رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما

رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما

رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما

هدف از این پایان نامه رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 235
حجم 5/233 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته عمران

رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما

 
 
چکیده:
 "در این پایان نامه نقش تبادل فناوری در توسعه، ویژگی‌های آن و اقداماتی كه می‌توان با انجام دادن آن‌ها موجب انتقال موفقیت‌آمیز فناوری به كشورهای كمتر توسعه‌یافته گردد، تشریح شده است.  "انتقال فناوری مهم‌ترین دلیل تشكیل مجمع جهانی راه (پیارك) می‌باشد به همین دلیل، انتقال فناوری و فناوری انتقال فناوری به كلیه‌ی كشورهای عضو پیارك مربوط می‌گردد. بدیهی است كه دریافت‌كنندگان فناوری با مطرح نمودن كامل نیازهای خود، موجب انتقال موفقیت‌آمیز فناوری خواهند شد. بنابراین پیارك باید از تمامی امكانات خود استفاده نموده و شرایط را برای كشورهای كمتر توسعه‌یافته‌ی عضو این سازمان فراهم آورد تا نیازهای خود را در زمینه‌ی شبكه راه مطرح نمایند. شایان ذكر است كه این مهم از طریق برقراری ارتباط نزدیك‌تر با سازمان‌های منطقه‌ای، سازمان‌دهی سمینارها در كشورهای مربوطه و حتی بهره‌گیری فراوان از صندوق ویژه‌ی پیارك صورت می‌پذیرد. كشورهای عضو پیارك به ویژه كشورهایی كه بخش راه آن‌ها كمتر توسعه یافته است، باید شرایطی را فراهم آورند كه بتوانند نیازهای خود را در زمینه‌ی انتقال فناوری شناسایی و مطرح نمایند"."
 
هدف این راهنما گسترش شیوه هایی است که محور اصلی آنها کنترل برف و یخ زدگی از طر یق رویکرد پیشگیرانه است . علاوه بر پاسخ به وقایع برف و یخ زدگی از طریق رفتار به موقع، این راهنما به بیان بهترین شیوه های مدیریتی پرداخته است که این امر به پرسنل نگهداری راهها در گسترش بهترین استر اتژی های کنترل برف و یخ زدگی نیز کمک خواهد کرد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حفاظت از راهها و جاده ها

کنترل برف و یخ زدگی راهها

مدیریت نگهداری زمستانی راهها

 
 
 
مقدمه:
راهنمای کنترل برف و یخ زدگی از قسمت های زیر تشکیل شده است:
– فصل اول : به صورت فهرست وار به موضوع طرح های کنترل برف و یخ زدگی منطقه ای می پردازد. این فصل نکات ابتد ایی که در طرح کنترل و برف و یخ زدگی آمده است را معرفی می کند.
 
– فصل دوم : در این فصل با توجه به اهمیت بحث بهمن و طوفان ها ی زمستانی نظیر کولاک، به چگونگی سازماندهی و برنامه ریزی برای مقابله با این حوادث جوی پرداخته می شود.
 
– فصل سوم : این فصل به بیان اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با منابع دقیق و قابل اطمینان گزارش وضع هوا و پیش بینی آن م ی پردازد. همچنین مطالبی در ارتباط با تهیه و ارایه راهنمای كاربردی هشدارها و راهنما یی های س یستم هواشناسی و پیش بینی هوا در سطح ملی و نقشه برداری حرارتی ارایه شده است.
 
– فصل چهارم : در این فصل نحوه گزارش نویسی به منظور تحو یل آن به مسؤولین امر در سطوح ناحیه، منطقه، و کل کشور می پردازد.
 
– فصل پنجم : این فصل به بیان شرح وظایف ناظر نگهداری راه، گروه کنترل برف و یخ، تجهیزات مورد نیاز کارکنان و ایمنی و آموزش ایشان می پردازد.
 
– فصل ششم : موضوع این فصل نگهدار ی تجه یزات است . این فصل به بیان وشرح قطعات اصلی تجهیزات کنترل برف و یخ زدگی به همراه تصو یر می پردازد . علاوه بر آن لیست کنترل کارهای مربوط به این تجهیزات که باید قبل، در حین وقوع و بعد از طوفان انجام گیرد آورده شده است.
 
– فصل هفتم: به بررسی مواد شیمیایی می پردازد. این فصل به موضوع انواع مختلف مواد استفاده شده در عملیات کنترل برف و یخ زدگی می پردازد و پیشنهادها یی را در ارتباط با استفاده آنها بیان می کند. همچنین انواع آزما یش های مورد نیاز بر ای هر یک از این مصالح بیان شده و سرانجام ملاحظات زیست محیطی در هنگام استفاده از این مصالح آورده شد هاست.
 
– فصل هشتم: انجام برنامه ریزی بر ای استفاده از مواد و تجه یزات با توجه به شرایط بارش و دمای سطح جاده، لازمه اجرای موفق عمل یات کنترل برف و یخ زدگی است. در این راستا در این فصل به روش ها ی مختلف نگهداری و پاکسازی پرداخته می شود.
 
– فصل نهم: در این فصل اطلاعات خاصی به منظور نگهدار ی عرشه پل، درزها،تیرها، ستون ها، و سر ستون ها آورده شده است . به دنبال این اطلاعات نحوه استفاده یا نگهداری مواد ضدیخ و یخ زدا نیز آورده شد هاست.
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1
 

فصل اول: طرح های کنترل برف و ی خزدگی منطقه ای………………………………………… 5

1-1 . نگرش کلی…………………………………………………………………………………………………. 7
2-1 . طرح های کنترل برف و یخ منطقه ای ………………………………………………………………. 8
 

فصل دوم: سازماندهی و برنامه ریزی جهت کنترل حوادث زمستان ی نظیر بهمن،کولاک و غیره . 11

1-2 . نگر ش کلی……………………………………………………………………………………………….. 13
2-2 . بهمن ………………………………………………………………………………………………………… 14
3-2 . طوفان ………………………………………………………………………………………………………. 30
 

فصل سوم: پیش بینی وضع هوا……………………………………………………………………. 47

1-3 . نگرش کلی……………………………………………………………………………………………….. 49
2-3 . مشاوره ها و هشدارها ………………………………………………………………………………….. 50
3-3 . اطلاعات آب وهوایی…………………………………………………………………………………… 51
4-3 . نقشه برداری حرارتی…………………………………………………………………………………… 56
 

فصل چهارم: مستندسازی و تهیه گزارش عملیات………………………………………….. 57

1-4 . نگرش کلی……………………………………………………………………………………………….. 59
2-4 . گزارش نویسی منطقه ای………………………………………………………………………………. 60
3-4 . گزارش نویسی محلی ………………………………………………………………………………….. 61
4-4 . برقراری ارتباط با رسانه ها …………………………………………………………………………… 62
5-4 . ارتباط، هماهنگی و همکاری با کاربران ………………………………………………………… 63
 

فصل پنجم: پرسنل و نیروی انسانی……………………………………………………………… 69

1-5 . شرح وظایف ناظر بخش نگهداری ……………………………………………………………….. 71
2-5 . زمانبندی و آموزش پرسنل………………………………………………………………………….. 72
 

فصل ششم: تجهیزات نگهداری ………………………………………………………………….. 78

1-6 . ماشین آلات ……………………………………………………………………………………………….. 89
1-1-6 . نگرش کلی …………………………………………………………………………………………… 89
2-1-6 . کامیون کمپرسی…………………………………………………………………………………….. 89
3-1-6 . گریدر …………………………………………………………………………………………………… 98
4-1-6 . لودر …………………………………………………………………………………………………… 101
5-1-6 . برف روب ……………………………………………………………………………………………. 103
7-1-6 . پخش کننده دریچه ای…………………………………………………………………………….. 130
8-1-6 . باله برف روب………………………………………………………………………………………. 132
9-1-6 . برف خور…………………………………………………………………………………………….. 133
10-1-6 . پخش کننده مواد شیمیایی مایع……………………………………………………………… 138
11-1-6 . دستگاه پیکاپ عملیاتی……………………………………………………………………….. 139
2-6 . سایر تجهیزات …………………………………………………………………………………………. 141
1-2-6 . نگرش کلی …………………………………………………………………………………………. 141
2-2-6 . حفاظ های برفگیر…………………………………………………………………………………. 141
3-2-6 . نقشه برداری حرارتی …………………………………………………………………………….. 143
4-2-6 . سیستم های ضدیخ و یخ زدا……………………………………………………………………. 144
 

فصل هفتم: مواد…………………………………………………………………………………….. 147

1-7 . نگرش کلی……………………………………………………………………………………………… 149
2-7 . قابلیت استفاده مواد شیمیایی جامد……………………………………………………………… 150
3-7 . قابلیت استفاده از مواد شیمیایی مایع …………………………………………………………… 151
4-7 . قابلیت استفاده از مواد شیمیایی جامد از پیش مرطوب شده …………………………… 152
5-7 . پیشنهادهایی برای استفاده از مواد شیمیایی مایع……………………………………………. 152
6-7 . پیشنهادهایی برای استفاده از مواد شیمیایی جامد خشک……………………………….. 154
7-7 . انواع مواد شیمیایی ……………………………………………………………………………………. 154
8-7 . آزمایش…………………………………………………………………………………………………… 157
9-7 . ملاحظات زیست محیطی …………………………………………………………………………… 159
10-7 . ویژگی ها ی فیزیکی و شیمیایی هر یک از مواد…………………………………………… 161
11-7 . نرخ استفاده از هر یک از مواد………………………………………………………………….. 165
12-7 . اولویت بندی راهها………………………………………………………………………………….. 167
13-7 . ذخیره سازی مواد……………………………………………………………………………………. 168
 

فصل هشتم: روش های نگهداری و پاکسازی……………………………………………….. 187

1-8 . نگرش کلی……………………………………………………………………………………………… 189
2-8 . کنترل برف و یخ زدگی…………………………………………………………………………….. 190
3-8 . الگوی برف روبی انواع راهها ……………………………………………………………………… 196
 

فصل نهم: نیازمندی های نگهداری پل…………………………………………………………. 203

1-9 . نگرش کلی……………………………………………………………………………………………… 205
2-9 . عرشه های پل…………………………………………………………………………………………… 205
3-9 . درزهای پل ……………………………………………………………………………………………… 207
4-9 . تیرهای پل ………………………………………………………………………………………………. 208
5-9 . سر ستون های پل……………………………………………………………………………………… 209
6-9 . ستون های پل…………………………………………………………………………………………… 211
7-9 . مواد یخ زدای مناسب…………………………………………………………………………………. 213
8-9 . مراجع……………………………………………………………………………………………………..


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336