دانلود پاورپوینت حسابداری

تحلیل تأثیر فاصله جغرافیایی حسابرسی بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس – lono

تحلیل تأثیر فاصله جغرافیایی حسابرسی بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

تحلیل تأثیر فاصله جغرافیایی حسابرسی بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

تحلیل-تأثیر-فاصله-جغرافیایی-حسابرسی-بر-حق-الزحمه-حسابرسی-در-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس

توضیحات:
تحقیق تحلیل تأثیر فاصله جغرافیایی حسابرسی بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، در قالب فایل word.
بخشی از متن فایل:
هدف پژوهش حاضر، به طور مشخص تحلیل و رابطه تاثیر فاصله جغرافیایی حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی در شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. لذا در این پژوهش با جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مالی 48 شركت از صنایع مختلف، طی قلمرو زمانی1390 الی1396، به بررسی تاثیر فاصله جغرافیایی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. بر اساس متغیرهای در نظر گرفته شده و هدف اصلی پژوهش، فرضیه‌های پژوهش شامل یک فرضیه تدوین شد كه برای بررسی آن‌ها با تدوین مدل اصلی و استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، به بررسی رد یا عدم رد هر یك از فرضیه‌های پژوهش پرداخته شد. نتایج كلی تحلیل آزمون فرضیه پژوهش، نشان دهنده تأیید شدن فرضیه پژوهش بوده است. بنابراین می‌توان چنین مطرح کرد، فاصله جغرافیایی بیشتر بین حسابرسان و شرکت‌ها، حق‌الزحمه بیشتر حسابرسی را در پی خواهد داشت.
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
طـرح و کليــات پژوهـش
1-1 مقدمه
1-2بيان مسئله
1-3 ضرورت انجام پژوهش
1-4 هدف‌های پژوهش
1-4-1 هدف‌های علمي
1-4-2هدف‌های کاربردي
1- 5 سؤالات و فرضيه‌هاي پژوهش
1-6 روش پژوهش
1-6-1 نوع روش پژوهش
1-7 قلمرو پژوهش
1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش
1-7-2 قلمرو مکانی پژوهش
1-7-3 قلمرو زمانی پژوهش
1-8 جامعه آماري پژوهش
1-8-1 حجم نمونه پژوهش و روش محاسبه
1-9 روش  و ابزار جمع آوری و آماده سازی داده ها
1-10 نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-12خلاصه فصل و ساختار پژوهش
فصل دوم
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
2-1مقدمه
2-2 مفهوم حسابرسی
2-3 انواع حسابرسي
2-3-1 انواع حسابرسي از نظر محتوا
2-3-2 انواع حسابرسي از لحاظ چگونگی انجام کار
2-3-3 انواع حسابرسي از لحاظ تابعیت زمانی
2-3-4 انواع حسابرسي از لحاظ و نوع  دلیل ارجاع کارعبارتند از :
2-5 اهداف حسابرسي
2-6 حق‌الزحمه حسابرسی
2-6-1 عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی
و …
دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

تحقیق رابطه بين كنترل داخلي و عملکرد مالي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان – lono

تحقیق رابطه بين كنترل داخلي و عملکرد مالي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

تحقیق رابطه بين كنترل داخلي و عملکرد مالي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

تحقیق-رابطه-بين-كنترل-داخلي-و-عملکرد-مالي-دانشگاه-علوم-پزشکي-اصفهان

توضیحات:
تحقیق رابطه بين كنترل داخلي و عملکرد مالي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، در قالب فایل word در 87 صفحه.
بخشی از متن فایل:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بين كنترل داخلي و عملکرد مالي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 1397 بود. روش تحقیق توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماری پژوهش به تعداد 395 نفر کارکنان مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که براساس فرمول نمونه گیری کوکران بود. تعداد 195نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد و بوسیله روش نمونه¬گیری تصادفی از میان چارچوب نمونه¬گیری انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید . ابزار مورد استفاده برای جمع¬آوری داده¬ها پرسشنامه کنترل داخلی شکیبا با آلفای کرونباخ98/0 ، پرسشنامه عملکرد مالی عزیزی با آلفای کرونباخ 78/0 بوده است. روایی ابزارها با توجه به روایی محتوا توسط اساتید و صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و روایی عاملی پرسشنامه ها نیز در تحقیقات قبلی تایید شده بود. جهت تجزیه تحلیل داده¬های جمع آوری شده از روش-های آمار توصیفی (فراوانی،درصد،میانگین و انحراف معیار ) و استنباطی(آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، آزمون تحلیل واریانس) استفاده شده است. با توجه به فرضیه اصلی پژوهش حاضر مشخص شد که کنترل داخلی با عملکرد مالی رابطه مثبت داشت. با توجه به فرضیه¬های فرعی تحقیق مشخص شد بعد محیط کنترلی با عملکرد مالی و با ارزیابی ریسک ، بعد فعالیت‌های کنترلی با عملکرد مالی و با اطلاعات و ارتباطات ، بعد نظارت دارای رابطه می باشد. با توجه به تحقیق حاضر پیشنهاد می¬شود به منظور بهبود عملکرد مالی ، کنترل داخلی تقویت شود.
فهرست مطالب:
 چکیده    
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
1-2- بیان مسئله 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق     
1-4- اهداف پژوهش       
1-4-1-اهداف کلی   
1-4-2- اهداف جزئی         
1-5-فرضیه­ های تحقیق                 
1-5-1- فرضیه اصلی       
1-5-2-فرضیه فرعی     
1-6- تعاریف مفاهیم و اصطلاحات
1-7- خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه 
2-2- مفهوم کنترل داخلی
3-2- اهداف كنترل­هاى داخلى
2-4- ابعاد سیستم کنترل داخلی
2-4-1- محیط کنترلي
2-4-2- ارزيابي ريسك
3-4-2- فعاليت­هاي كنترلي
2-4-4- اطلاعات و ارتباطات
2-4-5- نظارت
2-5- اصول سیستم کنترل داخلی
2-6- اهمیت سیستم کنترل داخلی
2-7- انواع كنترل­هاي داخلي
2-8- نارسايي­ها و موانع استقرار كنترل­هاي داخلي    
2-9- مفهوم عملکرد مالی
و …
دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

تحقیق بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام – lono

تحقیق بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

تحقیق بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

تحقیق-بررسی-تاثیر-بیش-اطمینانی-مدیران-بر-بازده-آتی-حقوق-صاحبان-سهام

توضیحات:
تحقیق بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام، در قالب فایل word.
بخشی از متن فایل:
تصمیمات مدیران تحت تاثیر عوامل مختلفی است که از جمله آن می توان به ویژگی های شخصیتی و رفتاری مدیران اشاره داشت. یکی از عوامل مهمی که احتمالاً می تواند ویژگی های سهام شرکت ها همانند بازده حقوق صاحبان سهام را متأثر کند، ویژگیهای رفتاری مدیریت و از جمله اطمینان بیش از حد مدیر است. نتایج پژوهشها نشان داده است که بیش¬اطمینانی مدیران میتواند تصمیمات مدیران را در خصوص سیاستهای مختلف شرکت تحت تاثیر قرار دهد. از این رو انتظار بر این است که بازده حقوق صاحبان سهام نیز در اثر بیش اطمینانی مدیران شرکت ها تحت تاثیر قرار گیرد. با این رویکرد پژوهش حاضر به بررسي تاثير بيش اطميناني مديران بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است که با روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی(پانل دیتا) انجام شد، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرض محدودیت های چندگانه طی سال¬های 1396-1390 است که تعداد آن پس از حذف محدودیت ها برابر 146 شرکت شد. پس از بررسی مانایی و آزمون نرمال بودن توزیع داده ها، آزمون F لیمر انجام شد که مشخص شد باید از روش داده های تابلویی استفاده شود، آنگاه برای انتخاب بین روش اثرات ثابت و تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شد و در نهایت مشخص شد که روش داده های تابلویی با اثرات ثابت مورد استفاده باید قرار گیرد. نتایج نشان داد اولا بیش اطمینانی مدیران در طی دوره مورد بررسی تاثیر منفی و معناداری بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام داشته است و ثانیا متغیر بازده جاری حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر تعدیل کننده رابطه میان بیش اطمینانی مدیران و بازده آتی حقوق صاحبان سهام تاثیر معنا داری بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام نداشته است.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1-مقدمه
2-1 بیان مسأله
1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق
4-1 – هدف تحقیق
5-1– سوال تحقیق
6-1-فرضیه تحقیق
7-1-  تعاریف متغیرها
8-1-ساختار كلي تحقيق
9-1- خلاصه فصل
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
2- 1 –  مقدمه
2-2-بخش اول مبانی نظری پژوهش
1-2-2-بازار بورس
2-2-2-  بیش اطمینانی مدیران و انواع آن
2-2-3- انواع بیش اطمینانی
2-2-3-1-درجه بندی غلط:
2-2-3-2-خود ارزیابی مثبت غیر واقعبینانه یا اثر بالاتر از میانگین:
2-2-3-3-توهم کنترل یا خوشبینی غیر واقع بینانه:
3-2-2-بازده و انواع آن
4-2-2-بازده سهام
5-2-2-بازده مورد انتظار يك سهم
6-2-2-بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام
7-2-2-بازده دارايي
8-2-2- بازده سرمايه گذاري
9-2-2-بازده حقوق صاحبان سهام
10-2-2-ارتباط بیش اطمینانی و بازده حقوق صاحبان سهام
3-2- پیشینه تحقیق
1-3-2- تحقیقات داخلی
و …
دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

فاکتور فروش – lono

فاکتور فروش

فاکتور فروش

فاکتور-فروش

توضیحات:
فاکتور فروش ، در قالب فایل Word.
یک فاکتور فروش در سایز A4 و در قالب ورد همرا با امکان ویرایش آن
دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

پاسخ نامه سوالات تستی کتاب مدیریت مالی 2 دکتر خواجوی – lono

پاسخ نامه سوالات تستی کتاب مدیریت مالی 2 دکتر خواجوی

پاسخ نامه سوالات تستی کتاب مدیریت مالی 2 دکتر خواجوی

پاسخ-نامه-سوالات-تستی-کتاب-مدیریت-مالی-2-دکتر-خواجوی

توضیحات:
پاسخ نامه سوالات تستی کتاب مدیریت مالی 2 دکتر خواجوی، شامل پاسخ کلیدی سوالات فصول 1 تا 7، در قالب فایل pdf.
توجه: این فایل فاقد سوالات است و فقط شامل پاسخ کلیدی تست ها و حل تشریحی برخی از سوالات می باشد.
دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

فایل اکسل حسابداری شخصی – lono

فایل اکسل حسابداری شخصی

فایل اکسل حسابداری شخصی

فایل-اکسل-حسابداری-شخصی

توضیحات:
فرم حسابداری شخصی در اکسل.
فایل اکسل حسابداری شخصی ، برای یادداشت درآمد و هزینه روزانه می باشد و نرم افزار بر اساس همین دو فاکتور میزان درآمد هفتگی و ماهانه و… را حساب می کند .
در قسمت ماه می توانید متوسط هزینه کرد و یا تعداد روز های با درآمد را مشاهده نمایید.
امکانات :
تاریخ
میزان درآمد روز
توضیح درآمد روز
میزان هزینه روز
توضیح هزینه
مانده
مجموع درآمد ماه
تعداد روز های با درآمد
متوسط درآمد روزانه
مجموع هزینه های ماه
تعداد روز های هزینه دار
متوسط هزینه روزانه
دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

فایل اکسل مدیریت مالی مجتمع تجاری – lono

فایل اکسل مدیریت مالی مجتمع تجاری

فایل اکسل مدیریت مالی مجتمع تجاری

فایل-اکسل-مدیریت-مالی-مجتمع-تجاری

توضیحات:
فایل اکسل مدیریت مالی مجتمع تجاری.
با استفاده از این اکسل، می‌توانید به ساده‌ترین روش ممکن و بدون نیاز به
آموزش‌های طولانی و گیج‌کننده‌ی نرم‌افزارهای رایج مربوطه، محاسبات مالی
مربوط به مجتمع تجاری تحت مدیریت خود را انجام دهید!
حداقل اطلاعات
لازمه جهت استفاده از امکانات این اکسل، تنها و تنها ثبت واریزی‌ها و
هزینه‌کردهای مجتمع و نیز هر واحد تجاری خواهد بود! به همین راحتی!

در
رابطه با محاسبات مربوط به قبض آب هم، شما به عنوان مدیر واحد تجاری،
کافیست تنها اطلاعات قبض خود را در مکان‌های تعبیه شده وارد و سپس شماره‌ی
کنتور قبلی و فعلی هر واحد را در اکسل وارد نمایید؛ خواهید دید که تمامی
محاسبات بصورت آنی و دقیق محاسبه خواهند شد!

پ.ن 1 : راهنمایی‌های لازم درخصوص آیتم‌های تخصصی در خود اکسل تعبیه شده‌اند.
پ.ن 2 : ورژن MS Office شما باید 2019 و یا 2021 باشد.

امکانات اکسل :

امکان ثبت کامل مشخصات هر واحد (شامل طبقه، متراژ، وضعیت فعالیت، وضعیت
کنتور آب، وضعیت روشویی، وضعیت پارکینگ، کد پستی، مشخصات مالک، مشخصات
مستأجر، زمان شروع و اتمام فعالیت و…).
– شیت مخصوص ثبت واریزی‌ها با امکان درج جزئی‌ترین مشخصات.
– شیت مخصوص ثبت هزینه‌ها با امکان درج جزئی‌ترین مشخصات.
– امکان محاسبه‌ی واریزی‌ها و یا هزینه‌کردها در بازه‌ی تاریخی مشخص و با دسته‌بندی‌های مختلف.
– محاسبه‌ی دقیق‌ترین حالت ممکن آب‌بهای هر واحد تجاری.
– امکان لحاظ تعداد روزهای غیرفعال بودن واحد جهت محاسبه‌ی سهم قبض آب.
– امکان لحاظ ضریب خطای کنتور جهت دقیق‌تر شدن محاسبات مربوطه.
– امکان محاسبه‌ی جریمه‌ی قبض مرتبط با هر واحد پر مصرف برای قبوض با مصرف بیشتر از ظرفیت قراردادی.
– تفکیک آبونمان، آب مصرفی و آب مشاع برای هر واحد تجاری.
– مشاهده‌ی لحظه‌ای تعداد واحدهای فاقد کنتور، واحدهای کنتوردار خالی، واحدهای کنتوردار فعال فاقد روشویی و یا مجهز به روشویی.
– شیت مجزا جهت مشاهده‌ی عملکرد سالانه‌ی میزان واریزی‌ها و خرج‌کردها به تفکیک ماهانه و دسته‌بندی‌شده‌ها.
– مجهز به نمودارهای دقیق وضعیت تبادلات مالی سالانه به تفکیک ماهانه و دسته‌بندی‌شده‌ها.
– پنل مدیریت واحدها؛ جهت دسترسی یکپارپه به اطلاعات مالی تمامی واحدهای مجتمع.
– امکان لحاظ تعداد روزهای غیرفعال بودن واحد جهت محاسبه‌ی شارژ ماهانه.
– امکان محاسبه‌ی شارژ واحدهای پر و خالی و ترکیبی.
– امکان مشاهده‌ی لحظه‌ای موجودی صندوق.
– مشاهده‌ی لحظه‌ای میزان بدهی کل واحدها به مجتمع.
– مشاهده‌ی لحظه‌ای تعداد واحدهای بدهکار به مجتمع.
و… .

***
لازم به ذکر است که اکسل مذکور، دقیقاً برای 50 واحد تجاری تنظیم شده است؛
خریداران محترم توجه داشته باشند درصورتی که تعداد واحدهای تجاری تحت
مدیریت ایشان کمتر و یا بیشتر از 50 واحد است، می‌توانند با اینجانب ارتباط
بگیرند تا اکسل خریداری شده به صورت رایگان با تعداد واحدهای مد نظر منطبق
شود.

درغیر این صورت (عدم تطابق تعداد واحدهای تجاری با تعداد واحدهای مندرج در اکسل)، امکان اشتباه در محاسبات وجود خواهد داشت!

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

پاورپوینت قیاس بین استانداردهای حسابرسی ایران ، آمریکا و بین الملل – lono

پاورپوینت قیاس بین استانداردهای حسابرسی ایران ، آمریکا و بین الملل

پاورپوینت قیاس بین استانداردهای حسابرسی ایران ، آمریکا و بین الملل

پاورپوینت-قیاس-بین-استانداردهای-حسابرسی-ایران--آمریکا-و-بین-الملل

توضیحات:
پاورپوینت قیاس بین استانداردهای حسابرسی ایران ، آمریکا و بین الملل، در 20 اسلاید.
استانداردهاي مورد بحث:
– استاندارد‌ حسابرسي‌ 620 ایران
– استاندارد بين المللي حسابرسي شماره 620
– بخش336 استاندارد حسابرسي امريكا
مواقعی که استانداردهای بین المللی و آمریکا درآن شرایط کاربرد ندارد
خدمات‌ كارشناس‌ مي‌تواند به‌ يكي‌ از راه‌هاي‌ زير مورد استفاده‌ قرار گيرد
مسئولیت حسابرس نسبت به اظهارنظر
تعیین ضرورت استفاده از خدمات کارشناس
صلاحیت حرفه‌ای کارشناس
احتمال‌ خدشه‌دارشدن‌ بيطرفي‌ كارشناس‌ در هريك‌ از وضعيتهاي‌ زير افزايش‌ مي‌يابد
کسب شناخت از دامنه مورد اظهارنظر کارشناس
درک از ماهیت عملکرد خدمت یا عملکرد انجام شده
ارزيابي‌ نتايج‌ كار كارشناس‌
حسابرس‌ براي‌ حصول‌ اطمينان‌ از مناسب‌ بودن‌ اطلاعات‌ اوليه‌ مورد استفاده‌ كارشناس‌ روشهاي‌ زير را اجرا مي‌كند
در مواقعی که نتایج کارشناس شواهد کافی و قابل قبول حسابرسی فراهم نکند حسابرس باید موارد زیر را در نظر بگیرد
تاثیر خدمات کارشناس بر گزارش حسابرس
دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

فیلتر طلایی سهام فریبنده – lono

فیلتر طلایی سهام فریبنده

فیلتر طلایی سهام فریبنده

فیلتر-طلایی-سهام-فریبنده

توضیحات:
فیلتر طلایی سهام فریبنده.
این فیلتر به شناسایی سهامی میپردازد که صف فروش بوده و بازیگر صف را جمع میکند
سهامدار سهم را به امید صعود میخرد ولی سهم مجدد صف فروش میشود و سهامدار فریب میخورد.
اصطلاحا بازیگر سهم را خالی کرده است.
دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس

پاورپوینت حسابداری تورمی – lono

پاورپوینت حسابداری تورمی

پاورپوینت حسابداری تورمی

پاورپوینت-حسابداری-تورمیپاورپوینت حسابداری تورمی؛ در قالب pptx و 39 اسلاید، قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
با افزایش درآمدهای نفتی طی دو سال اخیر با توجه به وابستگی بودجه به نفت، دولت برای استفاده از آن حجم بودجه جاری و بودجه عمرانی خود را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد. بودجه جاری صرف پرداخت به کارمندان دولت و مخارج عمومی دولت می گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه
علل تورم
نقدینگی
علل افزایش نقدینگی در چند سال اخیر
راهکارهای حل مشکل نقدینگی و تورم

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

آپلود عکس