مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر

مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر

مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر

هدف از این پایان نامه مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر مورد بررسی قرار می گیرد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 80
حجم 0/95 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر

 
 
 
 

كلیات تحقیق:

تحقیق شامل 5 قسمت به شرح زیر می‌باشد:

قسمت اول: مفاهیم عمومی تغییر

قسمت دوم: مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر

قسمت سوم: گونه‌یابی موضوعات استراتژیك تغییر

قسمت چهارم: مدل تحقیق

قسمت پنجم: پیشینه تحقیق (مطالعات انجام شده در خارج و داخل كشور)

در قسمت اول تغییر و معنی آن از دیدگاه نظریه‌پردازان مختلف مدیریت توضیح داده خواهد شد. سپس انواع تغییرات مطرح در سازمان‌ها به بحث گذاشته می‌شود. این قسمت، خواننده را آماده ورود به بحث تغییر از دیدگاه استراتژیك می‌نماید.

در قسمت دوم، الگوها و مدل‌های مطرح تغییر ارائه می‌شوند. از آنجا كه ادبیات مربوط به تغییر تا به حال مرز مشخصی بین موضوعات تغییر و مدیریت تغییر قائل نگردیده، لذا در قسمت دوم، با تفكیك این دو سرفصل، صرفاً به الگوهای مربوط به موضوعات تغییر پرداخته شده و مدل‌های مربوط به مدیریت تغییر را به عهده خواننده واگذار خواهیم نمود. ضمناً منابع پیشنهادی مدلهای مرتبط با مدیریت تغییر در پایان رساله ارائه شده‌اند.

نتیجه بدست آمده از این تحقیق، وجوه مشترك موضوعاتی است كه اغلب نظریه‌پردازان مدیریت در حوزه تغییر، به آنها اشاره كرده‌اند. یعنی ساختار، نیروی انسانی، اهداف، تكنولوژی و فرهنگ. این موضوعات در قسمت سوم همین تحقیق با دیدگاه استراتژیك، گونه‌یابی شده‌اند.

در قسمت سوم، به تغییر با رویكرد استراتژیك پرداخته خواهد شد. به این منظور نگرش استراتژیك در مدیریت را بازشناسی كرده و در ادامه موضوعات تغییر در سطح استراتژیك مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در نهایت، این موضوعات تحت عناوین منابع انسانی، تكنولوژی، فرهنگ، ساختار و اهداف، گونه‌شناسی خواهند شد.

ستاده خروجی هر یك از گونه‌یابی‌ها یك مدل 4وضعی (ماتریس 2×2)، خواهد بود كه در مدل اصلی تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. قسمت چهارم با جمع‌بندی و ارائه مدل تحقیق در دو سطح مفهومی و تجربی به پایان خواهد رسید. مدل مفهومی، مدل تئوریك تحقیق بوده و مدل تجربی كه روی دیگر همان سكه است، مبنای كارهای آماری تحقیق قرار خواهد گرفت. در پایان تحقیق دوم، پیشینه مطالعاتی تحت عنوان مطالعات انجام شده در داخل كشور نیز تكمیل‌كنندة مطالب تحقیق دوم خواهد بود.

 
 
کلمات کلیدی:
موضوعات تغییر
شركت‌های برتر
مدیریت استراتژیك تغییر
تئوری برخاسته از زمینه
موضوعات تغییر در سطح استراتژیك
 
 
 
 
 
1) بیان مسئله
در حال حاضر استراتژی جامعی در سطح صنعت هوائی و خصوصاً هواپیمائی كشور وجود ندارد. این موضوع در حالیست كه صورتهای مالی شركت‌های هواپیمایی نشان دهنده مبالغ بسیار بالائی از صرف منابع بودجه‌ای كشور است كه در صورت ارائه یك مدل مناسب برای این شركت‌ها و تأثیرگذاری بر كاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای آنان، می‌توان انتظار منافع بالائی را در سطح ملی داشت. همچنین در حال حاضر شركت‌های جدیدی وارد صنعت شده‌اند كه از تجربه حرفه‌ای لازم برخوردار نبوده و در صورت عدم ارائه یك مدل جامع برای شركت‌های هواپیمائی، امكان بروز مشكلات وسیع‌تر در صورت تداوم این روند وجود دارد.
 
 با توجه به موارد فوق از یك طرف و وجود تحریم در بخش هوایی كشور و جایگاه صنعت حمل و نقل در سند چشم انداز بیست ساله، این تحقیق می‌تواند با شناسائی استراتژی‌های تغییر شركت‌های هواپیمائی برتر و استخراج مدلی مناسب از آنها، مدل به دست آمده را برای شركت‌هایی كه خواهان تغییر هستند  تسری دهد. برای به دست آوردن  مدلی مناسب، این تحقیق، شركتهای هواپیمای برتر (بین‌الملی پروازكننده به ایران و بالعكس) كه در طی یك دوره 5 ساله از عملكرد در حال رشد برخوردار بوده‌اند را انتخاب كرده و متعاقباً برای رسیدن به نتیجه تحقیق، مراحل زیر را انجام خواهد داد.
 
1) بررسی مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر و گونه‌های مختلف تغییر در سطح استراتژیك (ادبیات تحقیق) به منظور حمایت ازچارچوب نظری تحقیق .یعنی پاسخ به این سوال كه موضوعات تغییر در این تحقیق كدام بوده و گونه‌های مختلف هر یك از این موضوعات چه هستند.
 
2) بررسی ارتباط و میزان تاثیر این موضوعات (متغیرهای مستقل تحقیق) بر عملكرد شركت‌های هواپیمایی برتر (متغیر وابسته تحقیق).یعنی پاسخ به این سئوال كه كدام یك از این موضوعات، در تاثیرگذاری برعملكرد، از اولویت بالاتری برخورداراست.
 
3) بررسی ارتباط و هماهنگی گونه‌های موضوعات تغییر (در سطح استراتژیك) با متغیرهای تعدیل‌كننده (میزان كنترل و نوع تأكید بر داخل و خارج) جهت استخراج یك مدل مناسب.
یعنی پاسخ به این سوال كه تركیب بهینه این گونه‌ها چیست.
 
 
 
 
فهرست مطالب
كلیات تحقیق:
تحقیق شامل 5 قسمت به شرح زیر می‌باشد:
قسمت اول: مفاهیم عمومی تغییر
قسمت دوم: مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر
قسمت سوم: گونه‌یابی موضوعات استراتژیك تغییر
قسمت چهارم: مدل تحقیق
قسمت پنجم: پیشینه تحقیق (مطالعات انجام شده در خارج و داخل كشور)
جدول 1-2: ادبیات تغییر در مدیریت 4
1)مفاهیم عمومی تغییر 5
1-1)تغییر چیست؟ 5
1-2)تغییرات برنامه‌ریزی شده در مقابل تغییرات غیربرنامه‌ریزی 8
1-3)تغییرات دائمی در مقابل تغییرات مقطعی 8
1-4)تغییرات تكاملی، انتقالی و استحاله‌ای 10
1-4-1)تغییرات تكاملی: 10
1-4-2)تغییرات انتقالی: 11
1-4-3)تغییرات استحاله‌ای: 11
نمودار 1-2: تغییرات تكاملی، انتقالی و استحاله‌ای 11
1-5)جمع‌بندی قسمت اول (مفاهیم عمومی تغییر) 12
2)الگوهای مرتبط با موضوعات تغییر 12
2-1)مدل فرآیندها، محتوا و زمینه 12
نمودار 2-2: موضوعات تغییر از دیدگاه پتیگرو و وایپ 13
2-2)مدل متن تغییر 14
2-3)مدل یكپارچه تغییر سازمانی 15
نمودار 4-2: استراتژیهای تغییر سازمانی بر اساس مدل 15
2-4)مدل ادكار 17
2-5)مدل عوامل تغییر دفت 17
2-6)مدل لویت 19
2-9)جمع‌بندی الگوهای مرتبط با موضوعات تغییر 20
3)مدیریت استراتژیك تغییر 21
3-1)نگرش استراتژیك چیست؟ 21
3-1-2)نگرش روابط انسانی به مدیریت 22
3-1-3)نگرش علمی (كمی) به مدیریت 22
3-1-4)نگرش سیستمی به مدیریت 22
3-1-5)نگرش اقتضایی به مدیریت 22
3-2)مقایسه نگرش‌ها و ارتباط آن با دیدگاه استراتژیك 23
3-5)تفاوت مدیریت استراتژیك تغییر با نگرش عملیاتی تغییر 24
3-7)موضوعات تغییر در سطح استراتژیك 25
3-8)منابع انسانی به عنوان موضوعی در سطح استراتژیك تغییر 28
3-9)مدل استراتژیك منابع انسانی 29
جدول 2-2: تفاوت گزینه‌های استراتژیك منابع انسانی از لحاظ ویژگی‌های سیستم منابع انسانی 33
3-11)تكنولوژی به عنوان عاملی در سطح استراتژیك تغییر 34
3-12)دیدگاه‌های مربوط به تكنولوژی 34
3-13)مدل استراتژیك تكنولوژی 37
3-15)فرهنگ به عنوان عاملی در سطح استراتژیك تغییر 40
3-16)مدل‌های یكپارچه فرهنگ‌ سازمانی 42
3-17)گونه‌شناسی عامل فرهنگ سازمانی در سطح استراتژیك 44
3-18)ساختار به عنوان عاملی در سطح استراتژیك 45
3-18-2)متغیرهای مرتبط با ساختار سازمانی 45
جدول 4-2: متغیرهای مرتبط با ساختار سازمانی 47
3-18-3)تأثیر محیط بر ساختارهای سازمان 47
3-20-2)جایگاه اهداف در مجموعه عناصر (موضوعات) تغییر استراتژیك 54
3-21)مدل استراتژیك اهداف سازمانی 55
4)مدل تحقیق 63
5)پیشینه مطالعاتی 67
 
منابع 75
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336