تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه های کشور

تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه های کشور

تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه های کشور

در این پژوهش به تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه های کشور پرداخته شده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 10
حجم 0/676 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله رشته مدیریت

تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه های کشور

 
 
 
 
 
چکیده
در این پژوهش به تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه های کشور پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای عیات علمی دانشگاه های علامه طباطبایی و پیام نور تشکیل می دهند. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث شیوه گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی است. برای بررسی رابطه بین متغیرها  و مدل معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین سبک رهبری توانمندساز بین اعضای هیات علمی بر اساس جنسیت در هر دو دانشگاه تفاوت معنی داری وجود ندارد و نظرات هر دو گروه زنان و مردان در دانشگاه های پیام نور و دانشگاه علامه طباطبایی یکسان می باشد. در نهایت سبک رهبری تبادلی به عنوان سبک رهبری توانمند ساز چرخه دانش در بین اعضای هیات علمی دانشگاه شناسایی شد.
 
 
 
کلیدواژگان
مدیریت دانش
رهبری تحول آفرین
رهبری تبادلی
رهبری عدم مداخله گر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مراجع
حسنوی، رضا؛ پیمان اخوان و ابراهیم سنجقی (1389)."عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش"،تهران، انتشارات آتی نگر.
 
طرفی، سعید و ناهید بابایی (1392)."ارتباط بین مدیریت دانش و سبک‌های رهبری در افزایش تعهد سازمانی شرکت اتوبوس رانی استان خوزستان " نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو،سایت مرجع دانش سیویلیکا.
 
خلیفه سلطانی، حشمت ؛ سیدمجتبی حسینی و ناصر عسگری (1389)." سبک‌های رهبری توانمندساز مدیریت دانش" فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال دوم، شماره 3-4 (پیاپی 8).
 
موسوی، محمد؛ میربلوک، مهدی(1392)" بررسی عوامل موثر بر آمادگی کارکنان برای پذیرش سیستم مدیریت دانش" فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی، سال اول شماره دوم.
 
نیکبخت،اکرم؛ سید علی سیادت ، رضا هویدا و اعظم مقدم (1389)."رابطه ی بین مدیریت دانش با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان" فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
 
 
Baglar; R.; A .CApsi and S. Roccas.(2013) Transformational and Passive leadership: An Initial investigation of university instructors as leaders in a virtual learning environment; Educational management administration and leadership published on Line 12 ; April 2013 available at: http:// ema.Sagepub.com.
Berson; Y.; L. A.  Nemanich.; D. A. Waldman.; B. M. Galvin. & R. T.  Keller.(2012)..Leadership and organizational learning: A multiple levels perspective; Leadership Quarterly; 17: pp577-594.
Chennemaneni; A. (2008). Determinants of Knowledge Sharing Behavior: Developing and Testing a Theoretical Model Crossan; Strategic leadership in dynamic environments’; Leadership Quarterly.
Debowski; S. (2006). Knowledge Management; John Wiley & Sons; Milton; QLD.
Fleishman; E. A.; M. D.  Mumford. ;  S. J. Zaccaro. ; K. Y. Levin. ; A. L. Korotkin. & M. B. Hein. (2013). Taxonomic efforts in the description of leader behavior ; A synthesis and functional interpretation; Leadership Quarterly; 2: pp.245-287.Kaichao.Yu. & Kong Lingbo.(2012) .Research on the customer service system for diesel engine industry;IE&EM; 10 (2009); pp. 1380–1383
Loyer. R.(2012). Knowledge sharing: Moving away from the obsession with best practices; Journal of knowledge Management:11(1)
Mumford; M. D.;  S. J.; Zaccaro.; F. D.Harding. ; T. O. Jacobs. & E. A.  Fleishman. (2014) Leadership skills for a changing world: Solving complex social problems; Leadership Quarterly; 11: pp11-35.
Politis; J.D. & J .Crawford. (2001). The Relationship of Various Leadership Styles to Knowledge Management ; Leadership and Organization Journal. 22/8; pp.354-364.
Probst; Gilbert ; R. Stephen and kai Romhardt.(2000)..ManagingKnowledge Building Blocks for Success; p 30
Sarlak M.A.; M. Moradgholi. & A. Ghorbani.(2012). Effect of transformational leadership on intellectual capital; African Journal of Business Management; 6(27);pp.7977-7986.
Schiuma G.& A.  Lerro .(2008). Knowledgebased Capital in building regionalinnovation capacity; Knowledge Manage 12(5); 121-136
Van Wijk R. ; J. Jansen & M. Lyles. (2008). Inter- and intra-organizational knowledge transfer: A meta-analytic review of its antecedents and consequences; Journal of Management Studies; 45(4); pp.830–853.
Viitala. R. (2004). Towards knowledge leadership. Leadership & Organization; Development Journal; 25(6); pp.528-544
Wang; D. (2005). Strategic leadership and organizational learning; Academy of Management Review; 29:pp.222-240.
Yeo; R. K. (2006). Building knowledge through action systems; process leadership and organizational learning; Foresight; 8(4); pp.34–44.
Zhang A.Y.; A.S.  Tsui & D.X.  Wang. (2013). Leadership behaviors and group creativity in Chinese organizations: The role of group processes; Leadership Quarterly; Vol. 22.pp. 851-862
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336