است كه مبناي محاسبه در نمونه‌گيري محسوب مي‌شود.
‏1
‏4
‏روش شناسي تحقيق
‏روش مورد استفاده در اين تحقيق، روش پيمايشي يا Surrey‏ مي‌باشد. در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از دو تكنيك استفاده نموده‌ايم:
‏1- كتابخانه‌اي: براي دست‌يابي به آراء و نظريه‌هاي بزرگان و هم چنين براي آشنا شدن با سابقة تاريخي موضوع از اين روش سود جسته‌ايم.
‏2- پرسشنامه‌اي: اين تكنيك عبارت است از مطرح كردن يكسري پرسش براي مجموعه‌اي از پاسخوگيان كه غالباً معرف يك جمعيت وسيع‌تر دربارة وضعيت اجتماعي شغلي و خانوادگيشان دربارة عقايد و ايستارهايشان راجع به مسائل اجتماعي انساني، دنيوي، معنوي و دربارة انتظارتشان، سطح معرفت يا آگاهيشان در مورد يك حادثه يا يك مسئله دربارة هر نكته‌اي‌ كه اطلاع آن براي محقق جالب است. بررسي پرسشنامه‌اي با چشم‌انداز جامعه شناختي، از نظرسنجي ساده عميق متمايز است. براي آنكه در بررسي جامعه شناختي باز، يبن فرضيه‌هاي نظري در آزمون همبستگي‌هايي كه اين فرضيه‌‌ها توصيه مي‌كنند، در نظر است از اين لحاظ اين بررسي به مراتب سنجيده‌تر و پايدارتر از نظر سنجيها هستند.
‏1
‏4
‏به همين منظور و دست‌يابي به نتيجه و تعيين علل گرايش جوانان به مواد مخدر، پرسشنامه‌اي با 28 سئوال مطرح نموديم و در اختيار جامعة آماري خود قرار داديم.
‏تعريف مفاهيم نظري
‏1- فقر‏- شايان مهر، علي رضا، دايره المعارف تطبيقي (كتاب دوم)، انتشارات كيهان، سال 79، صفحة 456.
‏از ديدگاه‌ تنازعي، فقر يك نتيجه محتوم استشار است كه روابط نابرابر ميان طبقات اجتماعي ايجاد مي‌كند. در نتيجه ثروتمندان شرايط كار و سطح دستمزدها را به دلخواه خود معين مي‌كنند و طبقه زحمتكش چاره‌اي جز تن به اين وضعيت ندارد. اين طبقه به علت نداشتن قدرت، قادر به تغيير روابط نابرابر نيست و ادامه اين وضعيت اجتناب‌ناپذير است.

 

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود مقاله در مورد حالت هاي مختلف بستن مدارات Op 14 ص

دانلود مقاله در مورد حالت هاي مختلف بستن مدارات Op 14 ص

دانلود مقاله در مورد حالت هاي مختلف بستن مدارات Op 14 ص

دانلود-مقاله-در-مورد-حالت-هاي-مختلف-بستن-مدارات-op-14-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏حالت هاي مختلف بستن مدارات Op-Amp
‏تقو‏ي‏ت کننده معکوس (Inverting Amplifier)
‏تقو‏ي‏ت کننده مستق‏ي‏م
‏دنبال کننده و لتاژ
‏تقو‏ي‏ت کننده ولتاژ به جر‏ي‏ان
‏تقو‏ي‏ت کننده جر‏ي‏ان به ولتاژ
‏مدار نمونه با استفاده از د‏ي‏ود
‏مدار انتگرال گ‏ي‏ر
‏مدار مشتق گ‏ي‏ر
‏مدار جمع کننده
‏مدار تفر‏ي‏ق کننده
‏در ز‏ي‏ر با نحوه ‏ها‏ي‏ مختلف بستن مدارات آپ امپ‏ي‏ آشنا م‏ي‏ شو‏ي‏د
‏تقويت کننده معکوس (Inverting Amplifier)
‏با توجه به ا‏ي‏نکه ‏زم‏ي‏ن شده است. ‏بنابرا‏ي‏ن ‏است.در حالت ا‏ي‏ده آل ‏است.در نت‏ي‏جه
‏م‏ي ‏شود.
‏با توجه به بالا بودن مقاومت ورود‏ي‏ آپ امپ در پا‏ي‏ه منف‏ي‏ و با توجه به ‏قوان‏ي‏ن گره م‏ي‏ توان نت‏ي‏جه گرفت.
(‏منظور از IZ1 ‏جر‏ي‏ان امپدانس ‏ي‏ا مقاومت Z1 ‏م‏ي‏ باشد)
‏1
‏حالت هاي مختلف بستن مدارات Op-Amp
‏تقو‏ي‏ت کننده معکوس (Inverting Amplifier)
‏تقو‏ي‏ت کننده مستق‏ي‏م
‏دنبال کننده و لتاژ
‏تقو‏ي‏ت کننده ولتاژ به جر‏ي‏ان
‏تقو‏ي‏ت کننده جر‏ي‏ان به ولتاژ
‏مدار نمونه با استفاده از د‏ي‏ود
‏مدار انتگرال گ‏ي‏ر
‏مدار مشتق گ‏ي‏ر
‏مدار جمع کننده
‏مدار تفر‏ي‏ق کننده
‏در ز‏ي‏ر با نحوه ‏ها‏ي‏ مختلف بستن مدارات آپ امپ‏ي‏ آشنا م‏ي‏ شو‏ي‏د
‏تقويت کننده معکوس (Inverting Amplifier)
‏با توجه به ا‏ي‏نکه ‏زم‏ي‏ن شده است. ‏بنابرا‏ي‏ن ‏است.در حالت ا‏ي‏ده آل ‏است.در نت‏ي‏جه
‏م‏ي ‏شود.
‏با توجه به بالا بودن مقاومت ورود‏ي‏ آپ امپ در پا‏ي‏ه منف‏ي‏ و با توجه به ‏قوان‏ي‏ن گره م‏ي‏ توان نت‏ي‏جه گرفت.
(‏منظور از IZ1 ‏جر‏ي‏ان امپدانس ‏ي‏ا مقاومت Z1 ‏م‏ي‏ باشد)
‏2
‏م‏ي‏ شود.در واقع در ا‏ي‏نجا فرض کرد‏ي‏م IZ1 ‏جر‏ي‏ان وارد شونده به گره موجود در پا‏ي‏ه منف‏ي‏ آپ امپ است.و IZ2 ‏جر‏ي‏ان خارج شونده از ‏ا‏ي‏ن گره است.
‏با توجه به قانون اهم و جهت جر‏ي‏ان و صفر بودن جر‏ي‏ان ورود‏ي‏ در آپ ‏امپ رابطه ز‏ي‏ر را برا‏ي IZ1 ‏و IZ2 ‏دار‏ي‏م.
‏با توجه ‏به فرمول فوق و تساو‏ي IZ1 ‏و IZ2 ‏رابطه ز‏ي‏ر بدست م‏ي‏ آ‏ي‏د.
‏در ا‏ي‏ن ‏فرمول خروج‏ي‏ ضر‏ي‏ب منف‏ي‏ ‏ي‏ا برعکس شده ورود‏ي‏ است.
‏اگر مقاومت ف‏ي‏دبک و مقاومت ‏ورود‏ي‏ ‏ي‏کسان باشند.،مقدار گ‏ي‏ن برابر منف‏ي‏ ‏ي‏ک م‏ي‏ شود.در ا‏ي‏ن حالت آپ امپ به صورت ‏ي‏ک ‏بافر NOT ‏ي‏ا معکوس عمل م‏ي‏ کند.
‏تقويت کننده مستقيم
‏در ا‏ي‏ن حالت برعکس حالت قبل‏ي‏ تحر‏ي‏ک آپ امپ از ‏پا‏ي‏ه مثبت صورت م‏ي‏ گ‏ي‏رد.همانطور که در شکل ز‏ي‏ر مشخص است. ‏است.
‏با ‏توجه به هم پتناس‏ي‏ل بودن پا‏ي‏ه ها‏ي‏ ورود‏ي‏ منف‏ي‏ و مثبت در حالت ا‏ي‏ده آل دار‏ي‏م
‏با ‏در نظر گرفتن قانون اهم ‏در مورد جر‏ي‏ان IZ2 ‏رابطه ز‏ي‏ر را دار‏ي‏م
‏3
‏همانطور که ‏د‏ي‏د‏ي‏د ‏م‏ي ‏باشد.در نت‏ي‏جه فرمول فوق به صورت ز‏ي‏ر ساده م‏ي‏ شود.
‏با توجه به ‏قوان‏ي‏ن گره و صفر بودن جر‏ي‏ان ورود‏ي‏ آپ امپ در حالت ا‏ي‏ده آل و روابط فوق رابطه ز‏ي‏ر ‏را دار‏ي‏م
‏با ساده ‏کردن رابطه فوق دار‏ي‏م
‏در ا‏ي‏ن حالت ‏خروج‏ي‏ مضرب مثبت‏ي‏ از ورود‏ي‏ است.
‏دنبال کننده و لتاژ
‏در ‏ي‏ک آپ امپ ا‏ي‏ده آل که به صورت ز‏ي‏ر بسته

 

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود مقاله در مورد 'گیاهان دارویی عمومی بهمن 90

دانلود مقاله در مورد 'گیاهان دارویی عمومی بهمن 90

دانلود مقاله در مورد ‘گیاهان دارویی عمومی بهمن 90

دانلود-مقاله-در-مورد-لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 134 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

1
‏انتخاب گونه ها وارقام گیاهان دارویی
‏مقدمه وتاریخچه کشت:
‏استفاده از گیاهان دارویی به منظور درمان با تاریخ زندگی انسان هم زمان بوده است. انسان در تمام دوران تاریخی چاره ای جز توسل به گیاهان نداشت. اگر چه در نیم قرن گذشته استفاده از داروهای شیمیایی و سنتزی به شدت رواج یافت ولی به سرعت آثار زیان بار آنها بر زندگی آنها سبب گرایش مجدد به گیاهان دارویی گردید، و این نکته که توسل به گیاهان دارویی همواره در طول تاریخ یکی از روشهای موثر درمان بوده است، به خوبی روشن است. تاریخ طب در کشور ما مربوط به دوره آریایی می باشد و اوستا (‏۶۵۰۰‏ ق.م) اولین کتابی است که از گیاهان دارویی سخن گفته است. به نقل از اوستا اولین پزشک ایرانی تریته پدر گرشاسب پهلوان بوده است که از کاربرد گیاهان دارویی و عصاره آنها اطلاع داشته است. ‏قدیمی ترین گیاه دارویی در طول تاریخ ” هوم” گیاه مقدس آیین زرتشت بوده است. در کتابهای پهلوی هوم را سرور همه گیاهان و استفاده از آن را باعث عمر جاویدان می داند. تاریخ استفاده دارویی به ‏۴۵۰۰‏ ق.م و به نقل از هردوت به ‏۵۲۰۰‏ ق.م می رسد. ‏قدیمی ترین کتاب چینی منسوب به شینون (‏۲۸۰۰‏ ق.م) ‏۱۰۰۰‏ گونه دارویی را شرح داده، ماردوکاپالیدین (‏۷۱۰‏ ق.م) ‏۶۴‏ گونه دارویی را کشت نموده است، در الواح سومری چگونگی کشت گیاهان را شرح داده، بقراط (‏۳۷۷‏ ق.م) کاربرد دارویی ‏۴۰۰‏ گونه دارویی را شرح داده است. ظهور دانشمندانی نظیر سقراط، دیوسکورید، رازی، هروی، ابن سینا، ابوریحان بیرونی، جرجانی، سبب گسترش این علم در جهان گردیدند
‏آشنایی باارزش واهمیت گیاهان دارویی
2
‏گیاهان دارویی رستنیهایی با تاریخچه جالب توجه و ممتاز هستند. علاوه بر قدمت، گستره نفوذ این گیاهان در تاریخ ادیان و ملتها بسیار شایان توجه است بطوریکه در جای جای حوادث مهم تاریخی، سیاسی، اجتماعی و دینی، این گیاهان قرین توجه بوده و یا منجر به بروز حوادث مهمی شده اند زعفران و نسترن از آن جمله اند. در زبان عربی یکی از نامهای درخت اقاقیا، قریظه است. بنی قریظه نام طایفه ای از یهود بوده که در ابتدا به شغل دباغی اشتغال داشته اند و از این گیاه در فرآوری پوست استفاده می کرده اند. امروزه می دانیم که تاننها گروهی از مواد موثره هستند که در رسوب پروتیین نقش دارند و این اثر باعث خاصیت میکروب کشی، ضد خونریزی و انقباض بافتهای مختلف می شود. بنا براین برای رسوب دادن پروتیین پوست، در دباغی مورد استفاده قرار می گرفته است.
‏تاریچه کشت وکار گیاهان دارویی
‏1‏- ‏قدیم الایام : در این دوره انسان دریافته بود در زمان بیماری ها و ‏ناراحتی های جسمی ، جهت درمان آن ها به دنبال گیاهان مخصوصی برود . در همین زمان ‏انواع مختلفی از گیاهان به شکل سمی ، خوراکی و دارویی کشف شد که بعضی از آن ها ‏عبارتند از : چای ، قهوه ، کاکائو و
‏2- ‏سده ی اخیر : در این دوره با توجه ‏به اینکه کشورها رو به صنعتی شدن می رفتند ، داروهای شیمیایی تولید شدند . در این ‏زمان بود که مراکز دارویی و داروخانه های بزرگ جهان بوجود آمدند و طب سنتی و گیاهان ‏دارویی ارزش خود را بتدریج از دست داده و به شکل مرکز فروش ادویه در آمدند . اولین ‏ماده شیمیایی که توسط انسان ساخته شد در سال 1854 . م. به نام اسید استیک بود
3
‏3- ‏دهه های اخیر : با توجه به اینکه داروهای شیمیایی عوارض زیادی داشتند ، ‏انسان کم کم دوباره به طرف گیاهان دارویی رفته و از آن ها استفاده کرد.
‏25 ‏درصد داروهای مدرن کنونی از گیاهان دارویی ساخته شده اند . در سال 2000 حدود 60 ‏میلیارد دلار ، درآمد کشورها از فروش گیاهان دارویی بوده است . در ایران آمار این ‏گونه بیان نمود که در سال76 در آمد حاصل از گیاهان دارویی 7 میلیارد ریال بوده که ‏در سال 1380 این رقم به 37 میلیارد ریال رسیده است ‏در کتاب های قدیمی در ‏رابطه با ارزش گیاهان دارویی به خط میخی مطالبی نوشته شده است . در بین کشورها و ‏اقوام ، مصریان ، رتبه اول را در استفاده از گیاهان دارویی داشتند . مصریان قدیم از ‏قرن 16 قبل از میلاد ، آثار و نوشته هایی دارند که در رابطه با مزایای گیاهان ‏دارویی ، مطالبی در آن قید شده است . در کتاب تورات ، به بعضی از محاسن و فواید ‏گیاهان دارویی اشاره شده است . در کتاب «کاراکارا » در هند در مورد حدود 500 گونه ‏گیاه دارویی ، مطالبی جمع آوری گردیده است . از پایه گذاران طب دارویی ، بقراط و ‏ارسطو را می توان نام برد و پس از آن اطبای ایرانی مثل زکریای رازی و ابوعلی سینا ، ‏نقش موثری در پیشرفت علم گیاهان دارویی داشته اند . در قرن 19 . م . انسان به این ‏نکته پی برد که مواد موثره را از گیاهان خارج کند که ساده ترین شکل آن گلابگیری است . ‏در کل سطح زمین حدود ‏600000‏ گونه گیاهان دارویی وجود دارد که ‏1000-7500‏ گونه از این گیاهان مربوط به فلور ایران است .
‏تفاوت داروهای شیمیایی با ‏داروهای گیاهی
4
‏1-‏داروهای شیمیایی دارای عوارض هستند ؛ بسته به اینکه ‏دارو از چه حساسیتی برخوردار است ، دارای اثرات جانبی مختلفی است . یک سری داروهای ‏شیمیایی در کشورهای غربی تحت عنوان میدها و تالیدها ساخته شدند که مدتی در این ‏کشورها استفاده می شد . پس از چندین سال اثرات جانبی این داروها که مهمترین آ‏نها‏« به ‏دنیا آمدن نوزادان ناقص و معلول بود باعث شد که شرکت های سازنده تا هم اکنون نیز به ‏قربانیان این داروها غرامت پرداخت کنند . ‏از آن به بعد ‏مصرف آن ها نیز رو به کاهش گذاشت.
‏2-‏بعضی از بیماری ها مثل سرطان و ایدز ‏وجود دارد که داروهای شیمیایی برای آن کشف نشده و یا اثرات داروهای کشف شده کم می ‏باشند ولی در چند سال گذشته داروهایی با پایه ی گیاهی ساخته شده که اثر قابل توجهی ‏بر درمان این نوع بیماری ها دارد
‏3-‏گیاهان دارویی بدلیل اینکه ترکیبات مختلف ‏دارویی را در خود دارند کاربردهای مختلفی ‏دارند ‏البته با ‏تمام تحقیقات به عمل آمده ، هنوز قابلیت حدود 90% گیاهان دارویی مشخص نیست.
‏وضعیت گیاهان دارویی ایران
‏ایران‏ دارای 11اقلیم از13 اقلیم جهان است ‏که‏ باعث شده که پتانسیل تولید گیاهان دارویی در ایران بسیار بالا باشد‏درفلورایران حدود ‏1000-7500‏ گونه گیاه‏ دارویی وجود دارد.

 

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود مقاله در مورد حافظ؛ قرآن و چارده روايت 73 ص

دانلود مقاله در مورد حافظ؛ قرآن و چارده روايت 73 ص

دانلود مقاله در مورد حافظ؛ قرآن و چارده روايت 73 ص

دانلود-مقاله-در-مورد-حافظ؛-قرآن-و-چارده-روايت-73-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 71 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏حافظ؛ قرآن و چارده روايت
‏در فرهنگ بشري هيچ خط از خطوط وابسته به زبانهاي معروف نيست كه نشان دهنده ي تلفظ كامل فصحاي آن زبان باشد. پديد آمدن لهجه ها و گويش ها در درون هر زبان هر امري طبيعي و ناگزير است. از سوي ديگر، خطها در جنب كاستي ها، كژي هايي هم دارند، يعني امكان تصحيف نويسي. در خط عربي ‏–‏ فارسي چندين حرف يا گروه حرف هست كه تفاوتشان با يكديگر فقط در نقطه است و در قديم تا قرنها اين نقطه ها را كتابت در نمي آوردند. بعدها هم كه رعايت آنها شايع شد، همچنان امكان تصحيف نويسي و تصحيف خواني وجود داشت، و همچنان وجود دارد. به اين دلايل و دلايلي كه بعداً گفته خواهد شد، اختلاف قرائات در هر متني، به ويژه متون كهن پيش مي آيد.
‏در همين ديوان حافظ اختلاف قرائات فراواني رخ داده است. حتي اگر نسخه ي اصلي از ديوان حافظ به خط خود او در دست بود، باز هم اين اختلافات پيش مي آمد. مگر آنكه هرگز از روي آن استنساخي نكرده باشند و نكنند و فقط همان متن واحد را، آن هم به طريق چاپ عكسي كاملاً روشن و خوانا به طبع برسانند. در اين صورت هم فقط يكي از علل اختلاف آفرين، يعني دخالت نسخه نويسان حذف مي شد، ولي بقيه ي علل به قوت خود باقي بود و پديد آمدن اختلاف قرائت و طرز خواندن و وصل و فصل اجزاي جمله و نظاير آن ناگزير بود. بعضي از معروفترين اختلاف قرائات شعر حافظ ‏–‏ كه فرآورده ي طبيعت و تفاوت زبان و خط و تصحيحات و تجديد نظرهاي خود او و تصحيفات نسخه نويسان و علل و عوامل ديگر، از جمله دخالت دقت يا بي دقتي و ذوق يا بي ذوق مصححان و طابعان ‏–‏ است از اين قرار است:
‏ورخود / ارخود / گر خود + مي دهد هر كسش افسوني / مي دمد‏…‏ + طفلِ يكشبه / طفل، يكشبه؛ سپهرِ بر شده پرويز نيست / سپهر، بر شده پرويز نيست + كشتي شكستگان / كشتي نشستگان + عَبوس زهد / عُبوس زهد (قرائت شاذّ) + به وجه خمار بنشيند / خمار ننشيند + زين بخت / زين بحث + مهيّا / مهنّا + آن تحمل كه تو ديدي / آن تجمل كه تو ديدي + بخور، دريغ مخور/ مخور دريغ و بخور + از سر فكر / از سر مكر + شيخ خام / شيخ جام + بخروشم از وي / نخروشم از وي + بادپيما / باده پيما + پيرانه سر مكن هنري / پيرانه سر بكن هنري + به هوس ننشيني / به هوس بنشيني + به آبي فلكت دست بگيرد / بي ادبيست + بدين قصه اش / بدين وُصله اش + صلاحِ كار / صلاحكار (قرائت شاذ)؛ در باب / دُرياب + گل نسرين / گل و نسرين + شكر ايزد / شكر آنرا + همه ساله / همه ي سال و دهها نظير اينها.
‏در قرآن مجيد نيز همين مسأله، حتي به طر عميقتر و سيعتر، پيش آمده است. همه ي قرآن شناسان و مورخان قرآن اتفاق نظر دارند كه قرآن در عهد رسول اكرم(ص) و با نظارت همه جانبه ي ايشان نوشته و در چندين نسخه جمع شده بود، ولي مدوّن بين الدّفـَتين، مانند يك كتاب عادي نبود. حتي اتفاق نظر ‏–‏ ولي در درجه ي كمتري ‏–‏ هست كه ترتيب توالي سوره ها را نيز از آغاز تا پايان، يا در مورد اكثر سوره هاي قرآن، خود حضرت رسول (ص) تعيين كرده بود. علت آنكه در حيات پيامبر(ص) قرآن به تدوين نهايي نرسيد اين بود كه تا آخرين سال، باب وحي گشوده بود، و علاوه بر آن گاه گاه از طريق وحي به پيامبر(ص) گفته مي شد كه جاي آياتي را جابجا كند. لذا امكان نداشت و پيامبر(ص) مأذون نبودن كه قرآن را به شكل نهائي مدون كنند. به ويژه كه شمار حافظان قرآن و اعتماد بر حفظ آنان بسيار بود. در عهد ابوبكر، علي المشهور بر اثر تكاني كه بر اثر شهيد شدن عده ي كثيري از قرّاء و حافظان قرآن در جنگ با مرتدان و مدعيان نبوت پيش آمد، به اهميت تدوين قرآن پي بردند و زيد بن ثابت يكي از جدي ترين و قديمي ترين كاتبان وحي را مأمور تهيه ي مقدمات اين امر حياتي كردند. او بر مبناي همه ي نوشته هاي كاتبان وحي و گرفتن دو شاهد از حافظان قرآن بر هر آيه ي مكتوب، اين امر سترگ را آغاز كرد كه در عهد خلافت عمر هم، به ويژه با پيگيري او و نيز ترتيب دادن هيأتي از كاتبان و حافظان وحي براي مشورت با زيد، جمع و كتابت و تدوين قرآن ادامه يافت.
‏علل عمده ي اختلاف قرائات چند امر بود از جمله: 1) اختلاف لهجات. چنان كه مثلاً تميمي ها به جاي «حتّي حين»، «عتّي عين» مي گفتند؛ 2) نبودن اِعراب در خط عربي و مصاحف امام؛ تا عهد علي بن ابي طالب(ع) كه به رهنمود ايشان و به پيگيري ابوالاسود دؤلي اقدامات اوليه اي صورت گرفت ولي كمال و تكميل ان دو سه قرن به طول انجاميد؛ 3) نبودن اعجام يا نقطه و نشان حروف. براي رفع اين نقيصه در اواخر قرن اول، در عهد حجاج بن يوسف، كوششهائي به ميان آمد ولي كمال و تكميل آن نيز تا آخر قرن سوم طول كشيد؛ 4) اجتهادات فردي صحابه و قاريان و به طور كلي قرآن شناسان كه هر يك استنباط نحوي و معنايي و تفسيري خاصي از يك آيه و كلمات آن داشتند؛ 5) دور شدن يا دور بودن از عهد اول اسلام و مهد اول اسلام
‏2
‏–‏ مكه و مدينه؛ 6) نبودن علائم سجاوندي و وقف و ابتدا و هر گونه فصل و وصلي كه بعدها علم قرائت و تجويد عهده دار تدارك آن شد. نمونه ي معروفي كه از اين كمبود زاده شده و اختلاف نظر كلامي دامنه دار و دراز آهنگي در ميان فريقين پديد آورده، وقف ياعدم وقف در كلمه ي «الله» و «العلم» در آيه ي هفتم سوره ي ال عمران است: … و ما يعلم تأويله الاّ الله [ ] و الراسخون في العلم [ ] يقولون آمنّا به كلٌّ من عند ربنا؛ كه طبق علامات وقفي كه در تمامي يا اكثريت قرآنهاي خطي و چاپي آمده، پس از «الله» و «وقف لازم» تجويز شده است. ولي بعضي، و بلكه بسياري از مفسران شيعه اين وقف را نه در آنجا، بلكه پس از كلمه ي «العلم» لازم مي دانند. اين تفاوت در وقف، يا به تعبير امروز در نقطه گذاري، باعث تفاوت معنايي عميقي مي شود. چه در صورت اول و وقف پس از «الله»، معناي آيه اين مي شود كه تأويل آيات متشابهه را فقط خداوند مي داند؛ و راسخان در علم سر تسليم و ايمان و اذعان فرود مي آوردند. و در صورت دوم «الراسخون في العلم» عطف به «الله» مي شود، و چنين معنا مي دهد كه آنان نيز تأويل آيات متشابهه را مي دانند.
‏اختلاف قرائات در سراسر قرآن مجيد، طبق كتاب التيسير في القراءات السبع، تأليف ابوعمر و عثمان بن سعيد داني ( 372-444ق)، كه از معتبرترين و كهن ترين منابع ثبت قرائات هفتگانه و روايان چهارده گانه است، در حدود 1100 مورد، از مهم و غيرمهم است و بيشتر از دو سوم از آنها به ادغام يا اظهار يا حاضر / غايب خواند صيغه ي مضارع ( به اختلاف «يـ» و «تـ» بر سر فعل مضارع) مربوط مي شود
‏حال بايد ديد مراد از چارده روايت چيست؟ از قرّاء سبعه عده ي كثيري نقل كرده اند، ولي قران شناسان و قرائت شناسان بعدي، روايت دو تن از راويان هر قاري را كه از نظر ضبط و صحت سند و طول ملازمت و آموزش نزد قاريان يا مقريان هفتگانه، دقيقتر و پذيرفتني تر بوده است، به اصطلاح استاندارد كرده اند، لذا چهارده روايت پديد آمده است. در اينجا اسامي قاريان هفتگانه و راويان چهارده گانه ي آنها را ‏–‏ كه صاحبان چهارده روايت اند نقل مي كنيم:
‏1) عبدالله بن عامر دمشقي (متوفاي 118 ق). راوي اول او: هشام بن عمار (153-245ق)؛ راوي دوم او: ابن ذَكْوان، عبدالله بن احمد (173-242ق).
‏2) عبدالله بن كثير مكي (45-120ق). راوي اول: البَزّي، احمد بن محمد (170-ح 243ق)؛ راوي دوم: ابوعمر محمد بن عبدالرحمن ملقب به قُنْبُل (195-291ق).
‏3) عاصم بن ابي النَّجود (76-128ق). راوي اول: حفص بن سليمان (90- ح 180ق)؛ راوي دوم: شعبة بن عيّاش (95-194ق).
‏4) زَبّان بن علاء = ابوعمر و بصري (ح 68-154ق). راوي اول: حفص بن عمر الدوري (متوفاي 246ق)؛ راوي دوم: ابوشعيب سوسي، صالح بن زياد( 190-261ق).
‏5) حمزة بن حبيب كوفي (80-156ق). راوي اول: خَلاّد بن خالد كوفي = ابوعيسي شيباني (142-220ق)؛ راوي دوم: خَلَف بن هِشام (150-229ق).
‏6) نافع بن عبدالرحمن مدني (70-169ق). راوي اول: وَرْش، عثمان بن سعيد مصري 0110-197ق)؛ راوي دوم: قالون، عيسي بن مينا 0120- ح 220ق).
‏4
‏7) كسائي، علي بن حمزة (119-189ق). راوي اول: ليث بن خالد (متوفاي 240ق)؛ راوي دوم: حفص بن عمر الدوري (كه راوي ابوعمر و بصري، زبّان بن علاء هم بوده است). (براي تفصيل بيشتر ‏←‏ التيسير داني، استانبول 1930، صص 4-7؛ النشر ابن جزري، قاهر، ج 1، صص 99-174؛ ترجمه ي الاتقان تهران، اميركبير، 1363، ج 1، ص 246).
‏بايد گفت كه پس از احراز اعتبار و اشتهار اين روايات چهارده گانه، بعضي قرائت شناسان قرون بعد، سه قاري بزرگ ديگر را نيز پذيرفته اند، وديگر به روايات و قرائات ديگران اعتنا و اعتماد نكرده اند. سپس در قرون بعدتر، سه روايت و قرائت از اين ميان بر ساير قرائات تفوق يافته است كه عبارتند از روايت الدوري از ابوعمر و بصري؛ روايت ورش از نافع؛ و روايت حفص از عاصم. بعدها روايت عاصم بر روايت الدوري فايق شد و جز در مغرب، روايت ورش را هم تحت الشعاع قرار داد. و هنگامي كه عصر طبع قرآن فرا رسيد، عمدتاً روايت حفص از عاصم را مبنا قرار دادند و امرزه اكثريت قريب به اتفاق قرآنهاي سراسر جهان اسلام به اين روايت و قرائت است.
‏اينكه حافظ قرآن را به چارده روايت از برداشته به اين معني است كه در هر سوره، كلمات و تعابير هر آيه اي را كه داراي اختلاف قرائت بوده، بر طبق روايات چهارده گانه ي استاندارد كه بر شمرديم، باز مي شناخت؛ و في المثل مي دانسته است كه حفص ‏–‏ راوي عاصم، و به روايت از او ‏–‏ در آيه ي سيزدهم از سوره ي احزاب، «لا مُقام لكم» را به ضم ميم مقام خوانده است بقيه، يعني 13 راوي و 6 قاري ديگر، به فتح ميم خوانده اند. طبعاً در همه ي قرآنهاي چاپي موجود هم، كه روايت حفص از عاصم را مبنا قرار داده اند، طبق روايت او ضبط شده است‏.
‏به عبارت ديگر مي توان گفت كه حافظ حدود 1100 مورد اختلافات قرائت قرآني را (طبق ثبت كتاب التيسير كه از دير باز معتبر و مطرح بوده) از برداشته و نسبت به آنها چنان احاطه و استحضار ذهني داشته كه در هر مورد وجوه مختلف آن را با استناد به بعضي از راويان چهارده گانه ‏–‏ يعني به بعضي از چارده روايت ‏–‏ بيان مي كرده است. بديهي است كه درهر مورد از اختلاف قرائات، چهارده قول يا قرائت يا روايت نداريم، بلكه يكي يا گروهي از راويان، آن قرائت را روايت كرده اند و باقي قرائت ديگر را. و بندرت اتفاق افتاده است كه گروه قاريان و راويان در يك مورد، سه يا چهار نظر مختلف و متفاوت از هم داشته باشند.
‏حال نظري به معناي اين بيت حافظ:

‏عشقت رسد به فرياد ارخود به سان حافظ

‏قرآن زبر بخواني در چارده روايت


‏بيندازيم. اتفاقاً اين بيت نمونه اي بارز از ابيات حافظ است كه خود چند فقره و در چند مورد اختلاف آراء و اختلاف قرائت برانگيخته است. چارده روايت آسانترين مشكل اين بيت بود كه به تفصيل شرح شد. اولين لغزشگاه معنايي اين بيت در عبارت «عشقت رسد به فرياد است، كه بعضي ‏–‏ حتي از افاضل ‏–‏ چنين تصور مي كنند كه مراد از آن رسيدن عشق به مرحله ي فرياد است، يعني نوعي اوج گرفتن و به فرياد پيوستن عشق. منشأ اين اشتباه خواني و اشتباه انديشي آنست كه عادتاً عشق با آه و ناله و فرياد قرين است. ولي رسيدن عشق به اوجي به نام فرياد، چيز مهمي يا كمالي براي عشق نيست. آشنايان ره عشق اعم از عرفا و عشق ورزان ديگر نگفته اند كه بالاترين مرحله و معراج عشق، داد و فرياد» است. اتفاقاً فرياد و قيل و قال متعلق به مرحله ي فرودين و نازل عشق است، نه مرحله ي متعالي آن. به فرياد رسيدن يك تعبير عادي و مأنوس در زبان فارسي قديم و جديد است. حافظ خود مي گويد:
‏4
‏- به فريادم رس اي پير خرابات ‏…
‏- رحم كن بر من مسكين و به فريادم رس…
‏فريادرس هم از همين به فرياد رسيدن ساخته شده است. مراد حافظ از «عشقت رسد به فرياد» اين است كه عشق به فرياد تو مي رسد، به داد تو مي رسد، از تو دستگيري مي كند. يك منشأ ديگر اشتباه در اين قرائت غلط، جهش يا رقص يا جا به جا شدن ضمير است. در شعر فارسي از همان آغاز تا كنون اين امرسابقه دارد كه گاه محل ضمير در جمله جا به جا مي شود كه در شعر سعدي و حافظ نمونه فراوان دارد. سعدي گويد:

‏وگر به چشم ارادت نگه كني در ديو

‏فرشته ايت نمايد به چشم، كروبي

‏(گلستان، اول باب پنجم‏)


‏(يعني فرشته اي كروبي نمايد به چشمت. حافظ گويد:

‏شاه اگر جرعه ي رندان نه به حرمت نوشد

‏ التفاش به مي صاف مروّق نكنيم


‏مشكل ديگر اين بيت در ارخود يا ورخود يا گرخود است. ضبط قزويني ارخود، ضبط سودي گرخود و ضبط خانلري، جلالي نائيني ‏–‏ نذير احمد، عيوضي ‏–‏ بهروز ورخود است. بعضي ها در تفاوت معناي اين سه شكل مبالغه كرده اند و تصور كرده اند فقط با ورخود مي توان معناي درست اين بيت را پيدا كرد. حال آنكه ‏–‏ چنان كه خواهيم ديد ‏–‏ سودي با ضبط گرخود درست ترين و سر راست ترين معنا را به دست داده است.
‏بايد گفت كه اين سه شكل تفاوت محسوسي با هم ندارند و معناي هر سه برابر است با حتي اگر يا اگر هم. چنان كه حافظ در موارد ديگر گويد:

 

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

دانلود مقاله در مورد حافظه ram , rom

دانلود مقاله در مورد حافظه ram , rom

دانلود مقاله در مورد حافظه ram , rom

دانلود-مقاله-در-مورد-حافظه-ram-,-romلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

javad: Name

 

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس