بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری

بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری

بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری

هدف مقاله حاضر بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 32
حجم 0/438 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله رشته مدیریت گردشگری

رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری

 
 
 
 
 
چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی  در صنعت هتلداری می باشد. دانش با ارزش ترین و استراتژیک ترین منبع برای هتل ها و عملکرد سازمانی نیز از اجزای کلیدی دست یابی به موفقیت و برتری آنها می باشد. بنابراین شناخت رابطه آنها حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش برای مدیریت دانش از مدل عمومی دانش و برای ارزیابی عملکرد از مدل EFQM  استفاده شده است.
 
متغیرهای مستقل این پژوهش شامل: مدیریت دانش، خلق دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش و بکارگیری دانش و متغیرهای وابسته شامل: عملکرد سازمانی، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد می باشد. روش تحقیق ، توصیفی و ازنوع پیمایشی است. جامعه آماری 140 مدیرو سرپرست ارشد بخش های مختلف هتل  های 4 و 5 بوده اند که ازبین آنها 103 نفر به عنوان نمونه دردسترس انتخاب گردید.ابزار به کار رفته دراین پژوهش دو پرسش نامه می باشد که بر اساس طیف لیکرت می باشد.
 
 تجزیه و تحلیل داده ها در دوسطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکردسازمانی از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و رگرسیون خطی استفاده شد.یافته های تحقیق موید الگوی مفهومی پیشنهادی تحقیق است. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین همبستگی میان رابطه مدیریت دانش و نتایج کارکنان و بکارگیری دانش و عملکرد سازمانی می باشد و متغیر مدیریت دانش بر نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد تاثیر مستقیم و معناداری داردو هم چنین متغیرهای خلق دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش و بکارگیری دانش بر عملکردسازمانی تاثیر مستقیم و معنادار دارد. درمجموع از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش می توان نتیجه گرفت مدیریت دانش با تاثیر خود برروی هتل ها منجر به بهبود عملکرد سازمانی آنها می شود.
 
 
 
 
کلیدواژه ها
مدیریت دانش
عملکرد سازمانی
مدل EFQM
هتل های 4 و 5 ستاره شهر تهران
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336