سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ‌های بیمارستانی

سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ‌های بیمارستانی

سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ‌های بیمارستانی

دانلود مقاله سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ‌های بیمارستانی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 8
حجم 2/232 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت بهداشت

سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ‌های بیمارستانی

 
 
 
 
چکیده: 
اهداف: ارایه بهینه خدمات درمانی و بهبود فرآیندهای بیمارستانی، تا حد زیادی به کار گروهی کارکنان و سبک رهبری مدیران این سازمان ها بستگی دارد و نیز سبک رهبری مدیران با اثربخشی، کارآیی و بهره وری سازمان رابطه دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین سبک رهبری از نظر کارکنان یکی از بیمارستان های تهران و ارتباط آن با شاخص های بیمارستان انجام شد.
روش ها: این مطالعه توصیفی – تحلیلی مقطعی در سال 1388 روی 394 نفر از کارکنان یکی از بیمارستان ‌های تهران که با روش نمونه گیری سهمیه‌ ای و تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. گردآوری داده ها با پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه سبک رهبری لیکرت (پس از تایید روایی و پایایی) انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای و آنووا به ‌کمک نرم افزار SPSS 16 تحلیل شد.
یافته ها: %13.7 از کارکنان سبک مدیران را استبدادی – استثماری، %56.1 استبدادی – خیرخواهانه، %28.2 مشورتی و 2% سبک رهبری مدیران را مشارکتی بیان نمودند. میان سبک رهبری مدیران و شاخص های درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار، گردش تخت و فاصله گردش تخت به‌ ترتیب با سطح معنی داری 0.003، 0.006، 0.003 و 0.002 ارتباط معنی دار آماری وجود داشت.
نتیجه گیری: اگر چه انتخاب سبک رهبری استبدادی از نظر کارکنان، با توجه به محیط سازمانی موجود دور از ذهن نیست، اما استفاده از سبک های رهبری مشورتی و مشارکتی و آموزش به کارگیری شیوه های مذکور به منظور ارتقای بهره وری سازمانی پیشنهاد می شود.
 
 
 
كلید واژه:

مدیران

کارکنان

بیمارستان

سبک رهبری

شاخص بیمارستانی

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336