دانلود پاورپوینت طب کار و ایمنی

تحقیق بررسی اثربخشی آموزشهای ایمنی – lono

تحقیق بررسی اثربخشی آموزشهای ایمنی

تحقیق بررسی اثربخشی آموزشهای ایمنی

تحقیق-بررسی-اثربخشی-آموزشهای-ایمنی

توضیحات:
پروژه  اثربخشی آموزشهای ایمنی از حوادث، در قالب فایل word و در حجم 49 صفحه.

بخشی از متن:
يکي از مهمترين و اساسي ترين مولفه هايي که در اجراي بهبود مستمر در صنايع ايران مطرح مي شود، آموزش کارکنان و کاربران درگير در صنعت است. در اين ميان تعيين محتواي آموزشي، نحوه آموزش، شناسايي ريسک و اجراي کارآمد برنامه هاي آموزشي، يکي از چالش هاي اصلي مديران منابع انساني در صنايع ايران مي باشد. امروزه پذيرفته شده است که اکثر حوادث قابل پيش بيني هستند و لذا به کمک اقدامات مناسب، مي توان از آنها جلوگيري کرد. ساليان متمادي است که صاحب نظران بر اين باورند که 80 تا 90 درصد حوادث با رفتارهاي نامناسب افراد آغاز مي شود و مهمترين اقدام نيز براي تغيير رفتار افراد، فرهنگ سازي است. و از سوي ديگر يکي از ارکان مهم فرهنگ سازي، «آموزش» و گسترش اطلاعات و انتقال تجربيات است. اما بايد توجه داشت که امروزه «چرخه آموزشی با محوریت فرآیند اطلاعات» بسيار فراتر از آموزشهای ساده بوده و در چهارچوب اصل «فرهنگ سازی» مي کوشد تا شرايطی را فراهم آورد که عملکرد و دنيای بهتری را در پي داشته باشد…

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
بيان مسئله
انتخاب موضوع
اهداف پروژه
اهميت مسئله تحقيق
فصل دوم: فرآيندهای آموزشی با رويكرد HSE
تأثير و نقش آموزش در سازمان ها
چرا به آموزش ايمني نيازمنديم ؟
نقش آموزش در سيستم يکپارچه HSE
فرآيندهای آموزشی با رويکرد HSE
فرآيند آموزش HSE براساس مدل OSHA
ويژگی های اهداف آموزشی
تعيين نوع فعاليت يادگيری
عوامل مهم ايجاد انگيزه در زمان اجرا
روشهای ارزشيابی آموزش
مرحله اول شناسايی نياز HSE
مرحله دوم تعيين اولويت های آموزشی HSE
مرحله سوم روشها و منابع آموزشی HSE
مرحله چهارم اجرای آموزش HSE
مرحله پنجم کنترل HSE
فصل سوم: تحليل اثر بخشی آموزش ايمنی
نياز سنجی آموزشی تا ارزيابی فرآيند آموزش ايمنی
مرحله اول تشخيص نيازهای آموزشی
مرحله دوم سيستم های آموزشی
مفاهيم مناسبتر
نياز سنجی آموزش ايمنی کارکنان به کمک الگوی دلفی
مفهوم نياز
اهداف نيازسنجی
روش های نياز سنجی
مدل كاربردی آموزش موثر ايمنی
شناسايی كارگران ريسک در صنايع
آموزش كارگران ريسک
اقدامات و عملكرد برنامه های آموزشی شركت های اصلی نفت
اهم فعاليت های بخش آموزش HSE پتروشيمی
پیشنهادات

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان – lono

پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان

پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان

پرسشنامه-استاندارد-ارزیابی-جو-ایمنی-در-سازمان

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد جو ایمنی در سازمان، در قالب فایل Word و در حجم 4 صفحه. این پرسشنامه دارای 37 سوال و شامل 8 مولفه: تعهد مدیریت برای ایمنی و اولویت مسایل ایمنی، دانش کارگران و اطاعت از قوانین ایمنی، نگرش کارگران نسبت به مسایل ایمنی، مشارکت کارگران و تعهد نسبت به رعایت قوانین ایمنی، ایمنی محیط کار، آمادگی فوری در محل کار، اولویت ایمنی در مقابل محصولات، چشم پوشی از خطرات، است. ضریب آلفای کرونباخ (توافق درونی) هر 8 عامل و همچنین کل ابزار مورد تایید قرار گرفت.

خلاصه مشخصات پرسشنامه:
عنوان : پرسشنامه جو ایمنی
مولفه ها :  شامل 8 مولفه
تعداد سئوال :  37سئوال
نوع پرسشنامه : استاندارد
کاربرد : سنجش ایمنی سازمان ها و شرکت ها  و کارخانه ها

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

جزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری – lono

جزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری

جزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری

جزوه-آموزشی-ایمنی-در-فعالیتهای-راهسازی-و-راهداری

توضیحات:
جزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری، در قالب فایل pdf و در حجم 145 صفحه.

بخشی از متن:
در مورد اهمیت این بسته آموزشی می توان به این نکته اشاره کرد که حوادث ناشی از کار و بیماري هاي شغلی در بخش حمل و نقل علاوه بر رنج ناخواسته اي که به افراد تحمیل می کنند، هر سال مبالغ هنگفتی نیز براي پرداخت غرامت و جبران بخشی از خسارات وارده هزینه می شود. در این بین آموزش کارکنان موثرترین راه براي کاهش پیامد هاي زیان بارحوادث و بیماري هاي شغلی محسوب می گردد.
آموزش ایمنی و بهداشت کار را می توان بکارگیري روش هاي موثر آموزشی براي تغییر الگوهاي رفتاري کارکنان نامید بطوریکه کارکنان در اثر این یادگیریها ، قادر به حفظ و ارتقاي سطح سلامتی خود در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی باشند. در این رابطه اهداف آموزش ایمنی و بهداشت کار عبارتند از:
1 اطمینان از اینکه کارکنان در هر شغل و سمتی، تندرستی را به عنوان یک امر با ارزش بپذیرند.
2 مجهز کردن کارکنان به دانش ها و مهارتهاي ضروري به نحوي که بخواهند و بتوانند مسائل ایمنی و بهداشت محیط کار خود را حل کنند.

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول: مدیریت ایمنی در راه سازي و راه داري
ایمنی در کار
حوادث ناشی از کار
هزینه هاي حادثه
مدیریت ایمنی در فعالیت هاي راه سازي
برنامه ایمنی و بهداشت کار
نظارت بر اجراي ایمن کار
کنترل ترافیک در فعالیت هاي راه سازي
فصل دوم: ایمنی در خاک برداري و حفر کانال
ایمنی در حین حفر کانال
خطرات ناشی از ناپایداري کانال
نوع خاك
میزان رطوبت
ارتعاش
سربار
حفاري پیشین
آب و هوا
حفاظت در برابر فروریزي کانال
شیب بندي
سپر ترانشه
شمع بندي
دسترسی/ فرار
بازرسی
فصل سوم: ایمنی در فضاهاي محصور
مقدمه
عوامل شیمیایی خطرآفرین در فضاهاي محصور
تدابیر ایمنی براي حذف یا کاهش عوامل شیمیایی
شناسایی خطر
تهویه
تجهیزات محافظ تنفسی
عوامل خطرآفرین فیزیکی در فضاهاي محصور
تدابیر ایمنی براي حذف کاهش عوامل فیزیکی
فصل چهارم: ایمنی حریق و انفجار
آتش سوزي
کاربرد ایمن موادمنفجره در فعالیت هاي راه سازي
مقدمه
مقررات ایمنی حمل، نگهداري و کاربرد مواد منفجره
فصل پنجم: ایمنی و بهداشت در جوش کاري
مقدمه
آلاینده هاي شیمیایی حاصل از فرآیند جوش کاري
فیوم هاي جوش کاري
گازهاي جوش کاري
پرتوهاي تابشی در فرآیند جوش کاري
سوختگی هاي ناشی از جوش کاري
ایمنی در برابر برق
اثراث شوك الکتریکی
اتصال به زمین
لباس کار براي جوش کار
نکات کلی ایمنی در جوش کاري
فصل ششم: تسهیلات و خدمات رفاهی و بهداشتی
تسهیلات و خدمات بهداشتی و رفاهی
مقدمه
آب آشامیدنی
سرویس هاي بهداشتی
برنامه غذایی
محل خواب و استراحت
وسایل حفاظت فردي
مقدمه
حفاظت سر
حفاظت چشم و صورت
حفاظت سیستم شنوایی
حفاظت سیستم تنفسی
حفاظت دست و بازو
حفاظت پا
کمربند ایمنی و طناب نجات
تورهاي ایمنی
حفاظت در برابر غرق شدن
کمک هاي اولیه
فصل هفتم: بهداشت حرفه اي، راه سازي و راه داري
مراحل اجراي پروژه
صدا
آلاینده هاي شیمیایی
گرد و غبار سیلیس قابل استنشاق
فیوم آسفالت
نتیجه گیري و پیشنهادات
سرماي محیط کار
مقدمه
نکات بهداشتی کار در سرما
کمک هاي اولیه
فصل هشتم: گرماي محیط کار
مقدمه
علائم استرس گرمایی
نکات بهداشتی کار در گرما
تطابق با گرما
منابع
دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

پاورپوینت مجموعه ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS – lono

پاورپوینت مجموعه ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS

پاورپوینت مجموعه ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS

پاورپوینت-مجموعه-ارزیابی-ایمنی-و-بهداشت-شغلی-ohsas

توضیحات:
پاورپوینت آماده در خصوص مجموعه ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی یا OHSAS 18001، در حجم 46 اسلاید، همراه با توضیحات کامل.

بخشی از متن:
با آغاز انقلاب صنعتی و انتقال تولید از كارگاههای كوچك به كارخانه های تولید انبوه، موضوع حفاظت از سلامت نیروی كار نیز از حالت فردی خارج و حالت عمومی تری به خود گرفت . پس از پیدایش مكتب روابط انسانی در مدیریت كه براثر تجربیات هاتورن پدید آمد ، توجه به ایمنی منابع انسانی اهمیت بیشتری یافت. پس از بیان اهمیت وجود ایمنی در محیط كار ، پرسش اصلی این است كه چگونه می توان ایمنی محیط كار را افزایش داد . به عبارت دیگر بهترین راه ارتقاء وضعیت ایمنی محیط كار چیست ؟
OHSAS مخفف كلمات Occupational Health And ) Safety Assessment Series) و به معناي «مجموعه ارزيابي ايمني و بهداشت شغلي» است. و OHSAS-18001:1999 نام نظام جهاني مديريت ايمني و بهداشت شغلي مصوب ISO (سازمان بين‌المللي استاندارد) است و عبارت است از نيازمنديهاي نظام مديريت ايمني و بهداشت شغلي، تا يك سازمان بتواند بخوبي مخاطرات مربوط به ايمني و بهداشت شغلي را كنترل كند و يك محيط سالم و ايمن كاري را به وجود آورد و عملكرد خود را بهبود بخشد. توجه به استاندارد‌هاي نظام OHSAS 18001 از سال آخر دهه 1990 ميلادي آغاز شد و سازمانهاي عمومي و خصوصي زيادي در سطح دنيا با اجراي آن گزارش كردند كه اجراي اين نظام باعث بهبود ايمني و بهداشت محيط كارشان شده و هزينه‌هاي ضايعات را نيز به شدت كاهش داده است. اصولاً هدف از اسقرار نظام ايمني و بهداشت شغلي، سالم‌سازي محيط كار و بهبود عملكرد سازمان در زمينه ايمني و بهداشت شغلي از طريق پيشگيري آسيبها و خطرات است. اين استاندارد در صنعت‌برق كشور ما وارد شده و تاكنون در نيروگاه‌هاي خوي، تبريز و همدان اجرا شده و اين نيروگاهها گواهينامه OHSAS 18001 را دريافت كرده‌اند و نتايج بسيار درخشاني از آن گرفته‌اند.

رئوس مطالب این فایل:
امار و حوادث
مزایای OHSAS
تفاوت دو ویرایش OHSAS
دامنه کاربرد
عبارات و تعاریف
و الزامات سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی می باشد.

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

گزارش کارآموزی بررسی عوامل سختی و زیان آور محیط کار – lono

گزارش کارآموزی بررسی عوامل سختی و زیان آور محیط کار

گزارش کارآموزی بررسی عوامل سختی و زیان آور محیط کار

گزارش-کارآموزی-بررسی-عوامل-سختی-و-زیان-آور-محیط-کار

توضیحات:
گزارش کارآموزی بررسی عوامل سختی و زیان آور محیط کار، در کارخانه شیشه و گاز، در قالب فایل word و در حجم 317 صفحه.

پيشگفتار:
انسان از آغاز آفرينش، به منظور استمرار حيات، به کار و
کوشش مجبور بوده  و در اين راه سختي هاي بسياري را متحمل شده است. امروزه
به علت رشد روز افزون جمعيت به مصرف پيش از اندازه و بر پاي صنايع بزرگ،
استفاده از انواع ماشين آلات، تجهيزات، فرايندها، مواد شيميايي و … امري
گريز ناپذير شده است.

صنعتي شدن توليد فراينده مخاطراتي گوناگون را براي
نيروي کار به ارمغان آورده و موجب شده نيروي کار در معرض عوامل زيان آور
بسيار قرار گيرد، عواملي که جز جدايي ناپذير صنعت و توليد به شماري آيند و
همواره تندرستي نيروي کار را تهديد مي کنند. اگر اين عوامل زيان آور از حد
تحمل فيزلوژيک فزوني گيرند، مي توانند موجب بروز آسيب هاي شغلي شوند و از
فرآوري نيروي کار بکاهند. براي پيشگيري از بروز اين گونه مشکلات و حفظ
تندستي شاغلان، در هر شغل و پيشه اي که هستند بهداشت حرفه اي راهکاري
کارآمد است. در بهداشت حرفه اي همه مسايل بهداشتي، پزشکي و ايمني پيشه هاي
گوناگون مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد و همواره تلاش بر اين است که از
تاثير سوء عوامل آسيب زا، عوامل فيزيکي گرفته تا عوامل شيميايي، زيست
شناختي و ارگونوميک بر فرد جلوگيري شود.

در اين رشته، کوشش ها به سوي
پيشگيري از بيماريها و حوادث ناشي از کار جهت يافته اند زيرا باور بر اين
است که بيشتر بيماريهاي شغلي اگر درمان شدني نباشند، سخت درمان بوده و تا
پايان زندگي گريبانگير فرد خواهند بود، پس بايسته است پيش از آنکه فرد به
اين گونه بيماريها دچار شود، اقدام هايي جهت پيشگيري از بروز آنها صورت
گيرد.

از  آن جايي که در نيروي کار هر کشور، به ويژه کشورهاي در حال
توسعه، بخشي پر اهميت از سرمايه ملي دانسته شده و از پايه هاي توسعه
اقتصادي و اجتماعي انگاشته مي شود، از اين رو حفاظت از تندرستي نيروي کار و
بهسازي محيط کار از اهميتي شايان توجه برخوردار است. بي گمان، اقتصادي
شکوفا و صنعتي خودکفا بدون داشتن نيروي کار سالم و تندرست امکان پذبر
نخواهد بود.

اطلاعات عمومي در مورد کارخانه شيشه و گاز:
نام واحد صنعتي: شيشه و گاز
تاريخ تاسيس: 1338
تاريخ بهره برداري: 1341
تعداد کارگران: 972
تعداد شيفت: سه شيفت( 14-6 ، 22-14، 6-22)
آدرس: جاده قديم کرج- سر آسياب مهرآباد- جنب کارخانه ساسان
توليدات: ظروف، استکان، ليوان، بطري آبليمو، بطري نوشابه، بطري شير، . . . و گاز CO2

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای؛ در شرکت کاشی و سرامیک الوند – lono

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای؛ در شرکت کاشی و سرامیک الوند

گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای؛ در شرکت کاشی و سرامیک الوند

گزارش-کارآموزی-بهداشت-حرفه-ای؛-در-شرکت-کاشی-و-سرامیک-الوند

توضیحات:
 گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای؛ در شرکت کاشی و سرامیک الوند، در قالب فایل word و در حجم 127 صفحه.

قسمتی از متن:
شركت صنايع كاشي و سراميك الوند به منظور توليد انواع كاشي هاي ديواري در سال 1367با سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران در زميني به مساحت ده هكتار در شهر صنعتي البرز قزوين تاسيس شد اين شركت در شهر صنعتي البرز داراي سه كارخانه الوند 1 الوند 2 و الوند 3 است. كل پرسنل اين كارخانه به صورت رسمي ، قراردادي ، پيمان كاري، روز مزد و ….784 نفر مي باشد.


فهرست:
فصل اول

مقدمه

انواع محصولات توليدي شركت كاشي و سراميك الوند

نوبت كاري

نمودار تشكيلات و پرسنل سازماني

تشكيلات تشكيلات و پرسنل خدمات بهداشت حرفه اي

ليست اقلام موجود در مرگز بهداشت كارخانه

ليست دارو هاي موجود در مركز بهداشت كارخانه

ليست تعداد افراد شاغل در كارخانه

مواد اوليه

توزين 

شكل توزين

تهيه دو غاب

شكل تهيه دو غاب

اسپري

شكل اسپري

واحدپرس 

واحد پرس كاشي كف

لعاب زني كاشي كف 

حمل و نقل و بارگيري(loading)

كوره 

Sort  و بسته بندي  

واحد پرس كاشي ديواري 

درجه بندي كاشي ها

تهيه لعاب 

جدول دسته بندي مشاغل موجود در كارخانه و شتاسايي عوامل زيان آور

ايستگاه هاي كاري 

تهسيلات رفاهي 

جدول( 1-5) تعداد توالت ها 

جدول(1-6)تعداد دستشویی ها 


فصل دوم

2-1عوامل زيان آور شيميايي فرايند     

2-1-1 مقدمه  

2-1-2 ، 1عوامل زيان آور شيميايي فرايند    

جدول 2-1،ليست مواد اوليه واحد تهيه بدنه  

جدول2-2، ليست رنگ هاي مورد استفاده در لعاب    

جدول2-3، ليس مواد شيمييايي مورد استفاده در آزمايشگاه  

جدول2-4، ليست مواد اوليه لعاب  

جدول 2-5، ليست مواد اوليه چاپ

2-1-3، سم شناسي عوامل زيان آور شيمييايي مهم فرايند   

1. كربنات سديم دو سود سبك

2. تيتانيوم(Ti)

3. هيدروكسيد پتاسيم(KOH)

بررسي برچسب گذاري و وجود برگه يMSDS مواد  

روش نمونه برداري از سيليس كريستالين   

2-1-4، نمونه برداري گرد و غبار كلي در شركت  

2-1-5 نتيجه گيري و پيشنهاد      

2-2 عوامل فيزيكي زيان آور فزايند

2-2-1، روشنايي در محيط كار 

2-2-1-1، مقدمه      

2-2-1-2،تاثيرنور در ديد 

جدول2-2-1، شدت روشنايي در سطح كار براي فعاليت هاي گوناگون  

2-2-2، ايستگاه ها و شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده

شكل 2-2-1، ايستگاه بندي براي سنجش نور   

نتيجه گيري نور سنجي انبار محصول شماره ي     

شكل2-2-2، سورت و بسته بندي 

جدول2-2-3، شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي براق در بخش سورت    

جدول2-2-4، شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي مات در بخش سورت  

2-2-2، صدا در محيط  

2-2-2-1، مقدمه    

2-2-2-2،اثرات سوء سر و صدا بر روي كارگران    

2-2-2-3، كنترل سر و صدا   

شكل2-2-2-1، پلان صدا سنجي، بخش بالميل هاي تهيه بدنه 

جدول2-2-2-1-،شماره ي ايستگاه هاي و تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش بالميل هاي تهيه بدنه

شكل2-2-2-2-، پلان صداسنجي، بخش پرس ديواري 

جدول2-2-2-2-، شماره ي ايستگاه ها و تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش پرس ديواري

شكل2-2-2-3-، پلان بخش سورت و بسته بندي ديواري  

شكل 2-2-2-3-، شماره ي ايستگاه هاو تراز هاي شدت صوت اندازه گيري شده در بخش سورت و بسته بندي ديواري 

شكل 2-2-2-4-، پلان صدا سنجي پرس كف 

جدول2-2-2-4-، شماره ي ايستگاه وتراز هاي شدت صوت بخش پرس كف 

2-2-2-5-، پلان صدا سنجي پرس citi 

جدول2-2-2-5-، شماره ي ايستگاه و تراز هاي شدت اندازه گيزي شده بخش پرس  citi

2-2-3، ارتعاش در محيط كار

2-2-3-1، منابع ارتعاش در كارخانه و تدابير كنترلي انجام شده براي آنها 

2-2-4، استرس هاي حرارتي در محيط كار 

2-2-4-1، مقدمه

2-2-4-2، كميته هاي انداز ه گيري شرايط هوايي محيط كار 

جدول2-2-4-1،انداز هاي حد آستانه جاز رويارويي با گرما بر پايه ي دماي ترگوي سان

جدول2-2-4-2، اندازه گيري انجام شده در مكان هاي مختلف شركت 

2-2-4-3، مقايسه اندازه گيريهاي آنجام شده با استانداردWBGT 

2-3 عوامل ارگونومیکی محیط کار  

2-3-1، مقدمه 

جدول2-3-1، ليست هاي كاري و عوامل ارگونوميكي 

2-3-2، ارزيابي سريع اندام هاي فوقاني بدن(RULA)

شكل2-3-1،بررسي ارگونوميكي كاچيلانزا

شكل2-3-2، بررسي ارگونوميكي شارژر…


فصل سوم

3-1، ايمني حريق 

3-1-1، حفاظت در برابر آتش سوزي و انفجارات  

3-1-2، تقسيم بندي آتش 

3-1-3، انواع خاموش كننده ها 

3-1-4، حريق هاي اتفاق افتاده و وسائل اطفاء و اعلام خطر موجوددر كارخانه ي الوند(1)

جدول3-1-1، ليست تمهيدات اطفاء حريق و انواع حريق هاي احتمالي داده شده در پست هاي كار مختلف 

شكل3-1-1، تجزيه و تحليل درخت خطا در قسمت دراير عمودي

3-1-5، پيشنهاد و نظرات 

3-2، ايمني برق 

3-2-1، مقدمه 

3-2-2، براي جلوگيري از برق گرفتگي افراد در هنگام كار بايد چه مواردي رعايت شود 

3-2-3، ايمني برق در كارخانه الوند

3-3، ايمني ماشين آلات 

3-3-1، مقدمه

جدول3-3-1، ايمني ماشين آلات خط تهيه بدنه(قسمت توزين)  

3-3-2، ايمني دستگاه پرس كف و ديوار 

جدول3-3-2، ايمني ماشين آلات بخش فني 

3-4، ايمني جرثقيل

3-4-1، مقدمه

3-4-2تعريف  جرثقيل 

3-4-3، اصول ايمني مربوط به اين خطرات 

3-4-4،نكات عمومي در مورد ايمني جرثقیل

3-4-5،نكات ايمني در نصب و نگهداري 

3-4-6، جرثقيل هاي موجود در كارخانه الوند

3-5، ايمني جوشكاري 

3-5-1، مقدمه  

3-5-2، خطرات جوشكاري 

3-6، ايمني ديگ بخار(بويلر)و سيلندر هاي تحت فشار

3-6-1،انواع ظروف تحت فشار

3-6-2، تعاريف

3-6-3، آيين نامه هاي حفاظتي مولد بخار وديگ هاي اب گرم 

3-6-3-1، سوپاپ اطمينان 

3-6-3-2، لوله هاي منبع آب پركن مولد بخار

3-6-3-3، فشار آب

3-6-3-4، آبنماي شيشه اي 

3-6-3-5، دستگاه هاي خود كار آبرساني و قطع سوخت 

3-6-4، ظروف تحت فشار موجود در كارخانه الوند

3-7، ايمني كار با مواد شيميايي 

3-7-1، سيليكات زير كانيوم 

3-7-2، باريوم كربنات 

3-7-3،هيدروكلريك اسيد  

3-7-4، چسبCMC  

3-8، تجهيزات حفاظت فردي 

3-8-1، مقدمه 

جدول3-8-1،  وسايل حفاظت فردي واحد توليد

جدول3-8-2،  وسايل حفاظت فردي واحد برق و تايسسات…

جدول3-8-3، وسايل حفاظت فردي واحد آزمايشات و كنترل كيفي

جدول3-8-4، وسايل حفاظت فردي واحد فني 

3-8-2، برگزاري كلاس هاي آموزشي در كارخانه ي الوند

3-8-3، سطح آگاهي كارگران از علت استفاده از وسايل حفاظت فردي در كارخانه ي الوند(1)


فصل چهارم

4-1 مقدمه 

4-2 تعریف ضریب تکرار حادثه  

4-3 تعریف ضریب شدت حادثه  

4-4 آمار حوادث سال 85 درکارخانه 

نمودار 4-1 نمودار فراوانی حوادث در سال 85 

4-5 آمار حوادث سال 84 در کارخانه

نمودار 4-2 نمودار فراوانی حوادث در سال 84 

4-6 آمار حوادث سال 83 در کارخانه  

نمودار 4-3 نمودار فراوانی حوادث در سال 83 

4-7 نتیجه گیری


فصل پنجم

5-1، تشكيلات مركز بهداشت 

5-1-1، خانه ي بهداشت روستا 

5-1-2، مركز بهداشتي شهر و روستا 

5-1-3، مركز بهداشت شهرستان

5-1-4، مركز بهداشت استان 

5-1-5، وزارت خانه 

5-1-6، طرح پايش 

5-1-7،طرح اصناف

5-1-8،مركز بهداشت شهرستان البرز 

5-2، اداره ي كار 

5-2-1، جايگاه سازماني اداره ي كار و امور اجتماعي استان قزوين

5-2-2، اداره ي بازرسي كار

5-2-3، اداره ي روابط كار 

5-2-4، كاريابي غير دولتي 

5-2-5، اداره ي امور اجتماعي

5-2-6، خانه هاي بهداشت كارگري 

5-2-7، تشكل هاي كارگري و كارفرمايي 


فصل ششم

منابع و ضمائم 

6-1، منابع 

6-2، پيوستها 

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

تاریخچه علم ارگونومی و علل پیدایش این علم، علل اهمیت آن و حیطه و گستره علم در زندگی روزمره – lono

تاریخچه علم ارگونومی و علل پیدایش این علم، علل اهمیت آن و حیطه و گستره علم در زندگی روزمره

تاریخچه علم ارگونومی و علل پیدایش این علم، علل اهمیت آن و حیطه و گستره علم در زندگی روزمره

تاریخچه-علم-ارگونومی-و-علل-پیدایش-این-علم-علل-اهمیت-آن-و-حیطه-و-گستره-علم-در-زندگی-روزمره

توضیحات:
تحقیق تاریخچه علم ارگونومی و علل پیدایش این علم، علل اهمیت آن و حیطه و گستره علم در زندگی روزمره، در قالب فایل Word و در حجم 9 صفحه.

بخشی از متن:
در یک قرن گذشته، پیشرفت دانش تکنولوژی باعث رشد گسترده اقتصادی در بیشتر کشورهای صنعتی شده است، همچنین به دنبال به کار بستن دانش فنی به ویژه در زمینه علم و فن، ثروت مادی کشورها رو به افزایش است و اما آنچه که در پیشرفت اجتماعی دارای اهمیت می باشد، تطبیق دادن دانش فنی با نیاز استفاده کنندگان می باشد که در صورت فقدان این تناسب، مشکلات اسکلتی ـ عضلانی و بدنبال آن پایین بودن سطح کیفیت تولید و حوادث ناشی از کار می شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مساله
– تعاريف ارگونومي
 – تاريخچه ارگونومي
– شاخه هاي دانش ارگونومي

فهرست منابع

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

پاورپوینت بررسی گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

پاورپوینت بررسی گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

پاورپوینت بررسی گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

دانلود پاورپوینت بررسی گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 46
حجم 143/973 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx

توضیحات کامل

دانلود پاورپوینت بررسی گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی جهت رشته طب کار و ایمنی در قالب 46 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

هدف از گزارش نويسي مشخص باشد.به رازداري توجه شود.براي تهيه گزارش از طريق ضبط صوت و دوربين اطلاع و رضايت مراجع مهم است.گزارش حداقل يك بار پس از تهيه مطالعه شود.

 

 

 

چنانچه با يك مراجع بصورت در  مدت طولاني كار مي كنيد حداقل هر شش ماه يكبار گزارش جامع فردي تهيه شود.تاريخ و نام و نام خانوادگي تهيه گزارش نوشته شود.امضاء و مهر تهيه كننده گزارش پايان گزارش باشد.

 

 

 

فهرست مطالب
منابع اصلی
فايده هاي گزارش نويسي
نكات اساسي در گزارش نويسي
انواع گزارش نويسي 
گزارش معرفي موسسه(مركز)
گزارش بازديد منزل
پيشنهادات/نظرات پس از بازديد منزل
گزارش كامل(جامع) فردي
گزارش علمي
عوامل زمينه ساز
پيامد هاي مشكل
خدمات موجود 
موانع و مشكلات
راهکار ها و پیشنهادات
نتيجه گيري
گزارش موضوعي (موردي)
گزارش تحليلي
كاربرد
انواع گزارش تحليلي
گزارش جلسات گروه
گزارش یادگرفته ها


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

پروژه عملی رشته ایمنی و آتش نشانی گرایش اطفای حریق با عنوان خطرات مواد شیمیایی و راههای مقابله با آن

پروژه عملی رشته ایمنی و آتش نشانی گرایش اطفای حریق با عنوان خطرات مواد شیمیایی و راههای مقابله با آن

پروژه عملی رشته ایمنی و آتش نشانی گرایش اطفای حریق با عنوان خطرات مواد شیمیایی و راههای مقابله با آن

کسانی که با مواد شیمیایی سر و کار دارند باید بدانند که چه خطرهایی از سوی مواد متوجه آنهاست و چگونه از نظر ایمنی خود را در مقابل آنها مصون نگه دارند

مشخصات فایل

تعداد صفحات 37
حجم 20/491 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

پروژه عملی رشته ایمنی و آتش نشانی گرایش اطفای حریق با عنوان خطرات مواد شیمیایی و راههای مقابله با آن

 
 
مقدمه:
کسانی که با مواد شیمیایی سر و کار دارند باید بدانند که چه خطرهایی از سوی مواد متوجه آنهاست و چگونه از نظر ایمنی خود را در مقابل آنها مصون نگه دارند. همواره از سوی کارخانه های بزرگ تولید کننده این مواد و شرکتهای بیمه توصیه ها و استانداردهایی ارائه شده است که باید کاملاً از سوی افراد رعایت و بدون اطالع قبلی از کار با آنها خودداری می شود.مقدار و تنوع مواد شیمیایی بسیار زیاد است و هر روز بنا به نیاز یا بر حسب پژوهشها و اکتشافهای جدید این تعداد افزایش می یابد. در نتیجه طرز کار و آشنا شدن با خطرهایی که از لحاظ ایمنی ممکن است این مواد به وجود آورند امری ضروری است.آگاهی از خطرهای ناشی از مواد شیمیایی و آگاه سازی دیگران از آن بسیار مهم است. جهت تحقق این هدف سالهاست از سوی کشورهای صنعتی دنیا به ویژه آنهایی که از لحاظ تولید مواد شیمیایی بسیار پیشرفته اند برای کارخانه های تولید کننده مواد شیمیایی نشانه های استانداردی مشخص کرده اند که روی ظرفهای محتوی مواد شیمایی نصب می شوند این نشانه ها نشان می دهند که این مواد چه خواصی دارند و چگونه باید با آن کار کرد.
 
 در صورتی که دچار حریق شوند چه اعمالی از خود نشان می دهند راههای مقابله و خنثی سازی آنها در شرایط بحرانی و در زمانی اندک بر دوش آتش نشانان و نجاتگران قرار می گیرد. و همه از آنها توقع معجزه و کارآیی دارند و با وجود تنوع حریق ها و حوادث یک آتش نشان نمی تواند در همه زمینه ها اعم از مواد شیمیایی، برق، گاز، چاه، … که هر یک یک علم مجزا می باشد متخصص باشد ولی باید اطلاعات لازم در همه این موارد را جهت ایمنی خود و کسانی که انتظار کمک دارند کسب کند در زمینه مواد شیمیایی خطرناک نیز شناختن تک تک مواد شیمیایی و اثرات وایمنی این مواد کاری است بسیار مشکل ولی علائم و هشدار دهنده های روی این مواد نصب شده اند که قالب مشخصی دارند و دارای تعریف مشخص می باشند و به صورت برچسب ایمنی روی مواد شیمیایی و یا در محل انبار داری مواد شیمیایی نصب می باشد که آگاهی از علائم و هشدار دهنده ها کمک شایانی در جهت مصون ماندن از این مواد را در بردارد و هم کمک می کند که در حمل و نقل و انبار داری این مواد از این استانداردها بهره لازم را گرفته و خطرات را به حداقل برسانیم و شاهد حوادث گوناگون این مواد و اثرات، مالی، جانی، زیست محیطی نباشیم. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اطفای حریق

ایمنی و آتش نشانی

خطرات مواد شیمیایی

 
 
 
 
فهرست
پیشگفتار 5
مقدمه 6
وضعیت ایمنی انبارها و آزمایشگاه ها در حال حاضر 7

تفاوت حوادث شیمیایی با دیگر حوادث 9

مشکلات سازمانهای امدادی 9
لوزی شناسی خطرات 12

– قابلیت فعل و انفعال شیمیایی 13

قابلیت اشتعال 14
خطرات بهداشتی 15
خطرات خاص 17
چگونگی طرز کار با مواد شیمیایی 19

خطرهای ناشی از مواد شیمیایی 21

علائمی که اشاره به موارد ایمن دارد 24
آتش سوزی و حفاظت از محیط زیست 28
وسایل مبارزه با آتش سوزی 28
اقدامات عینی در صورت آلوده شدن با مواد شیمیایی 31
ضمائم 33
منابع 37
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

پایان نامه رشته ایمنی صنعتی با عنوان اصول ایمنی در صنعت چاپ

پایان نامه رشته ایمنی صنعتی با عنوان اصول ایمنی در صنعت چاپ

پایان نامه رشته ایمنی صنعتی با عنوان اصول ایمنی در صنعت چاپ

مسئله ایمنی، بهداشت و سلامت شغلی از جمله‌ موضوعاتی است، كه همواره مورد توجه بشر بوده و در جهان صنعتی امروز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار استاز آن‌‌جا كه صنعت چاپ سابقه‌ای دیرینه در كشور ما دارد و پیش از بسیاری از صنایع دیگر جای خود را در میان صنایع باز كرده، بنابراین انتظار می‌رود، از نظر رعایت ایمنی، و بهداشت سلامتی شغل، رعایت استانداردهای حرفه‌ای ن

مشخصات فایل

تعداد صفحات 165
حجم 5/664 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

پایان نامه رشته ایمنی صنعتی با عنوان اصول ایمنی در صنعت چاپ

 
مقدمه
مسئله ایمنی، بهداشت و سلامت شغلی از جمله‌ موضوعاتی است، كه همواره مورد توجه بشر بوده و در جهان صنعتی امروز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.از آن‌‌جا كه صنعت چاپ سابقه‌ای دیرینه در كشور ما دارد و پیش از بسیاری از صنایع دیگر جای خود را در میان صنایع باز كرده، بنابراین انتظار می‌رود، از نظر رعایت ایمنی، و بهداشت سلامتی شغل، رعایت استانداردهای حرفه‌ای نیز نسبت به صنایع دیگر، از موقعیت بهتری برخوردار باشد. اما با مراجعه به چاپخانه‌های مختلف، این نكته جلب توجه می کند كه حتی در پیشرفته‌ترین و مجهز‌ترین چاپخانه‌‌های كشور، نكاتی كه به ایمنی و بهداشت افرادی كه در این محیط‌ها زندگی می‌كنند و به سهولت و كمترین هزینه می‌توان رعایت نمود، توجه نمی‌شود. از آنجا كه كارگران ركن اصلی چاپخانه‌ها را به عهده دارند، می‌بایست تمهیداتی برای پیشبرد اهداف و بازدهی بهینه در جهت كسب سود‌آوری و درآمدزایی برای چاپخانه‌داران و مدیران و رفاه و امنیت و سلامت كارگران و كاركنان چاپخانه‌ها در نظر گرفت.
 
اگرچع از نقطه‌نظر منابع اجتماعی مسئولیت پشتیبانی و حفظ جان نیروی انسانی چاپخانه‌ها با صاحبان آن‌ها می‌باشد، لكن هر فرد برای برخورداری بیشتر از زندگی در محیطی كه اكثر عمرش را به منظور كار می‌گذراند، خود نیز باید به مسئله ایمنی و بهداشت صنعتی توجه نماید، تا هم از این راه در حفظ سلامت خود كوشا بوده و هم با آمادگی بیشتر بازده و محصولی كه باید در نتیجه فعالیت او عرضه شود سهم مؤثری داشته باشد. اینك با توجه به فقدان منابع آموزشی در زمینه ایمنی و بهداشت در چاپخانه‌ها بر آن شدیم تا در حصول به این هدف حیاتی مبادرت به نوشتن مطالبی در زمینه ایمنی و بهداشت در صنعت چاپ نماییم تا كمكی به مدیران كارمندان ، كارگران و دانشجویان صنعت چاپ كه در آینده نزدیك مهره‌های مؤثر و در خشان چرخه عظیم صنعت چاپ ایران عزیز خواهند بود، در حفظ و سلامت محیط این صنعت بكوشند و با آگاهی كامل از حوادث در این محیط‌ها، وارد میدان فعالیت در اجتماع گردند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

ایمنی

مواد اطفاء حریق

ایمن‌سازی محیط چاپخانه

بهداشت و سلامت شغلی

 
 
 
فهرست مطالب

فصل اول: ایمن‌سازی محیط چاپخانه

1-1 استاندارده400ای ایمن‌سازی 1
1-2 آماده‌سازی مكان نصب دستگاهها 4
1-3 نورپردازی9
1-4 سیستم تهویه20
1-5 رنگ كارگاه‌ها و تجهیزات كارگاهی 23
1-6 ایمنی پلكان‌ها24
1-7 ایمنی و مسائل الكتریكی 26
 

فصل دوم: رعایت اصول ایمنی

2-1- وظایف مدیر چاپخانه 27
2-2- وظایف سركارگران 28
2-3- وظایف نمایندگان مدیریت 29
 

فصل سوم: حریق در چاپخانه

3-1- آتش و مواد آتش‌گیر در چاپخانه 32
 

فصل چهارم: مبارزه با آتش‌سوزی

4-1 تقسیم‌بندی مواد اطفاء حریق 42
4-2- چگونگی مهار آتش 43
 

فصل پنجم: ماشین‌های چاپ

5-1- تحویل‌گرفتن ماشین چاپ و مواد 54
5-2- ماشین‌های چاپ فلسكو 59
5-3- چاپ برجسته61
5-4- ماشین برش64
 

فصل ششم: وسایل شخصی

6-1- لباس كار69
6-2- كفش 71
6-3- ماسك 71
6-4- ایمنی هنگام جابه‌جایی اجسام 73
 

فصل هفتم: بررسی حوادث ناشی از كار

7-1- طبقه‌بندی حوادث 75
7-2- عوامل شش‌گانه وقوع حوادث 76
7-3- بررسی یك حادثه 77
7-4- تحقیقات و آمار حوادث ناشی از كار 79
7-5- جنبه‌های روانی و فیزیولوژیكی پیشگیری از حوادث82
 

فصل هشتم: اصول بهداشتی در محیط چاپخانه

8-1- آلوده‌كننده‌های هوا در محیط چاپخانه 107
8-2- ورود ناخالصیهای هوا به بدن 108
8-3- تأثیر ناخالصیهای هوای محیط چاپخانه در بدن109
8-4- تهویه در چاپخانه 110
8-5- اثر ذرات مضر از راه‌های تنفسی 111
 

فصل نهم: اثرات صدا در چاپخانه

9-1- اثر صدا روی كاركنان 114
فصل دهم: مشكلات بهداشتی در چاپ برجسته
10-1- فلز سرب121
 

فصل یازدهم: تغذیه كاركنان

11-1- كمیت غذاها125
11-2- كیفیت غذاها131
11-3- مشكلات تغذیه‌ای كارگران 143
11-4- راه‌های حذف مشكلات غذایی كارگران 144
 

فصل دوازدهم: رعایت اصول بهداشت كار با مواد شیمیایی

12-1- مواد سمی147
12-2- داروهای شیمیایی 149
 

فصل سیزدهم: كاربردهای خاص مركب‌های چاپی

13-1- مركب‌های پوشنده مواد غذایی 153
13-2- مركب‌های پوشنده‌ اسباب‌بازیها، موادها و ابزار گرافیكی 160
13-3- مركب‌های چاپی برای استفاده از خنداندن بچه‌ها 161
13-4- مركب‌های پوشنده درمان‌پذیر بار الكترون و اشعه‌ فرابنفش 163
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336