عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه

عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه

عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه

هدف از این پژوهش ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 117
حجم 0/977 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه

 
 
 
 
 
چکیده:
هدف کلی از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز بود. جامعه تحقیق شامل کلیه‌ کارکنان حوزه ستادی دانشگاه شیراز در سال 90-1389 به تعداد 1044 نفر بود. از این تعداد، 254 نفر مقیاس پژوهش را تکمیل و عودت نمودند. که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ساده، 278 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس محقق ساخته عوامل انگیزشی بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج حاصل از آزمون تی وابسته نشان داد که عوامل محتوایی و فرایندی به طور یکسان در انگیزش کارکنان مؤثرند. همچنین نتایج به دست  آمده از تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر نشان داد که عوامل محتوایی مؤثر در انگیزش کارکنان به ترتیب عبارتند از: عوامل انگیزش ـ سلامت، تئوری z، سلسله مراتب نیازها، نیازهای سه گانه و عزت نفس. عوامل فرایندی مؤثر در انگیزش کارکنان نیز به ترتیب عبارتند از: عوامل مربوط به اسناد، برابری، ارزش – انتظار، تعیین هدف، تقویت، یادگیری و ارزیابی شناختی. همین آزمون نشان داد جنسیت، سابقه کاری و تحصیلات در تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی بر انگیزش کارکنان نقشی ندارند.
 
 
 
 
کلید واژه ها: انگیزش، عوامل محتوایی، عوامل فرایندی، منابع انسانی،  دانشگاه شیراز.
 
 
 
 
 
 
مهمترین عوامل محتوایی مؤثر در انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز به ترتیب عبارتند از عوامل مربوط به انگیزش – سلامت، تئوری z، سلسله مراتب نیازها، نیازهای سه گانه، و عزت نفس. اگرجه تفاوت میزان اهمیت (تأثیر) عوامل یادشده متفاوت بوده است معهذا می توان گفت همه عوامل مؤثر بوده اند. همین نکته نیز درباره عوامل فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان قلمرو تحقیق صادق است. عوامل فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز به ترتیب عبارتند از عوامل مربوط به اسناد، برابری، ارزش – انتظار، تعیین هدف، تقویت، یادگیری اجتماعی و ارزیابی شناختی. 
 
در این حوزه نیز اگرچه میزان اهمیت (تأثیر) عوامل متفاوت بوده است ولی همه عوامل مؤثر بوده اند. جالب است که یکی دیگر از یافته های این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری میان تأثیر مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه وجود ندارد. مجموعه این یافته ها ما را به این سوی رهنمون می سازد که انگیزش کارکنان ماهیتی برآیندی دارد که عوامل متعددی به طور همزمان می توانند آن را موجب شوند. لذا لازم است مدیران دانشگاه از ترکیب عوامل مختلف محتوایی و فرایندی – متناسب با موقعیت – برای انگیزش افراد استفاده نمایند.
 
      از دیگر یافته های پژوهش این است که عوامل جمعیت شناختی مانند جنسیت، سابقه کاری و تحصیلات تأثیری بر انگیزش کارکنان ندارند. بنابراین مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی انگیزش را می توان درمورد کارکنان زن ومرد، کارکنان با سابقه کاری متفاوت و کارکنان با سطوح تحصیلی مختلف به طور یکسان به کار برد. 
        البته از آنجا که عوامل انگیزشی کار می تواند در دوره های مختلف بنا به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (خواسته های شغلی کارکنان)، متفاوت باشند، باید برنامه ریزی ها در جهت پیشبرد اهداف سازمانی و ارتقای بهره وری با توجه به این مسأله انجام شود. این مهم خود مستلزم شناخت دقیق عوامل انگیزشی در هر برهه از زمان است. در ضمن نزدیک تر نمودن دیدگاه مدیران به نیازها و شرایط واقعی کارکنان می تواند موجب پرهیز از اصرار مدیران بر اجرای الگوهای انگیزشی ثابت و کم اثر شود. لذا لازم است وضعیت انگیزشی کارکنان و نیز اثربخشی اقدامات انگیزشی مدیران به طور مستمر ارزیابی شود.
 
     با توجه به یافته های این پژوهش، مسؤولین امر باید به اهمیت عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش کارکنان در دانشگاه توجه بیشتری نموده و درصدد پرورش استعدادهای خلاق، از طریق فراهم نمودن محیط مناسب توأم با امنیت شغلی و آرامش خاطر و امکانات لازم باشند تا کارکنان بتوانند در محیط کاری مناسب به فعالیت بپردازند. در این راستا، توجه به رفع مشكلات اقتصادی، استخدامی و شرایط محیط كار و ایجاد تنوع در شغل و قدردانیئبه موقع از آنها در فضایی عادلانه موجبات انگیزش آنان را فراهم نمایند تا از ركود و سستی آنان پیشگیری به عمل آید.
 
 
 
فهرست مطالب

ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز

 
فصل اول: مقدمه 
1-1- بیان مساله  15
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش  17
1-3- اهداف پژوهش 20
1-4- پرسش های پژوهش  20
1-5- تعاریف مفهومی 20 
    1-6- تعاریف عملیاتی 21
 
فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش
مقدمه   24
2-1- مبانی نظری پژوهش  25
2-1-1-نظریه های محتوایی 27 

نظریه‌های محتوایی انگیزش  

– نظریه انگیزش- بهداشت     
 2- نظریه X و Y 
– نظریه وجود- ارتباط- رشد   
 4- نظریه نیازهای سه گانه مک کللند   
– نظریه سلسله مراتب نیازها 
– نظریه Z 
 7- نظریه عزت نفس 
شکل شماره (1): چهار خرده نظام نظریه عزت نفس

2-2- 1- نظریه های فرایندی انگیزش  

1- نظریه ارزش انتظار   
 نظریه های فرایندی شامل نظریه هایی از قبیل زیر است:
2- نظریه برابری 
3- نظریه تعیین هدف    
– نظریه اسناد         
– نظریه یادگیری اجتماعی 
6- نظریه ارزیابی شناختی 
7- نظریه تقویت   
        2-2-1- نظریه های فرایندی  33
        2-3-1- جمع بندی39
2-2- پیشینه‌ی پژوهشی  40
2-2-1- تحقیقات خارج از کشور  40
2-2-2- تحقیقات داخل کشور 42
2-2-3- جمع بندی پژوهش‌های پیشین  44
 
فصل سوم:  روش شناسی
مقدمه  46
3-1- روش تحقیق  46
3-2- جامعه آماری  46
3-3- روش نمونه‌گیری  47
3-4- حجم نمونه  47
3-5- ابزار پژوهش  47
3-5-1- روایی و پایایی ابزار  48
3-4- روش گردآوری اطلاعات  50
3-5- روش های آماری 50
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه  52
4-1- یافته‌های پژوهش  52
4-2- خلاصه‌ی نتایج  61
 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و بحث
مقدمه  64
5-1- نتیجه‌گیری و بحث 64
           5-1-1-مقایسه میزان تأثیر عوامل محتوایی در انگیزش کارکنان65
5-1-2- مقایسه میزان تأثیر عوامل فرایندی در انگیزش کارکنان.68
5-1-3- مقایسه تأثیر مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی در کارکنان  72
5-1-4- مقایسه تأثیر مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان زن و مرد . 73
5-1-5- مقایسه تأثیر مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان با سابقه مختلف.73
5-1-6- مقایسه تأثیر مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان دارای سطوح مختلف تحصیلی 74
5-2- جمع بندی کلی  74
5-3- محدودیت‌‌های پژوهش 75
5-3-1- محدودیت‌های اجرایی  76
5-3-2- محدودیت‌های پژوهشی  76
5-4- پیشنهادهای پژوهش  76
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی  76
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی  77
 
 
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی  78
منابع انگلیسی  80
 
پیوست 
مقیاس محقق ساخته عوامل انگیزشی 85
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول شماره 1: توزیع جنسیتی جامعه آماری 46
جدول شماره 2: توزیع جنسیتی نمونه 47
جدول شماره 3: گویه های مربوط به مبانی انگیزش 48
 جدول شماره 4: روایی  و پایایی مقیاس49
 جدول شماره 5: تحلیل عاملی محتوایی . 50
جدول شماره 6: تحلیل عاملی فرایندی .50
جدول شماره 7: مقایسه میزان تأثیر عوامل محتوایی در انگیزش کارکنان 52
جدول شماره 8: تفاوت میانگین عوامل محتوایی انگیزش 53
 جدول شماره 9: مقایسه میزان تأثیر عوامل فرایندی در انگیزش کارکنان 55
جدول شماره 10: اختلاف میانگین بین عوامل انگیزش فرایندی 56
جدول شماره 11: مقایسه تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی  58
جدول شماره 12: مقایسه تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان زن و مرد 59
جدول شماره 13: مقایسه تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان با سابقه کاری مختلف .60
جدول شماره 14: مقایسه تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی در انگیزش کارکنان سطوح مختلف تحصیلی .61
 
 
 
فهرست شکل ها 
شکل شماره 1: چهار خرده نظام نظریه عزت نفس 33
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336