عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

هدف از این پایان نامه عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 69
حجم 0/177 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی

*قابل استفاده برای رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده 
هدف از این پزوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی 84-1383بودند که 100 نفر بودند و همگی در تحقیق شرکت کردند. این پزوهش که از نوع  توصیفی  است  به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد که به 91 مورد ان پاسخ داده شد.از امارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.
 
در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت،موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط ،شرایط کار،حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،قوانین ومقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند.در معلمان مرد حقوق ،امنیت شغلی،شرایط کار،روابط ،قوانین و مقررات وسرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند.در مورد مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی،تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p <  ). در بقیه موارد مانند سطوح مختلف سنی ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معنا داری مشاهده نگردید (05/0p ≥  ).
 
 
واژگان كلیدی:

نظریه هرزبرگ

آموزش و پرورش

معلمان تربیت بدنی

عوامل انگیزش شغلی

 

 
 
مقدمه
      آموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است ، به همین دلیل در اكثر جوامع ، توجه ویژه ای به آن می شود و سالانه بخش قابل ملاحظه ای از بودجه های هر جامعه صرف فعالیتهای آموزشی می گردد(6). از سوی دیگر ‏، در انتقال میراث فرهنگی جامعه از نسلی به نسل دیگر و زمینه سازی برای باروری میراث فرهنگی ، شاید هیچ عنصری به اندازه آموزش توسط معلمان با انگیزه سهم و نقش اساسی ندارد. در حقیقت معلمان هسته های اصلی آموزش و پرورش و معماران واقعی تعلیم و تربیت در جامعه اند(1).
 
 برای تحقق این امر مهم ، جوامع بشری به معلمان با انگیزه و اثر بخش نیاز دارند تا بتوانند جوانان را در قالب یك نظام تعلیم و تربیت اثر بخش پرورش دهند و آنان را برای آینده ای بهتر تجهیز كنند. بنابراین به نظر می رسد برای ایجاد انگیزه های شغلی قوی ، مسؤولین باید تلاش نمایند تا بتوانند محیطی جذاب و مطلوب كه بتواند به نیازهای معلمان پاسخ دهد فراهم آورند. بدیهی است برای انجام چنین امر مهمی در مرحله نخست ، شناسایی نیازها و انگیزه های معلمان از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان هماهنگ با برنامه ریزی های منظم و مطابق با اصول ، ضمن دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت ، معلمان نیز به اهداف شخصی خود دست یابند(26). صاحب نظران نظریه های مختلفی را در مورد انگیزش ارائه كرده اند. یكی از نظریه هایی كه كاربرد زیادتری دارد ، نظریه دوعاملی انگیزش فردریك هرزبرگ  است.
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه 2
بیان مساله 3
ضرورت و اهمیت تحقیق 5
اهداف تحقیق 6
فرضیه های تحقیق 7
پیش فرض های تحقیق 7
محدودیت های تحقیق 8
تعریف وازه ها 8
                                 
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
ادبیات تحقیق 11

نگرشهای مدیریت به انگیزش 12

ـ رویكرد كلاسیك 12
ـ رویكرد نئوكلاسیك 13
ـ رویكرد اقتضایی 14

نگرشهای روانشناختی در زمینه انگیزش 15

ـ نظریه لذت طلبی 16
ـ نظریه غرایز 16
ـ نظریه تقویت 16
ـ نظریه شناخت 17

نظریه های انگیزشی 17

الف) نظریه‌های فعال‌سازی انگیزش 17
ـ نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو 18
ـ نظریه دو جنبه‌ای انگیزش 20
ـ نظریه دوعاملی انگیزش 21
ـ نظریه لذت‌گرایی مك‌ كللند 22
ـ نظریه‌ نیازهای زیستی، تعلق و رشد 23
ب) نظریه‌های فرایندی 24
ـ نظریه انتظار و احتمال 24
ـ نظریه برابری 25
ـ نظریه هدف‌گذاری 25
ـ نظریه تقویت و اصلاح رفتار 26

نظری تفصیلی بر تئوری هرزبرگ 27

پیشینه تحقیق 30
جمع بندی 36
                                 
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه 39
روش تحقیق 39
جامعه اماری 39
متغیرهای تحقیق 39
ابزار اندازه گیری 40
روایی و پایایی پرسشنامه 42
نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه 42
روش جمع آوری اطلاعات 43
روشهای آماری 44
 
فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه 46
توصیف اماری داده ها 46
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 52
 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق 57
بحث و نتیجه گیری 59
پیشنهادهای تحقیق
الف- پیشنهادات برخاسته از تحقیق 71
ب- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 73
منابع و مأخذ 75
 
فهرست جداول
جدول 1- مفروضات نظریة x و y درباره انسان 21
جدول 2- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس جنسیت 46
جدول 3- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس نوع استخدام 47
جدول 4- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس مدرك تحصیلی 47
جدول 5- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سن 48
جدول 6- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سوابق ورزشی 48
جدول 7- فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سنوات خدمت 49
جدول 8- میانگین و انحراف معیار هركدام از انگیزنده‌ها 50
جدول 9- میانگین و انحراف معیار هركدام از عوامل بهداشتی 51
جدول 10- نتایج آزمون تی مستقل مربوط به جنسیت در مورد عوامل انگیزش 52
جدول 11- تجزیه و تحلیل داده ها در مورد عوامل انگیزنده معنا دار 53
جدول 12- نتایج تحلیل واریانس مقایسه سطوح مختلف تحصیلی با عوامل ایجاد انگیزش 53
جدول 13- نتایج تحلیل واریانس مقایسه سوابق مختلف خدمت با عوامل ایجاد انگیزش 54
جدول 14- نتایج تحلیل واریانس مقایسه سطوح مختلف سنی با عوامل ایجاد انگیزش 55
فهرست اشكال
شكل 1- تحولات تاریخی نگرش مدیریت و روانشناسی به انگیزش 17
شكل 2- طبقه بندی سلسله مراتب نیازهای مازلو 19
شكل 3- فرایند انگیزش از طریق ارضای نیازها 20
شكل 4- الگوی ساده انتظار 25
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336