ارزیابی تاثیر خانواده در کنترل خشم در دانش آموزان دبیرستانی

ارزیابی تاثیر خانواده در کنترل خشم در دانش آموزان دبیرستانی

ارزیابی تاثیر خانواده در کنترل خشم در دانش آموزان دبیرستانی

هدف از این پایان نامه ارزیابی تاثیر خانواده در کنترل خشم در دانش آموزان دبیرستانی 15 تا 18 ساله شهر تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 123
حجم 0/84 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی

ارزیابی تاثیر خانواده در کنترل خشم در دانش آموزان دبیرستانی

 
چكیده : 
پژوهش حاضر جهت بررسی عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق كلیه دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی 87-86 می‌باشند كه از این تعداد، 100 نفر روش نمونه گیری خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش بكار رفته در این پژوهش روش همبستگی است و به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عملكرد خانواده (FAD) و پرسشنامه خشم انپیلبرگر  استفاده شد به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است آمار توصیفی شامل محاسبه فراوانی و درصد و ارائه جداول و نمودار می‌باشد و روشهای آمار استنباطی شامل همبستگی و آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو ضریب همبستگی در نمونه‌های مستقل می‌باشد. 
 
نتایج حاكی از این است كه در عملكرد خانواده بین میانگین نمرات آزمودنی‌های دختر و پسر تفاوت معنی داری دیده نشد و در كنترل خشم آزمودنی‌های دختر به طور معنی داری نمرات بالاتری نسبت به آزمودنیهای پسر داشتند. بین عملكرد خانواده و كنترل خشم آزمودنیهای پسر و بین عملكرد خانواده و كنترل خشم در كل آزمودنیها دارای ضرایب منفی و معنادار می‌باشد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

كنترل خشم

كنترل خشم در نوجوانان

عملكرد خانواده در كنترل خشم

کنترل خشم در دانش آموزان دبیرستانی

 
 
مقدمه:
خانواده  نخستین گروهی است كه به صورت طبیعی وجود داشته و جامعه بر آن بنا شده است. كه بوسیله ازدواج زن و مرد تشكیل می‌شود و با تولد فرزندان تكامل می‌یابد. 
اكثر افراد در خانواده بدنیا می‌آیند و در خانواده نیز می‌میرند. خانواده مثالوده حیات اجتماعی محسوب می‌شود. كه گذشته از وظیفه تكثیر نسل و كودك پروری، برای بقای نوع بشر وظایف متعدد دیگری از قبیل تولید اقتصادی، فرهنگ پذیر كردن افراد را نیز بر عهده دارد. بنابراین خانواده عامل واسطه‌ای است كه قبل از ارتباط مستقیم فرد با گروهها، سازمانها و جامعه نقش مهمی در انتقال هنجارهای اجتماعی به وی ایفا می‌نماید. 
 
مهمترین عامل اجتماعی شدن در زندگی هر انسان تجارب دوران كودكی وی در محیط خانواده است. فضای خانواده آكنده از مهر و محبت، فداكاری و گذشت، صمیمیت و گرمی و در عین حال گاهی توام با حسادت ورشك، دشمنی و كینه توزی، نفرت و خشم است. كودكان در جریان اجتماعی شدن اینگونه عواطف را در كنار والدین خود تجربه می‌كنند. اعضای خانواده آنقدر به هم وابسته‌اند كه هر نوع مشكل یا مسئله یك عضو خانواده به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی سایر اعضا تاثیر می‌گذارد. یكی از مشكلات رایج  قرن حاضر در خانواده‌ها، مسئله خشم  و عصبانیت است در واقع بسیاری از اشخاص به دلایل شناخته شده یا ناشناخته درگیر بحران خشم هستند. اما به راستی خشم چیست؟ علل و ریشه‌های عصبانیت چیست؟ 
 
خشم و پرخاشگری  هیجانهای جهانشمولی هستند كه در همه فرهنگها دیده می‌شوند. و یكی از شایعترین مشكلات رفتاری هستند كه موجب ناراحتی و پریشانی دیگران می‌شوند  و بهداشت روانی جامعه را مختل می‌كنند (نمازی 1377) نگاهی كوتاه به جهان اطراف به ما نشان خواهد داد كه همان گونه كه یكی از علمای اجتماعی معاصر گفته است:  «عصر ما عصر پرخاشگری است». بخش عمدة اخبار رادیو و تلویزیون شرح و نمایش خشونتهایی است كه در نقاط مختلف جهان از سوی انسانهایی نسبت به انسانهای دیگر اعمال می‌شود. كشتارهای جمعی، قتلهای انفرادی، تجاوز، تبعیض، محروم كردن از حقوق اولیه، همه و همه گویای چهرة خشن و زشت انسان نسبت به همنوعان خود اوست و جای تعجب نیست كه عالم اجتماعی دیگری گفته است:  «ما رفتارهای خشن انسانها را نسبت به یكدیگر حیوانی می‌خوانیم، ولی بررسی خشونتهای انسان نسبت به انسان نشان می‌دهد كه به كار بردن صفت حیوانی در مورد این گونه رفتارها در واقع توهین به حیوانات است.» در حقیقت هم هیچ حیوانی نسبت به هم نوع خود تا این اندازه بی رحم و تا این اندازه خشن نیست (كریمی، 1377). 
 
 
 
 
فهرست

بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان

فصل اول :کلیات
چکیده : 
فصل اول مقدمه 
بیان مسئله 
اهداف اختصاصی پژوهش : 
فرضیات پژوهش… 
متغیرها 
تعریف علمی و عملیاتی متغیرها 
منابع فصل اول 
 
فصل دوم مرور ادبیات 

تعریف خانواده 

تعریف نوجوانی 

انواع خانواده 
اهمیت خانواده 

کارکرد خانواده 

نقش نهاد خانواده در ایجاد احساس امنیت… 
مدیریت خانواده 
الف- قدردانی کردن 
ب – انتقاد کردن 
ج – بحث کردن 
جو عاطفی خانواده 

نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان 

اثرهای روانی بلوغ جنسی 

رشد هویت… 
نقش خانواده 
مناسبات نوجوان و خانواده 
اثبات وجود 
منفی گرایی 
رابطة افقی به جای رابطة عمومی 
پذیرش و مقبولیت… 
کنترل و آزادی 
واقع بینی به جای بدبینی 
تعریف خشم 
کنترل خشم 

روشهای زیان آور کنترل خشم 

واپس رانی 
ابراز 
نوجوانی و خشم 

دیدگاههای مختلف درباره خشم 

دیدگاه رشدی : 

دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری 

دیدگاه روان تحلیلگری 

دیدگاه رفتاری و یادگیری اجتماعی 
دیدگاه ساختار گرایی اجتماعی 
دیدگاه شناختی 
دیدگاه فرهنگی 
دیدگاه اقتصادی 
دیدگاههای مختلف در مورد کنترل خشم 

دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری 

دیدگاه یادگیری اجتماعی 
استدلال 
تنبیه فرد پرخاشگر 
تنبیه الگوهای پرخاشگر 
تقویت رفتارهای مغایر 
دیدگاه انگیزشی 
دیدگاه شناختی 
دیدگاه انسان گرا 
رفتار درمانی شناختی 
رویکرد عقلانی – رفتاری – عاطفی 
رویکرد رفتاری شناخت 
رویکرد درمانی نواکو 
تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 
تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور 
 
فصل سوم:نمونه و روش نمونه گیری: 
ابزار تحقیق: 
الف) ابزار سنجش عملکرد خانواده(FAD) 8
ب) پرسش نامه خشم اشپیلبرگر(staxl-) 8
شیوه اجرا: 
نمره گذاری STAX: 88
پایای پرسشنامهSTAX I- 89
روایی پرسشنامه STAX – 9
طرح و شیوه اجرای تحقیق 
تجزیه و تحلیل داده‌ها 
 
فصل چهام بحث و نتیجه گیری: 
پیشنهادات کاربردی: 
محدودیت ها پژوهش: 
پیشنهادات تحقیقی: 
منابع : 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336