تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

هدف از این پایان نامه بررسی تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 101
حجم 1/307 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود  پایان نامه رشته مدیریت

تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

 
 
 
 
 
 
چکیده:
در نوشتار حاضر سعی شد در ارتباط با موضوع مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع و مفاهیم مرتبط با هریک از آنها بحث گردد. در این راستا مفاهیم، تئوری ها، مدل ها و رویکردهای مختلف مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع معرفی گردید.
در مدل نظری این تحقیق به منظور پاسخ به سوالات تحقیق، ابعاد مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع به تصویر کشیده شده اند.
 
 ابعاد مدیریت دانش: شناسایی و کسب دانش، تولید و اشتراک دانش و نگهداری و بکارگیری دانش 
 
ابعاد مدیریت کیفیت جامع :
بهبود مستمر: بهبود کیفیت و بهره وری چرخه مستمر در TQM است و از طریق اندازه گیری پیشرفت و لحاظ کردن آن در فرایند بهبودبخشی کسب می شود. طبق نظر پیشوای نهضت کیفیت، دکتر دمینگ، تنها شرکت هایی که درجهت بهبود مستمر کیفیت و بهره وری گام بردارند و به ارائه خدمانی بپردازند که در نوع خود بهترین باشند، می توانند به حیات خود ادامه دهند.
 
 تعهد سازمانی: دمینگ، تعهد کارکنان و کارمندان را به فعالیت های کیفی عامل اصلی موفقیت برنامه های TQM معرفی نموده است. تعهد سازمانی در واقع انعکاسی از میزان دلبستگی هیجانی فرد به سازمان و همانندسازی وی با اهداف ان است. تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی با رضایت شغلی و انگیزش رابطه مثبت و با غیبت و ترک خدمت به طور معنی داری رابطه منفی دارد. تمرکز بر مشتریان: دمینگ،کیفیت را با رضایت مشتری یکی می داند. 
 
بنابراین، با افزایش کیفیت خدمات، رضایت مشتریان بالا می رود و بدین طریق اثربخشی سازمان ارتقا می یابد. به همین خاطر می توان یکی از شاخصهای اثربخشی سازمان را رضایت مشتری دانست. در یک سازمان متعهد به TQM ، نیازهای مشتریان و مصرف کنندگان و ارضای این نیازها باید در ذهن همه کارکنان وجود داشته و توجه چشمگیری به شناسایی این نیازها (نهان و آشکار) و سطوح ارضای آنها مبذول گردد. 
 
آموزش، یادگیری و مشارکت کارکنان: کارکنان نقش بسزایی در ارتقای کیفیت به عهده دارند. کارکنان سرمایه اصلی سازمان می‌باشند؛ بنابراین مشارکت آنان در تحقق مدیریت کیفیت امری حیاتی است . اگر نزدیکترین افراد به فرایندها در تحلیل عملکرد و تصمیم‌گیریهای مربوط به ارتقای آنها دخالت داشته باشند ارتقای مستمر کیفیت عملی خواهد شد . مشارکت کارکنان حاکی از وجود یک جو مناسب فرهنگی می‌باشد که می‌تواند همه کارکنان را در راستای پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان بسیج نمایند .همچنین در این باره اهمیت آموزش کارکنان تا حدی است که کرازبی، کیفیت را كشف آنچه مشتری میخواهد، آموزش به كاركنان برای برآورده ساختن نیاز مشتری و تحویل به موقع خدمات به مشتری می داند.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
1-2   مدیریت دانش 15
1-1-2 مقدمه 15
2-1-2- مفهوم دانش 17
3-1-2 مفهوم داده، اطلاعات و دانش 18
4-1-2 روابط داده، اطلاعات و دانش 22
5-1-2 انواع دانش 24
6-1-2 ویژگی های دانش 25
7-1-2 سیر تطور مدیریت دانش 26
8-1-2 مفهوم مدیریت دانش 28
9-1-2 مکاتب مدیریت دانش 29
10-1- 2 اصول مدیریت دانش 30
11-1-2 تئوری های مدیریت دانش 32
1-11-1-2 تئوری مدیریت دانش جامع 32
2-11-1-2   تئوری مدیریت دانش تیمی 33
3-11-1-2  تئوری مدیریت دانش جامعه گرا 33
12-1-2  مدل های مدیریت دانش 34
1-12-1-2  مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ 35
2-12-1-2  مدل دانش سازمانی وان کروگ و روس 37
3-12-1-2  مدل دانش نوناکا و تاکوچی 37
4-12-1-2   مدل مدیریت دانش چوو 40
5-12-1-2  مدل عمومی دانش در سازمان نیومن 41
6-12-1-2  مدل مدیریت دانش بویسوت 42
7-12-1-2  مدل شش بعدی مدیریت دانش 44
8-12-1-2  مدل رن جانستون 45
9-12-1-2  مدل ادل و گریسون 46
10-12-1-2  مدل استیوهالس 47
13-1-2  ابزارهای مدیریت دانش 49
1-13-1-2 ابزارهای مدیریت دانش ] ابزارهای بی نیاز از فناوری اطلاعات [ 49
2-13-1-2  ابزارهای مدیریت دانش ] ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات[ 51
14-1-2  موانع مدیریت دانش 52
 
2-2- مدیریت کیفیت جامع 54
مقدمه 54
1-2-2 مفهوم کیفیت 56
2-2-2  ابعاد کیفیت 57
1-2-2-2  ابعاد کیفیت در بخش خصوصی 58
2-2-2-2 ابعاد کیفیت در بخش عمومی(دولت) 59
3-2-2 تاریخچه مدیریت کیفیت جامع 59
4-2-2 مفهوم مدیریت کیفیت جامع(TQM) 60
5-2-2 فلسفه مدیریت کیفیت جامع 61
6-2-2 پیشگامان کیفیت 62
1- 6- 2- 2 دمینگ 62
2- 6- 2- 2   کرازبی 63
3- 6- 2- 2  جوران 66
4- 6- 2- 2   فایگنبام‌ 67
5- 6- 2- 2  ایشی‌ كاوا 68
6- 6- 2- 2    شوارت  70
7- 6- 2- 2  شینگو 71
8- 6- 2- 2    كاندو  71
9- 6- 2- 2    اوكلند 72
7-2-2  ویژگی های کلیدی  TQM 72
8-2-2   نیازمندی های اساسی اجرای TQM 73
9-2-2   عوامل مؤثر در موفقیت TQM 73
10-2-2    علل ناكامی مدیریت كیفیت جامع 74
11-2-2   اصول سیستم مدیریت کیفیت 76
12-2-2  گامهای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 76
13-2-2   اندازه گیری کیفیت خدمات(مدل سروکوال) 77
3-2  پیشینه تحقیق 78
4-2 نتیجه گیری 81
 
 
 
منابع و ماخذ
 
الف) منابع 
فارسی ……………………………………………………………………………………………………………….. I
ب) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… IV
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها :
شكل شماره 1-1. مدل تحلیلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..8
شکل شماره 1-2. روابط داده، اطلاعات و دانش …………………………………………………………………………………………………..22
شکل شماره 2-2. تعامل اطلاعات، دانش و تصمیم ……………………………………………………………………………………………..23
شکل شماره 3-2. روابط داده، اطلاعات و خرد ……………………………………………………………………………………………………..23
شکل شماره 4-2. تئوری مدیریت دانش جامعه گرا، اقتباس از هویت ………………………………………………………………..34
شکل شماره 5-2. سلسله مراتب دانش از دیدگاه ویگ ………………………………………………………………………………………..36
شکل شماره 6-2. چارچوب مفهومی فرآیندهای ایجاد دانش ………………………………………………………………………………37
شکل شماره 7-2. مدل مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………………………………….38
شکل شماره 8-2. مدل عمومی دانش در سازمان ………………………………………………………………………………………………..41
شکل شماره 9-2. مدل مدیریت دانش بویسوت …………………………………………………………………………………………………..43
شکل شماره 10-2. مدل بویسوت،روابط داده،اطلاعات و دانش …………………………………………………………………………..44
شکل شماره 11-2. مدل شش بعدی مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………..44
شکل شماره 12-2. مدل مبتنی بر فرآیندها و فراهم کننده های مدیریت دانش ……………………………………………….46
شکل شماره 13-2. مدل مبتنی بر فرآیندهای دانش …………………………………………………………………………………………..48
شکل شماره 14-2. تعریف TQM از دیدگاه هلیستون ……………………………………………………………………………………….61
شکل شماره 15-2. مدل مفهومی هنرپور و همکاران …………………………………………………………………………………………..78
شکل شماره 16-2. مدل مفهومی هانگ و همکاران ……………………………………………………………………………………………..79
شکل شماره 17-2. مدل مفهومی مولینا و همکاران …………………………………………………………………………………………….80
شکل شماره 18-2. مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….83
 
 
 
 
فهرست جداول:
جدول شماره 1-2. تعریف دانش از چشم اندازهای مختلف، علوی و لیدنر ………………………………………………………………18
جدول شماره 2-2. مدل مدیریت دانش با توجه به ساختار کار ………………………………………………………………………………..45
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336