چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی

چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی

چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی

هدف از این تحقیق بررسی چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی با استفاده از داده کاوی در مدارس شهرستان سردشت بود

مشخصات فایل

تعداد صفحات 16
حجم 0/91 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت

بررسی چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی با استفاده از داده کاوی در مدارس شهرستان سردشت


عنوان انگلیسی:

Discussing how to improve the quality of information technology systems in electronic learning through data mining in schools of Sardasht

*قابل استفاده برای رشته های كامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی با استفاده از داده کاوی در مدارس شهرستان سردشت بود. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری، معلمان درس کامپیوتر در مدارس شهرستان سردشت بودند که تعداد آنها 300 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 169 نفر به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. برای روایی پرسشنامه ها از نظرات استاد راهنما و اساتید رشته مدیریت استفاده شد. برای پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان داد که داده کاوی و فنون داده کاوی (شبکه های عصبی، درخت تصمیم، استنتاج قوانین، خلاصه سازی، خوشه بندی، تشخیص ناهمگونی) بر روی کیفیت سیستم فناوری اطلاعات و آموزش الکترونیکی در مدارس شهرستان سردشت تاثیر مثبت دارد.


واژگان کلیدی:

داده کاوی
درخت تصمیم
خوشه بندی
یادگیری الکترونیکی

مقدمه
توسعه نظام آموزشی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از چالش های اصلی سیاست گذاران آموزشی است. بازنگری فرایند نظام آموزشی به سبب تاثیر شگرف فناوری اطلاعات و نفوذ روزافزون آن در ارکان متفاوت نظام آموزشی مهم ترین اموری است که باید بدان پرداخت تا منظومه ای هماهنگ برای حضور پویا در عرصه اطلاعات پی ریزی و قوام و دوام آن تضمین شود (زارعی زوارکی، 1383). یادگیری الکترونیکی روشی برای ارائه یادگیری انعطاف پذیرتر و ایجاد فرصت بیشتر برای فراگیران، تسهیل پیگیری پیشرفت یادگیرندگان و فعالیت های آنان و همچنین فراهم آوردن فرصتی برای ایجاد محیطهای یادگیری جدید اثربخش محسوب می شود (خلیفه و رضوی، 1391). نتایج تحقیق فلاح و دیگران (1391) نشان داد نشان داد که آموزش الکترونیکی تأثیر بیشتری در رشد شناختی، روانی، اجتماعی و اخلاقی دانش آموزانی که به این روش آموزش دیده اند، در مقایسه با دانش آموزانی که این روش آموزش را دریافت نکردند، داشته است. نتایج تحقیق اونگ و همکاران (2010) نشان داد که نگرش دانش‌آموزان نسبت به دانش در مدارس عادی و هوشمند با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.

فهرست مطالب
چكیده
مقدمه
روش تحقیق
جدول (1) پایایی پرسشنامه ها
یافته ها
یافته های توصیفی
نرمال بودن توزیع داده ها
جدول (2) نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای نرمال بودن داده ها
فرضیه ی اصلی
جدول (3) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی
جدول (6) نتایج مدل رگرسیونی برای فرضیه اصلی
فرضیه ی فرعی اول
جدول (7) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول
جدول (8) نتایج مدل رگرسیونی برای فرضیه فرعی اول
فرضیه ی دوم فرعی
جدول (9) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم
جدول (10) نتایج مدل رگرسیونی برای فرضیه فرعی دوم
فرضیه ی سوم فرعی
جدول (11) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی سوم
جدول (12) نتایج مدل رگرسیونی برای فرضیه فرعی سوم
فرضیه ی چهارم فرعی
جدول (13) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی چهارم
جدول (14) نتایج مدل رگرسیونی برای فرضیه فرعی چهارم
فرضیه ی پنجم فرعی
جدول (15) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی پنجم
جدول (16) نتایج مدل رگرسیونی برای فرضیه فرعی پنجم
فرضیه ی ششم فرعی
جدول (17) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی ششم
جدول (4-20) نتایج مدل رگرسیونی برای فرضیه فرعی ششم
بحث و نتیجه گیری


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336