بررسی اثرات انواع تسهیلات اعطایی،وثیقه و مشخصات فردی وام گیرندگان بر مطالبات معوق

بررسی اثرات انواع تسهیلات اعطایی،وثیقه و مشخصات فردی وام گیرندگان بر مطالبات معوق

بررسی اثرات انواع تسهیلات اعطایی،وثیقه و مشخصات فردی وام گیرندگان بر مطالبات معوق

هدف از این پایان نامه بررسی اثرات انواع تسهیلات اعطایی،وثیقه و مشخصات فردی وام گیرندگان بر مطالبات معوق می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 72
حجم 0/161 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

بررسی اثرات انواع تسهیلات اعطایی،وثیقه و مشخصات فردی وام گیرندگان بر مطالبات معوق

 
 
چکیده:
نقش حساس بانک ها در جهت نزدیک نمودن و ارتباط دادن این دو گروه معلوم و مشخص می باشد که ازطریق هدایت منابع به بخش های تولیدی ،خدماتی و… مورد نیاز جامعه می توانند زمینه های رشد و بالندگی اقتصادی کشوررا فراهم نمایند.بانک ها به عنوان مهمترین بنگاه های اقتصادی درجامعه وظیفه مهمی را درجذب وهدایت وجوه سپرده گذاران برعهده دارند وازطریق هدایت منابع به بخشهای تولیدی وخدماتی مورد نیازجامعه می توانند زمینه های رشد اقتصادی کشوررا فراهم نمایند.سیستم بانکی با جذب سرمایه های سرگردان مردم با برنامه ریزی صحیح دربه کارگیری سرمایه های سرگردان قادر خواهد بود توسعه وگسترش فعالیتهای اقتصادی و درمجموع بهبود وضعیت اقتصادی را در یک کشور فراهم نماید.
 
در این روند اقتصادی، بانک ها با درنظر گرفتن اصل امنیت سرمایه ها روشی را اتخاذ می نمایند تا اصل و سود وام پرداختی به مشتریان به بانک بازگردانده شود، اما به دلایل گوناگون قسمتی ازاین تسهیلات اعطا شده در زمان مقرر به بانک باز گردانده نمی شود وهرازگاهی بانک جهت وصول این مطالبات با مشکلاتی مواجه می شود .با توجه به اهمیت موضوع محقق سعی دارد در این تحقیق عوامل افزایش مطالبات معوق در سالهای 85-80 را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی در جهت جلوگیری ازافزایش مطالبات معوق ارایه نماید.
درنظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران ساختار ترکیب تسهیلات بانکی براساس اولویت های کلان اقتصادی مورد نظردولت در بخش های گوناگون اقتصادی تعیین می گردد ازآنجایی که منابع بانک به طورعمده متعلق به سپرده گذاران بوده و بانک ها به عنوان وکیل وامین مردم منابع مزبوررا دراختیارمتقاضیان تسهیلات قرارمی دهند، لذا به منظوررعایت امانت دارای شایسته است، کارگزاران اعتباری دراستفاده هر چه اصولی ترازمنابع و کاستن خطرات احتمالی کوشا باشند .
 
 
کلمات کلیدی:

مطالبات معوق

عوامل افزایش مطالبات معوق

راهکارهای کاهش مطالبات معوق

 
 
 
مقدمه:
در هر سیستم اقتصادی پویا چرخش صحیح وسریع منابع و مصارف آن نمایانگرکارایی مطلوب درروش های اجرایی بوده و برگشت منابع و وصول اقساط تسهیلات در سررسیدهای تعیین شده در بانک ها مشخص کننده مکانیزم درست بکارگیری منابع در جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تاًمین منابع پولی بانک ها می باشد.دربانکداری اسلامی عملیات هم دربخش تجهیزمنابع مالی وهم دربخش مصرف آن بصورت مشارکتی پایه گذاری شده است.با توجه به تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی درآمدهای حاصل ازفعالیتهای بانکی به نوعی تحت تاًثیرسیاستهای پولی و مالی اتخاذ شده می باشد.
 
 به منظور رعایت امانت داری در استفاده هرچه اصولی تراز منابع و کاستن خطرات احتمالی مدیریت اثربخش، ضمن رعایت الزامات قانونی با کاهش مطالبات معوق می تواند ازانجماد پرداخت وام ویا اعطای اعتباربه مشتریان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاسته وازاین مهمترین و ضروریترین فعالیتهای بانک ها به شمار می آید .از سویی بخش عمده منافع بانک ها ازمحل تفاوت بین سود پرداختی به سپرده گذاران وسود دریافتی ازمحل تسهیلات اعطایی به مشتریان بدست می آید که بازگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی ازمشتریان شرط لازم جهت سود آوری و درنتیجه ادامه حیات اقتصادی بانک ها می باشد. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 
فصل اول- كلیات تحقیق
مقدمه……………………………………………………………..2     
 بیان مسئله………………………………………………………….3
اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………….4
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………..5
فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………….6            
روش تحقیق ……………………………………………………………………………..7
محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………….7
قلمرومكانی تحقیق……………………………………………………………………….8
مفاهیم یا اصطلاحات كاربردی………………………………………………………….9
 
فصل دوم – ادبیات تحقیق

پیدایش بانكداری………………………………………………………………………..16

تاریخچه بانكداری و بانك مركزی در جهان………………………………………….16

تاریخچه بانداری در ایران…………………………………………………………….17

ملی شدن بانك ها……………………………………………………………………….17
تاریخچه بانك تجارت…………………………………………………………………..19
مفاهیم بانك تجارت…………………………………………………………………….22

نظام اعتباری در ایران………………………………………………………………..22

شرایط پولی و اعتباری قبل از انقلاب اسلامی ………………………………………23

فعالیت های بانكداری بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………24

اهداف نظام بانكی و اصول و معیارهای اعطای تسهیلات در بانكداری اسلامی…..25

شاخص های ارزیابی مشتریان در اعطای تسهیلات ………………………………..26
ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ……………………………………….27

فرآیند نظارت و پیشینه آن بر فعالیت های بانكی در ایران…………………………..34

انواع نظارت در سیستم بانكی…………………………………………………………35

تقسیم بندی و تعریف اولیه تسهیلات اعطایی از بخش های مختلف اقتصادی……..

نحوه بررسی و ارزیابی واحد های اقتصادی فعال از نقطه نظر سرمایه در گردش40 

انواع مطالبات معوق ………………………………………………………………….42

طبفه بندی انواع مطالبات معوق ……………………………………………………..44

نحوه محاسبه ذخیره مطالبات  مشكوك الوصول …………………………………….46
اركان تعیین كننده ذخیره مطالبات مشكوك الوصول…………………………………46

عوامل مؤثردر پیش بینی ذخیره مطالبات مشكوك الوصول…………………………47

نحوه محاسبه ذخیره خاص مطالبات مشكوك الوصول ………………………………47
مسائل بانكداری در كشورهای در حال توسعه……………………………………….49
خلاصه فصل دوم………………………………………………………………………51
 
 
فصل سوم –روش انجام تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………53
روش تحقیق…………………………………………………………………………….54
جامعه آماری …………………………………………………………………………..54
حجم نمونه و روش محاسبه آن………………………………………………………..54
ابزارهای اندازه گیری و نحوه ساخت و اجرا………………………………………..54
تشریح متغیر های مستقل……………………………………………………………..55
معرفی الگو…………………………………………………………………………….58
 
فصل چهارم- یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه……………………………………………………………………………………61
تاًثیر میزان تسهیلات بانكی …………………………………………………………..68
تاًثیر نوع تسهیلات بانكی………………………………………………………………69
تاًثیر سنین در یافت كنندگان تسهیلات…………………………………………………70
تاًثیر میزان تحصیلات دریافت كنندگان تسهیلات…………………………………….71
تاًثیر نوع وثیقه وام گیرندگان………………………………………………………….72
الگوی حاصل………………………………………………………………………….73
 
فصل پنجم- نتایج تحقیق
خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………..75
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………….77
پیشنهادها……………………………………………………………………………….78
فهرست منابع  …………………………………………………………………………80
 
 
فهرست جداول
 
جدول 1-1:تعداد پرسنل بر اساس مدرك تحصیلی…………………………………….8
جدول 2-1: توزیع درجه بندی شعب……………………………………………………8
جدول 1-2: بانك های ادغامی ………………………………………………………..20
جدول 2-2: نظارت بر فعالیت های بانكداری در ایران …………………………….35
جدول 3-2: كاربرد تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی……………..39
جدول 4-2: زمان بندی بدهی های پرداخت نشده مشتریان بر حسب
 نوع تسهیلات اعطایی برای بانك ها………………………………………………….45
جدول 1-4: توزیع فراوانی میزان تسهیلات اعطایی………………………………..62
جدول 2-4: توزیع فراوانی مانده بدهی تسهیلات اعطایی………………………….63
جدول 3-4: توزیع فراوانی نوع تسهیلات…………………………………………..64
جدول 4-4: توزیع فراوانی مقطع تحصیلی…………………………………………65
جدول 5-4: توزیع فراوانی وثیقه ها………………………………………………..66 
جدول 6-4: توزیع فراوانی سنین دریافت كنندگان تسهیلات ……………………….67
جدول 7-4: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تسهیلات بانكی…………………………….68
جدول 8-4: جدول محاسبات تاًثیر نوع تسهیلات بانكی……………………………..69
جدول 9-4: جدول محاسبات تاًثیرسنین در یافت كنندگان تسهیلات………………..70
جدول 10-4: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تحصیلات در یافت كنندگان تسهیلات..71
جدول 11-4: جدول محاسبات تاًثیرنوع وثیقه وام گیرندگان……………………….72
 
 
 
فهرست نمودارها
 
 
نمودار1-4:میزان تسهیلات اعطایی…………………………………………………62
نمودار2-4: مانده بدهی تسهیلات اعطایی…………………………………………..63
نمودار3-4: انواع تسهیلات اعطایی…………………………………………………64
نمودار4-4: میزان تحصیلات دریافت كنندگان تسهیلات اعطایی………………….65
نمودار5-4: نوع وثیقه اخذ شده از دریافت كنندگان…………………………………66
نمودار6-4: میزان سنین دریافت كنندگان تسهیلات…………………………………67
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336