رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان

رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان

رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان

دانلود مقاله رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان

مشخصات فایل

تعداد صفحات 6
حجم 0/151 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت بهداشت

رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان

 
 
چکیده: 
زمینه: بیمارستان ها در اولویت توسعه بخش بهداشت و درمان کشور قرار دارند. یکی از مهم ترین وظایف مدیران، هدایت و رهبری کارکنان است که در اثر بخشی و کارایی بیمارستان دارد.
هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط سبک های رهبری مدیران و روسا بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان انجام شد.
 
مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال 1383 بر روی مدیران و روسای 8 بیمارستان استان قم (16 نفر) انجام شد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسش نامه مربوط به اندازه گیری و محاسبه شاخص های بیمارستانی و سبک های رهبری روسا و مدیران بود. پرسش نامه ها نمره دهی و بر اساس سبك های رهبری لیكرت به چهار گروه تقسیم شدند. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یك طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.
 
یافته ها: %75 روسا با سبک مشاوره ای و %25 با سبک استبدادی – خیرخواهانه اعمال رهبری می نمودند. در حالی که %75 مدیران از سبک مشاوره ای، %12.5 از سبک استبدادی – خیرخواهانه و %12.5 بقیه از سبک استبدادی – استثماری استفاده می نمودند. بین نوع سبک های رهبری روسا و مدیران با شاخص های عملکردی بیمارستان ها ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد كه مدیران و روسای بیمارستان ها تمایلی به استفاده از مدیریت مشاركتی و شركت دادن كاركنان در تصمیمات مربوط به اداره امور بیمارستان ندارند و روش های استبدادی را برای اداره امور واحدهای درمانی مناسب می دانند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

سبک رهبری

روسا و مدیران بیمارستانها

شاخصهای عملکرد بیمارستان

 
 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336