سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی کاربرد آن در دانشگاه ها

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی کاربرد آن در دانشگاه ها

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی کاربرد آن در دانشگاه ها

در این پایان نامه به بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی کاربرد آن در دانشگاه ها میپردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات 110
حجم 0/367 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی کاربرد آن در دانشگاه ها

*قابل استفاده برای رشته مدیریت
 
 
مقدمه 
بیشتر مدیران دانشگاهی و مراكز آموزشی معمولا چشم انداز مناسبی از مدیریت هزینه ها به عنوان یكی از فرآیندهای مهم و نوین سیستم حسابداری مدیریت در سازمان خود ندارند. اما شكی نیست كه دسترسی به این اطلاعات یكی از ابزارهای مهم و استراتژیکی است كه اطلاعات مفیدی را در دسترس مدیران جهت تصمیم گیری های متعدد قرار می دهد و با فراهم کردن بازخورهای مناسب به آنها کمک می کند تا بر اساس آن بتوانند به پیشرفت بیشتر سازمان خود و حفظ آن در بازار شدید رقابتی دست یابند[Morgan;2001]. 
 
یكی از شكلهای جدید رقابت كه در آینده در بخش آموزش باعث افزایش شکاف و برتری بین دانشگاهها و موسسات آموزشی خواهد شد، مربوط به ارائه خدمات آموزشی "دانش محور" می باشد. در این میان دانشگاهها به لحاظ اینكه بتوانند مزیتهای رقابتی خود را حفظ كنند، نیاز دارند تا بدانند که هزینه خدمات مختلفی را كه ارائه می كنند به چه میزان می باشد و علاوه بر این اطلاع صحیح و كافی از اجزا هزینه ها و ساختار تشكیل دهنده آنها در سازمان خود داشته باشند. برای مدیران دانشگاهها وتصمیم گیرندگان بخش آموزش، دسترسی به اطلاعات "مدیریت هزینه" به عنوان یك ابزار كلیدی جهت تاثیرگذاری بر فعالیتهای داخل موسسه و فراهم كردن ایده ها و افكار مناسب برای اداره کردن و مدیریت فعالیتهای آموزشی بسیار مهم و ضروری می باشد. این موضوع نه تنها بعنوان یك محرك اساسی بر مسائل مالی نظام آموزشی و دانشگاهی تاثیر اساسی دارد، بلكه بر فرهنگ سازمانی و چگونگی ساز و كار آن نیز تاثیر معناداری خواهد داشت. برای این منظور توجه به اصل "مدیریت هزینه" به عنوان یكی از موضوعات جدید و حاضر در بین سازمانهای جهانی مطرح است و سازمانهای آموزشی نیز بدلیل اینکه در این بازار رقابتی مشغول به فعالیت می باشند، باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند[Hermiston;1999].
 
چارچوبی كه برای سیستم مدیریت هزینه در هر سازمانی وضع می شود باید این اطمینان را بطور دائم ایجاد كند كه این سیستم می تواند استراتژیهای جاری سازمان را با فشارهای رقابتی و موقعیتهای سازمانی تطبیق دهد. سازمانها و مدیران آنها نیاز دارند كه بدانند چگونه می توانند با تصمیمات و فعالیتهای خود، ارزشهای موجود را حفظ نموده و ارزش افزوده جدیدی را در سازمان ایجاد كنند. مدیریت هزینه معیار و دیدگاه مناسبی است كه می تواند به آنها را در این روند كمك كند. اطلاعات مدیریت هزینه یك روش و متدولوژی را ایجاد می كند كه به كمك آن مدیران وكاركنان دانشگاه درك می كنند تا تلاش و نیروی خود را بر روی چه اهدافی درسازمان متمركز كنند تا بتواند آنها را به سمت اهداف تعیین كننده جهت سازمان آنها سوق دهد. برای این منظور شناخت نارساییها و ضعف سیستمهای موجود و از طرفی ویژگیهای بخش آموزش نسبت به سایر بخشها جهت طراحی و دستیابی به یک سیستم هزینه یابی برتر، می تواند بسیار مفید و موثر باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

سیستم هزینه یابی

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

سیستم مدیریت هزینه در سازمان

کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش آموزش

 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات 1
1-1-مقدمه 1
1-2-بیان مسأله 2
1-2-1- تعریف مشكل 2
1-2-2-اهمیت مشكل 3
1-2-3-نحوه برخورد با مشكل 4
1-2-4-عوارض ناشی از تداوم مشكل 6
1-2-5-معرفی راه حلها و عوامل مؤثر 7
1-2-6-تناقضات موجود در رابطه با  طراحی سیستم پیشنهادی 9
1-2-7-فواید ناشی از اجرا و بكارگیری سیستم پیشنهادی 10
1-3-سوالات یا فرضیه های پژوهش 12
1-4-اهداف پژوهش 14
1-5-تعاریف واژه ها 16
1-6- محدودیتهای پژوهش 18
1-8-خلاصه فصل 21
 
فصل دوم:چارچوب نظری و پیشینه تحقیق 22
2-1- چارچوب نظری سیستم پیشنهادی 22
2-1-1-مقدمه 22
2-1-2-مكانیزم عملكرد  سیستم ABC 23
شكل  شماره(2-1 ) مكانیزم اجرائی  سیستم ABC 24
2-1-3-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در دانشگاههای  مورد مطالعه 26
2-2-ادبیات تحقیق 31
2-2-1-مقدمه 31
2-2-2-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و  بهای تمام شده خدمات در بخش آموزش 32
2-2-3- پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC  وكاربردهای آن 34
دانشگاه مانتی توبا (Monitoba University) 50
شبکه آموزشی اُهایو 51
دانشگاه اونز كامیونیتی 52
دانشگاه آكرون 53
دانشگاه كنت استیت 54
دانشگاه اوهایو 54
مدرسه مجازی فلوریدا 55
 

فصـل سوم: سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی  کاربرد آن در بخش آموزش 59

3-1- مقدمه 59

3-2- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن 60

از دیدگاه كلی مهمترین دلایل نارسایی، سیستم های سنتی بشرح زیر است: 62

3-3-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش آموزش با سایر بخشها 63

3-4- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ) 68

3-4-1-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 69

3-4-1-1- مدل مقدماتی سیستم ABC 69
شكل شماره (3-1 ) مدل دو بعدی سیستم ABC 71
1-اطلاعات درباره فعالیتها 72
2-اطلاعات درباره استفاده كنندگان از خدمات 72

3-4-1-2-2- دیدگاه فرآیندی مدل ABC 73

شكل شماره (3-2) زنجیره فعالیتها در دیدگاه فرآیندی مدل ABC 74
3-4-2- اجزاء تشكل دهنده مدل ABC 76

3-4-2-1-اجزا  دیدگاه تخصیص هزینه 76

برای درك بهتر عناصر تشكیل دهنده این دیدگاه و مكانیزم عملكرد آن، به تشریح این عناصر        می پردازیم. 76
شكل شماره(3-4) اجزاء تشكیل دهنده دیدگاه دوبعدی سیستم ABC 79

3-4-2-1-1- مكانیزم عملكرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه 82

3-4-2-2-اجزا  دیدگاه فرآیندی مدل ABC 83

3-4-3-طبقه بندی و سلسله مراتب هزینه ها و فعالیتها در سیستم ABC 87

هزینه سطح دانشگاه 90
هزینه های 90
سطح واحد 90
هزینه سطح گروه آموزشی 90
هزینه سطح دانشکده 90
مركز فعالیت واحد آموزش 90
هزینه های ثبت نام و پذیرش دانشجویان 90
هزینه های اینترنت و کامپیوتر 90
هزینه های فوق برنامه 90
هزینه های  حسابداری دانشکده 90
هزینه های امور نقلیه 90
مركز فعالیت انبار 90
مركز فعالیت دایره حسابداری 90
هزینه های معاونت دانشجویی 90
هزینه های  امور اداری و مالی دانشگاه 90
طبقه بندی سطح فعالیتها 92

3-4-4-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC 94

3-4-4-5-  تعریف و شناسایی محرك منابع 99
3-4-4-6- عملیات هزینه یابی در مراکز فعالیت 100
3-4-4-9- محاسبه بهای تمام شده هدف هزینه 103
3-5-خلاصه فصل 104
منابع 104
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336