بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی

بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی

بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی

هدف از این پایان نامه بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 204
حجم 2/474 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی

 
 
 
*** پرسشنامه طراحی شده برای پایان نامه بصورت رایگان نیز ضمیمه شده است.
 
 
 
 
چکیده:
شاد زیستن پاسخی به چگونه زیستن است، به ویژه برای جوانانی که به دنبال زندگی هدفمندند و آینده سازان این سرزمین به شمار می‌روند. به دلیل اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسید. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناخت میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و شناسایی عوامل جامعه شناختی موثر بر آن می‌‌باشد. نوع روش تحقیق از نظر کنترل شرایط پژوهش، پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی است (نیمه اول سال 1390). متغیرهای مستقل این تحقیق نیز شامل سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده و تعیین رابطه این سه نوع سرمایه با میزان احساس شادی از مهمترین فرضیه‌های این تحقیق می‌باشند.
 
 برای انجام این پژوهش از یک نمونه 380 نفری از ساکنان 29- 15 سال بابلسر، استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان شادی پاسخگویان به طور کلی در حد متوسط است. از بین متغیرهای زمینه ای و جمعیت شناختی مورد مطالعه، هیچ‌کدام با شادی رابطه نداشتند. همچنین از میان ابعاد سرمایه های اجتماعی و فرهنگی، ارتباطات اجتماعی، اعتماد اجتماعی، اعتماد تعمیم‌یافته و سرمایه فرهنگی عینیت یافته با شادی رابطه داشتند. متغیرهای سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی نیز تبیین‌کننده‌های شادی دراین تحقیق بوده‌اند. میزان تأثیرگذاری انواع سرمایه بر شادی نیز به ترتیب اهمیت عبارتند از: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی. مدل بدست آمده از متغیرهای موثر بر اساس رگرسیون چند متغیره نیز، 23 درصد از واریانس احساس شادی در جامعه آماری را تبیین می کند. 
 
 
 
 
کلیدواژه ها:
جوانان
احساس شادی
سرمایه اقتصادی
سرمایه فرهنگی
سرمایه اجتماعی
 
 
 
 
 
 
مقدمه:
لازم نیست ثابت شود که اکثر انسانها و شاید همه آنها میخواهند شاد باشند زیرا بشر از دیرباز به دنبال این بوده است که چگونه میتواند بهتر زندگی کند. چه اسبابی بیشتر موجبات جلب رضایتش را فراهم میکند و با چه ساز و کارهایی میتواند از تنفس در این دنیا لذت و بهرهی بیشتری ببرد. این درحالیست که فشارهای مختلفی که در زندگی معمول انسان امروز از قبیل فشارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، روانشناختی و جمعیتی وجود دارد، همگی باعث تجربه کاهش رضایت و شادی افراد در زندگی روزمره میشود.
به همین دلیل برای بسیاری از مردم، شادمانی به صورت ناامید کننده ای دور از دسترس باقی مانده است. 
 
بدین طریق، اهمیت نقش شادی در بهداشت روانی، سلامت جسمانی، کارآمدی، بهره وری و فعالیتهای اجتماعی موجب گردیده که توجه محققان حوزه های روان شناختی، علوم زیستی و علوم اجتماعی به عوامل مؤثر بر شادی افزایش یابد در همین زمینه، جان استوارت میل بر این باور است که شادمانی و رضایت اهمیتی اساسی در زندگی فرد دارد و افراد درصدد افزایش دادن رضایت از زندگی شان هستند.
 
در ایران نیز آمارهای بسیار زیادی وجود دارد که حاکی از سردی، بی انگیزهگی، بی اعتمادی، منفی بافی،گریز از جامعه و مشکلات دیگر است. همه این مسائل در شرایطی که شادی در جامعه وجود ندارد، رخ میدهند و میتوانند مسیر رشد و توسعه کشور را بسته یا کند سازند. از این رو، به دلیل اهمیت این موضوع که نشان دهنده نقش شادی در توسعه کشورهاست، تحقیق حاضر به بررسی شادی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن پرداخته است. سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دلیل اهمیت شان در حوزه جامعهشناختی از متغیرهای مستقل در این تحقیق میباشند.
 
این تحقیق در قالب 6 فصل مجزا ارایه گردیده است.فصل اول شامل کلیات تحقیق است که به بیان مسئله،اهمیت و ضرورت، اهداف و سئوالات تحقیق میپردازد. فصل دوم به طور مفصل تعاریف شادی، دیدگاهها و نظریات در باب شادی مطرح شده، سپس تحقیقات پیشین که در دو بخش داخل و خارج از کشور میباشد مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه چارچوب نظری تحقیق، فرضیات و مدل نظری تحقیق عنوان شده است. فصل سوم روش شناسی تحقیق است که تعاریف نظری و عملیاتی، اعتبار و پایایی، جامعه آماری و نمونه تحقیق، شیوه نمونهگیری، روش تحقیق و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها در این فصل مطرح شده است. در ادامه تحقیق، فصل چهارم به توصیف متغیرهای زمینه ای، مستقل و وابسته و فصل پنجم به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق میپردازد که شامل آزمون معنی داری( T-test ، من ویتنی، کروسکال والیس، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر) است. در فصل ششم نیز به بحث و نتیجه گیری بر اساس تحلیل داده ها پرداخته شده است.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات
چکیده
مقدمه 
بیان مساله پژوهش
اهمیت انجام پژوهش
ضرورت تحقیق
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
 
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه

تاریخچه مختصری از شادی

مبانی نظری پژوهش –
تعاریف شادی
تعاریف عاطفی
تعاریف شناختی
تعاریف ترکیبی

پایه های خوشبختی و شادی

دیدگاهها و رویکردهای مختلف پیرامون شادی

دیدگاه کلاسیک
دیدگاه لذت گرایی
دیدگاه معنوی

رویکرد زیست شناختی در مورد شادی:

رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعی

نظریه ویژگیهای شخصیتی، ژنتیکی و شادی

دیدگاه شناختی و شادی
تحلیل اسنادی هیجان

برخی از نظریاتی که در ارتباط با دیدگاه شناختی

تئوری مقایسه اجتماعی
نظریه محرومیت نسبی
تئوری ارجاع ادراکی شادمانی

دیدگاههای زمینه ای در مورد شادی

تئوری ارزشها و اهداف
نظریه داینر و همکاران
شادی در نظریه مازلو
رویکرد جامعه شناختی
شادی در نظر کنت
شادی در نظر زیمل
شادی در نظریهی گیدنز
شادی در نظریه هالر و هادلر
شبکه ها و روابط اساسی شخصی
همبستگی ها و پیوستگی های اجتماعی فرهنگی
ساختار نهادی و کلان جامعه
مروری بر مطالعات پیشین:
پژوهشهای داخلی
پژوهشهای خارجی
جمع بندی مطالعات پیشین:
چهارچوب مفهومی تحقیق
مفهوم سرمایه:
تحول نظریه سرمایه
پیر بوردیو
سرمایه اقتصادی و شادی
سرمایه فرهنگی و شادی

به نظر بوردیو سرمایه فرهنگی می تواند به سه شکل وجود داشته باشد:

سرمایه اجتماعی و شادی
جمع بندی نظریهها و چارچوب مفهومی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی تحقیق:
فرضیه های فرعی تحقیق:
تحلیلی تحقیق: 
 
فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه
تعریف مفاهیم
متغیرها
سرمایه اقتصادی:
سرمایه فرهنگی
سرمایه اجتماعی:
تعریف عملیاتی متغیرها و شاخص سازی:
متغیر وابسته شادی
جدول شماره 1 3 : فرآیند شاخص سازی متغیر شادی و گویه های آن
متغیرهای مستقل – – –
 سرمایه اقتصادی
جدول شماره 2 3 : فرآیند شاخص سازی متغیر سرمایه اقتصادی و گویه های آن
سرمایه فرهنگی
جدول شماره 3 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی تجسم یافته و گویه های آن
جدول شماره 4 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی عینیت یافته و گویه های آن
جدول شماره 5 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی نهادینه شده و گویه های آن
سرمایه اجتماعی
 فرایند شاخص سازی سرمایه اجتماعی
تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
جامعه آماری
تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها
اعتبار و روایی
جدول شماره 9 3 : نتایج آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
 
فصل چهارم:توصیف داده ها
 
فصل پنجم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
 
فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات
 
منابع
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336