دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت word

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت docx در قالب 45  صفحه ورد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 45
حجم 111/821 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx

توضیحات کامل

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره بورس و رتبه بندی شرکت ها با فرمت docx در قالب 45  صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷ‌ﻬﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ ، روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻋﺪدی اﺳﺖ .در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع، ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻛﻢ وﺑﻴﺶ ﻫﻤﮕﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آنها را رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻛﺮد. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺧﺪا دوﺳﺖ(1387) در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب" از اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻛﺸﻮر درﻗﺎﻟﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻋﺪدی، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد راﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳـﻦ روش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1380 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر 1383 ﺑﻮده، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﻲ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ.

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2- رتبه‌بندی

1-2-2- تعریف رتبه‌بندی

2-2-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها

3-2- شاخص‌های مهم رتبه‌بندی شرکت‌ها

4-2- مدل‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها

1-4-2- تجزیه و تحلیل بنیادی

2-4-2- تحلیل پوششی داده ها

3-4-2- روش تاکسونومی

4-4-2- رویکردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره

1-4-4-2- تصمیم‌گیری چندشاخصه

2-4-4-2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

3-4-4-2- تحلیل سلسله مراتبی فازی

4-4-4-2- روش تاپسیس

5-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط بورس

6-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها در ایران

1-6-2- رتبه‌بندی شرکت‌های برتر بورس ایران

2-6-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب

3-6-2- رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط سازمان مدیریت صنعتی

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336