مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر

مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر

مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر

در این پایان نامه بصورت مفصل در مورد مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر صحبت خواهد شد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 148
حجم 0/127 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسوولیت مدنی دولت اسلامی نسبت به جبران ضرر

چکیده:
نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیری از معانی لغوی، ‌اصطلاحی و عرفی ضرر گفته اند: هر جا كه نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است. كاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان كه باشد اضرار به اوست.[۹] جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم النفع و هم شامل زیانهای معنوی می شود.
 
بی تردید یكی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن« ضرریا خسارت» می باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی كند، لكن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگراز قبیل ضررو زیان نام می برند. از قبیل خسارت دادرسی، ‌خسارات تاخیر تادیه، ‌خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تاخیر در انجام تعهد ویا عدم تسلیم محكوم به [۱۰] و همچنین، ‌قانونگذار تعریف دقیقی ا ز ضررو زیان مادی و معنوی ارایه ننموده است. لكن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی كیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.
 
واژه خسارت در حقوق مدنی به دو معنی عمده استعمال شده است: قانونگذار، گاه آن را به معنی « ضرر» استعمال نموده[۱۱] كه در این استعمال هیچگونه تفاوتی میان « خسارت » و « ضرر» وجود ندارد و در برخی كاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است كه دو مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیانهای به جسم و جان شخص و شخصیت او( معنوی ) وگاهی نیز خسارت به معنی چیزی است كه برای جبران ضرر پرداخت می شود*. [۱۲] قانونگذار هنگامی كه از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یاجبران خسارات سخن می گوید، خسارت را به معنای اول به كار برده و هنگامی كه از تادیه خسارات بحث می كند( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) معنای دوم را اراده كرده است.[۱۳]
 
همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفاء تعهد از طرف یكی از متعاملین، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید. مگر …….. كه در اینجا خسارت به معنی چیزی است كه در مقام جبران ضرر داده می شود. یعنی همان غرامت یا تاوان.[۱۴] آنچه كه مسلم است خسارات حاصله از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد بر طیق قاعده عقلی « لا ضرر» باید جبران شود.[۱۵]در تعریف دیگر صدق مفهوم خسارات مستلزم تجاوز به مال غیر( مستقیم یا غیر مستقیم) می باشد. در این صورت قصد تخلف از یكی از مقررات جاری كشور شرط تحقق خسارت است. مثل اینكه كسی قراردادی منعقد كند و در انجام تعهد خود تاخیر ورزد. این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدهنی سابق فهمیده می شود و فهم عرف هم آن را تایید می كند. خسارت به این معنا، خسارت حقیقی است.[۱۶]
 
 
کلمات کلیدی:

مسوولیت مدنی

دولت اسلامی

جبران ضرر

 
 
مقدمه:
شناخت مفهوم بیمه مسئولیت مدنی كه ما در نهایت در صدد بررسی تأثیرات آن بر نهاد وزین حقوق مسئولیت مدنی می باشیم در گروه تجزیه اركان تشكیل دهنده و جایگاه آن می باشد. بررسی جایگاه این تأسیس حقوقی با اشاره به تعریف اهمیت و مقایسه با مفاهیم مشابه ضروری است. حقوق كشورهای پیشرفته در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. قلمرو آن شناخته بشود بنابراین مبحث مربوط به مفاهیم و مبانی ضمن 2 گفتار بدین شرح مطالعه می كنیم. 
 
1- جایگاه بیمه مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) 
2- مبانی و قلمرو بیمه مسئولیت مدنی 
 
مطالعه در مورد جایگاه یك نهاد یا تأمین حقوقی  به معنی شناخت مفاهیم اولیه و ضروری و تحلیل آن به عناصر جزئی تشكیل دهنده و سلطه بر تحولات تاریخی آن نهاد می باشد بیمه مسئولیت مدنی  كه برای پوشش دادن به زیان های ناشی از فعالیت‌های متعدد اجتماعی، حیات اجتماعی و حقوقی یافته است به محور مسئولیت مدنی قرار گرفته و شناخت دقیق آن منوط به تحلیل مسئولیت مدنی و قلمرو آن است. چتری كه برای حمایت از زیان دیده و و عامل زیان افراشته شده است. و مانع از فرو افتادن باران سیل آسا بر دارایی اشخاصی می شود. بدون یافتن مفهوم تحت حمایت خود، قادر به این تكفیك نیست. در كنار این مسایل، تاریخ تحولات بیمه مسئولیت مدنی از زمان تكوین، تا پیشرفت های قرن اخیر كه قلمرو خود را نسبت به بسیاری از انواع مسئولیت گسترش داده، شاخه های مختلف آن در نور دیده بسیار حایز اهمیت است. 
 
قواعد حقوق، قواعدی اجتماعی هستند و بستر زندگی خود را در پرتو اجتماع و تحولات آن می بیند بنابراین بررسی تحولات زندگی بیمه مسئولیت غیر قراردادی یا مدنی كه در بسیاری از زمینه ها جای مسئولیت غیر قراردادی را اشغال نموده است امری مهم تلقی می شود هر چند تحقیق در این زمینه نیازمند بررسی تخصصی این تحولات می باشد و علاقه مندان می توانند به منابع تدوین شده در این زمینه مراجعه نمایند . به این حال، زاویه دید در بحث، صرفاً تاریخی نیست و متضمن بررسی تطبیقی در حقوق برخی از كشورها می باشد و سیر بیمه مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی را به صورت هماهنگی در جهت یاری رساندن به حقوق مسئولیت مدنی نشان می دهد. 
 
 
 
فهرست مطالب
 
چكیده:
مقدمه:
فصل اول : كلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی 
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی 
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) 
گفتار دوم :  اهمیت مسئولیت مدنی: 
گفتار سوم :  شناخت بیمه و انواع آن: 
الف )  اهمیت بیمه مسئولیت مدنی: 
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری: 
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی 
گفتار اول :  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن: 
1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای 
گفتار دوم :  بیمه و طرح های تكمیلی مسئولیت غیر قراردادی : 
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:
 

فصل دوم :  نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاكمیت خود 

مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاكم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی 
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
1- قاعده لاضرر
2- قاعده تسبیب: 
3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛ 
4- قاعده: الحاكم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه 
 تبصره :
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از كشورها در خصوص مسئولیت دولت 
الف-  در خصوص جبران خسارت از طرف دولت 
1- حقوق مصر: 
2- حقوق فرانسه :
3- حقوق دیگر كشورهای دارای حقوق مدون: 
ب – طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:  
ج- لزوم اجتماعی شدن  بیمه مسئولیت: 
د- تشكیل صندوق های تعاون : 
هـ – بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریكا 
س – بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی 
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون 
نتیجه گیری :
 

فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام

مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام 
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه 
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله 
ب- تعریف عاقله 
ج- تعریف عصبه 
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام: 
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی: 
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:
 

فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  در حقوق ایران و سایر كشورها

مبحث اول : 
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی : 
گفتار اول: 
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران: 
الف) وسیله نقلیه چیست؟ 
ب) شخص مسئول كیست؟ 
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت  مالك وسیله نقلیه 
 گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری 
 الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی 
 گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت 
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی  
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث 
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری 
گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاكم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تكمیلی پوشش مسئولیت مدنی:
1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه  
2- كنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان  
3-  سیستم جبران خسارت غیر تقصیری 
4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل  
5- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم – بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محكومیت صندوق 
الف- محكومیت صندوق وحذف حق دفاع 
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:
 ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهكارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی 
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی  
 ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت 
 
نتیجه گیری :
 
منابع و ماخذ
منابع فارسی :
منابع عربی :
منابع لاتین َ:


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336