غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور

غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور

غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور

هدف از این پایان نامه بررسی غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح حکم گرفته شده از غرور می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 125
حجم 0/161 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

غرور و مفاهیم برآمده از آن و توضیح احکام گرفته شده از غرور

 
 
 
چکیده:
واژة «غرور» مصدر «غرّ» «یغر» است كه مصدر دیگر آن «غراً» «غره» می‌باشد و در لغت به معنی خدعه و اطمعه بالباطل است  یعنی او را فریب داد و حال باطل به او خورایند. بنابراین غر، یغر، غروراً یك فعل متعدی است و لازم نیست آن را در باب افعال یا تفعیل در همین معنا بكار ببریم. با این وجود مانند سایر افعال برای كاربرد آن در سایر معانی می‌توان در بابهای دیگر بكار برد بعبارتی واژه «غر» در بابهای دیگری، معنای متناسب را خواهد داشت برای مثال، هر گاه واژة «غر» را در باب «افتعال» یا «استفعال»بكار ببریم به این معنی است كه به چیزی فریب خورد .البته برای فعل «غر» مصدر دیگری نیزگ فته است كه عبارتست از «غرره و غیر» كه به معنی «جهل الامور و غفل عنها » است. 
 
واژة «غرور» و مشتقات آن در قرآن كریم نیز بكار رفته است. برای مثال خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «امن هذا الذی هو جند لكم ینصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا فی غرور » ترجمه: آیا آنكه سپاه و مددكار شما باشد و همه گونه شما را یاری كند جز خدای مهربان كیست؟ پس كافران به غیر خدا توجه كنند آنها را فریبی بیش نیست. در این آیه غرور در معنی «فریب» بكار رفته است.یا در آیة دیگر می‌فرماید: «یا ایها الانسان ما غرك بربك الكریم » ترجمه: ای انسان چه چیزی شما را بخدای بزرگ مغرور كرده است.پس واژة «غرور» به معنی فریفتن، فریب دادن و گول زدن می‌باشد. گفته شده كه واژة غرور مثل واژه‌های مشهود و قعود است و همان‌گونه واژه مشعود جمع شاهد و واژهء قعود جمع قاعد اس، واژة غرور نیز جمع غار است و آن به معنی اباطیل می‌باشد .
 
«واژة غار» اسم فاعل از فعل «غرر» بوده و به معنی غافل  و یا فریب دهنده  می‌باشد و اژهء «مغرور» اسم مفعول از «غر» به معنی فریب خورده و فریفته  شده می باشد.اما واژة «غرر» به معانی مختلفی بكار رفته است كه دو معانی آن  بیشتر كاربرد دارد. 1- غرور به معنی فریب و مغرور است انا غرر منك: من فریب خوردة توام . 2- معانی دیگر «غرر» خطر است و گفته شده ه الغرر یعنی الخطر و التعریفی للهلكه: در معرض هلاكت افتادن .
 
یكی از مشتقات واژة «غرر» ، «غرر» «یعرر» «تعزیرا» می‌باشد كه مصدر دیگر آن «تغره» است یعنی عرضه للهلكه (در معرض نابودی قرار دادن)  . مسلم است كه مقصود و منظور نگارنده «غرور» است كه مصدر فعل «غر» بوده و خودش متعدی است و لازم نیست تا به باب «افعال» یا «تفعیل» برده شود و از طرفی معنی لغوی این دو مصدر (غرور و تعزیر) با هم فرق دارند. گفتن این مطلب بدان جهت می‌باشد كه برخی فقیهان برای استناد به غرور از واژة «تعزیر» جهت مسئولیت «غار» بكار برده‌اند. شیخ انصاری در باب بیع فضولی در صورت رد بیع فضولی از طرف مالك بیان می‌كند: «هر گاه مشتری نسبت به فصولی بودن بیع جاهل باشد نسبت به غرامت‌هایی كه برای مالك پرداخته است در صورتی كه به فضولی بودن بیع جاهل باشد و در برابر آن‌ها سودی برای مشتری عاید نشود حق مراجعه به بایع فضولی را دارد» و در تحلیل آن شیخ انصاری می‌فرمایند: « فان البایع مغرر للمشتری و موقع ایاه فی خطرات ضمان » . زیرا بایع مشتری را تعزیر كرده است و او را در خطرات ضمان قرار داده است. بنابراین كلام شیخ بیشتر با تعزیر كه به معنی عرضه للهلكه است، مناسبت دارد.
 
اكثر فقیهان واژة خدعه را نیز به معنی «غرور» دانسته و آنها را در كنار هم بكار برده‌اند كه به همین جهت نگارندة رساله، واژة «خدعه» را نیز بررسی می‌كند.خدع ، الخدع در لغت به معنی اظهار خلاف ما تخفیه  آمده است و همچنین گفته شده است كه خدع، خدعه، خدعا و خدعا یعنی او را فریب داد و الخدیقه جمع خدائع به معنی مكره فریب، حیله و وسیلة فریب است .
در عبارات فقیهان نیز «خدعه» و «غرور» به یكی معنی بكار رفته است. امام خمینی (ره) عناوین غرور، خدعه و تدلیس را به یكی معنی دانسته‌اند و بیان كرده‌اند كه: «عناوین «غرور» ، «خدعه» و «تدلیس» در لغت و عرف به یك معنا است و در دلالت اخبار نیز به یك معنا می برگردد و استناد كرده‌اند كه در روایت اسماعیل بن جابر عبارت «كما عز الرجل و خدعه» اآمده است و ظاهر آن اینست كه هر 2 به یك معنی می‌باشد . همچنین گفته شده است كه مراد از غرور خدیعت است . البته در جای خود از واژة «غرور» و «تغریر» و تدلیس بحث خواهیم كرد و لذا بعلت اطناب كلام از ذكر آنها در اینجا خودداری كرده و به جای خود محول می‌كنیم.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

قاعده غرور

مشتقات غرور

عناوین مشابه غرور

احکام مستفاد از غرور

وجوه افتراق عناوین مشابه غرور

وجوه اشتراک عناوین مشابه غرور

 
 
 
فهرست مطالب

مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق: 1

– مفهوم مسئولیت : 1
– انواع مسئولیت در حقوق : 2
– مسئولیت اخلاقی: 2
– مسئولیت حقوقی یا قانونی: 2
– مسئولیت قانونی یا حقوقی: 3
– مسئولیت كیفری: 3
– مسئولیت مدنی‌ : 3
– فرق میان مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی: 4
– وجه اشتراك مسئولیت كیفری و مدنی: 6
– اقسام مسئولیت مدنی: 7
قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری: 8
1- مبنای مسئولیت : 11
2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی» : 12
3- اثبات تقصیر: 13
نتیجه: 13
– مسئولیت در فقه: 14
– معنای لغوی ضمان: 16
– معنای اصطلاحی ضمان: 16
اقسام ضمان در فقه: 16
1- ضمان عقدی: 16
2- ضمان قهری: 17
 

مبحث دوم: احكام: 17

– احكام : 18
– اقسام احكام: 18
– احكام عقلی و احكام شرعی: 19
– احكام تكلیفی : 19
– احكام وضعی:‌ 20
احكام امضائی و احكام تأسیسی : 20
– احكام امضائی : 20
– احكام تأسیس : 21
 

مبحث سوم – تعریف ، عناصر و نوع حكم مستفاد از غرور : 21

– معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن: 21
– مفهوم اصطلاحی غرور: 24
– نوع حكم مستفاد از غرور : 27
نتیجه: 29

– عناصر و اركان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق: 29

– عناصر و اركان ضمان و مسئولیت «غار» در فقه: 29

– عناصر مادی مسئولیت غار : 29
1- عمل خدعه‌آمیز : 29
2- ورود ضرر و خسارت: 34
1- اصل ثمن: 41
ب) زیادت قیمت از اصل ثمن: 44
ج) منافی مستوفی : 46
د) منافع غیر مستوفی: 51
– حكم تلف جزء و وصف از میان رفته: 53
– زمان رجوع مغرور به «غار» : 55
3- رابطة سببیت: 58
– عناصر معنوی مسئولی غار: 63
1- علم : 63
2- قصد: 74
3- فریب خوردگی 78
– عناصر مسئولیت غار در حقوق ایران: 80
حقوقدان برای تحقق مسئولیت مدنی عناصری را مطرح كرده اند كه باید مسئولیت غار رادرآن عناصر جستجو كنیم 80
مفهوم ضرر در حقوق ایران: 81
انواع ضررمادی: 82
ب:ضرر معنوی : 83
-انواع ضرر معنوی 83
2- ارتكاب عمل نامشروع: 86
3- رابطه سببیت: 87
شرایط ضرر قابل مطالبه: 89
 

مبحث چهارم : تفاوت غرور با غرر و تدلیس : 94

تفاوت غرور با غرر: 94
غرر در اصطلاح: 94
– اثر غرر: 94
مهمترین موارد غرر و خطر عبارتست از: 95
تفاوت غرور با تدلیس: 97
– تدلیس در لغت: 97
– تدلیس در اصطلاح: 98
– اثر تدلیس: 104
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336