دانلود پایان نامه مدیریت تقاضا و مدیریت موجودی

دانلود پایان نامه مدیریت تقاضا و مدیریت موجودی

دانلود پایان نامه مدیریت تقاضا و مدیریت موجودی

اصطلاح پیش بینی همان گونه که از معنای لغوی آن بر می آید ، عبارت از تجسم یک موقعیت یا وضعیت درآینده است از پیش بینی های لازم در فعالیت های صنعتی ، پیش بینی میزان تقاضای محصولات و مصرف مواد و قطعات است

مشخصات فایل

تعداد صفحات 120
حجم 0/786 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه مهندسی صنایع

مدیریت تقاضا و مدیریت موجودی

 

تعریف پیش بینی

اصطلاح پیش بینی همان گونه که از معنای لغوی آن بر می آید ، عبارت از تجسم یک موقعیت یا وضعیت درآینده است . از پیش بینی های لازم در فعالیت های صنعتی ، پیش بینی میزان تقاضای محصولات و مصرف مواد و قطعات است . بعنوان مثال ، یک کارخانه سازنده خودرو باید همواره پیش بینی دقیقی از تعداد خودروهایی که میتواند در ماهها و حتی سالهای آینده به فروش برساند ، در دست داشته باشد .
 

اهمیت و لزوم پیش بینی

اگر هدف اصلی یک واحد صنعتی را عبارت از تولید و عرضه محصولات به بازار بدانیم ، مشخص است که کلیه فعالیتهای آن واحد از برنامه های تولید محصولات سر چشمه خواهد گرفت . عواملی نظیر نیروی انسانی لازم ، حجم ماشین آلات و تجهیزات لازم ، مقادیر موجودی مواد اولیه و قطعات و … بستگی به مقادیر تولید محصول در این واحد خواهد داشت . بنابراین در صورتی که برنامه تولید دراز مدت یا میان مدتی برای آن واحد موجود باشد ، قسمت کارگزینی می تواند برنامه نیروی انسانی لازم را بر اساس آن تهیه کند . قسمت مهندسی و طراحی کارخانه می توانند حجم ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز را برنامه ریزی کنند . امور مالی بودجه لازم را پیش بینی خواهد کرد . قسمت کنترل موجودی ، مقادیر مواد اولیه ، قطعات یدکی و مواد مصرفی را برنامه ریزی خواهند نمود . اینجاست که نیاز به انجام یک پیش بینی دقیق مشهود خواهد بود .
 
 
 
کلمات کلیدی:

پیش بینی

برنامه ریزی

کنترل تولید و موجودیها

سیستمهای کنترل موجودی

 
 
 
 
امور داخلی شرکت که با استفاده از پیش بینی های انجام شده قابل برنامه ریزی وکنترل میباشند ،عبارتند از :
 
• برنامه ریزی و زمان بندی تولید
• خرید و ذخیره مواد و قطعات
• بررسی نیروی انسانی لازم
• بررسی سرمایه گذاریهای لازم و بودجه مورد لزوم .
 
با در دست داشتن برنامه ریزی مناسب از فعالیتهای فوق می توان عوامل را با بازده بهتری بکار گرفت و از ناهماهنگی و عدم توازن بین آنها جلوگیری نمود .لازم به توضیح است که در بعضی شرایط ممکن است میزان تقاضای محصول به حدی زیاد باشد که آن واحد صنعتی نیازی به پیش بینی مقادیر قابل فروش نداشته باشد . باید توجه داشت که در این شرایط نیز عوامل محدود کننده تولید و نحوه تغییرات آنها در آینده باید بطور دقیق مورد پیش بینی قرار گیرد و برنامه های تولید بر این اساس تهیه شود . به عنوان مثال ممکن است مواد اولیه در یک کارخانه عامل محدود
کننده مقدار تولید باشد . در چنین شرایطی برای تعیین خط مشی آینده ، کارخانه لازم خواهد داشت ، مقادیر احتمالی مواد اولیه را که در آینده می تواند بدست بیاورد پیش بینی کند .
 
به طور خلاصه می توان گفت که پیش بینی در صنعت عبارت از ایجاد رابطه بین تغییرات غیر قابل کنترل خارج از محیط صنعت ، با تغییرات قابل کنترل داخل محیط صنعت می باشد . بنابر این انجام عمل پیش بینی مستلزم مطالعه و آنالیز دقیق عوامل محیط خارج است . در بسیاری از موارد ، مطالعه این عوامل با بررسی روند حرکت آنها در گذشته قابل دسترسی است . باید توجه داشت که مقادیر پیش بینی نمی توانند بطور صد در صد با آنچه در عمل پیش خواهد آمد ، تطابق داشته باشند ، ولیکن استفاده از روشهای علمی و تجربه شده در امر پیش بینی باعث می شود نتایج حاصله به واقعیت نزدیک شوند .
 
 
 
فهرست مطالب

 

بخش اول : اصول و روشهای پیش بینی

-1 تعریف پیش بینی 2
-2 اهمیت و لزوم پیش بینی 2

-3 انواع روشهای پیش بینی 4

-3-1 روشهای نظری 5
-3-2 روشهای آماری و محاسباتی 7

-4 روشهای پیش بینی بر مبنای گذشته 8

-4-1 روش تقاضای واقعی دوره قبل 10
-4-2 روش میانگین ساده 11
-4-3 روش میانگین متحرک 12
-4-3-1 روش میانگین متحرک با در نظر گرفتن تغییرات فصلی 14
-4-4 روش میانگین متحرک وزنی 16
-4-5 روش هموار سازی نمایی یا نمو هموار ساده 17
-4-6 روش نمو هموار با اصلاح روند 21
-4-7 تکنیک تعیین معادله خط روند 25
-4-8 روش هموار سازی نمایی با الگوی فصلی 28
-5 روشهای پیش بینی علت و معلولی- روش تحلیل رگرسیون خطی 33
-6 اندازه گیری دقت روشهای پیش بینی 37
-7 کنترل پیش بینی 38
 

بخش دوم : برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

 

فصل اول : مقدمه ای بر برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

-1 مقدمه 40
-2 تعریف موجودی و کنترل موجودی 41
-3 طبقه بندی موجودیها 41
-4 عوامل هزینه در کنترل موجودی 42
-5 رابطه بین هزینه موجودیها با سیاستهای کنترل موجودی 44
-1-6 انواع سیستمهای کنترل موجودی 11

 

فصل دوم : انواع سیستمهای کنترل موجودی

-1 مقدمه 45
-2 طبقه بندی ارزشی اجناس 46
46 ABC -2-1 روش اعمال طبقه بندی
47 ABC -2-2 کاربردهای طبقه بندی
-3 سیستمهای مختلف سفارشات 49
-3-1 سیستم نقطه سفارش 49
-3-2 سیستم دوره سفارش 51
-4 ساده سازی سیستمهای نقطه سفارش و دوره سفارش 52
-4-1 سیستم دو ظرفی 52
-4-2 سیستم بازدید عینی 53
 

فصل سوم : مقدار سفارش اقتصادی

-1 مقدمه 54
-2 ساختار مدلهای تعیین مقدار سفارش اقتصادی 55
-3 مدل کلاسیک تعیین مقدار سفارش اقتصادی 56
-4 مدل تعیین مقدار سفارش اقتصادی در حالت دریافت تدریجی کالا 61
-5 تعیین مقدار سفارش اقتصادی وقتی کمبود مجاز است 65
-5-1 مدل تعیین مقدار سفارش اقتصادی وقتی کمبود قابل جبران است 65
-5-2 مدل تعیین مقدار سفارش اقتصادی وقتی کمبود قابل جبران نیست 68
-6 مدل تعیین مقدار تولید اقتصادی وقتی کمبود مجاز و قابل جبران باشد 71
-7 تعیین مقدار سفارش اقتصادی در حالت وجود تخفیف بر قیمت 75
-7-1 مدل تعیین مقدار سفارش اقتصادی درحالت وجود تخفیف کلی 75
-7-2 مدل تعیین مقدار سفارش اقتصادی در حالت وجود تخفیف افزایشی 83
-8 مقدار سفارش اقتصادی چند کالا و نقش محدودیتها 86
-8-1 مقدار سفارش اقتصادی چند کالا در حالت وجود یک محدودیت 86
-8-2 مقدار سفارش اقتصادی چند کالا در حالت وجود دو محدودیت 88
91 EOQ -9 تجزیه و تحلیل حساسیت فرمول

 

فصل چهارم : نقطه سفارش مجدد و ذخیره احتیاطی

-1 مقدمه 94
-2 تعریف نقطه سفارش مجدد 96
-2-1 عوامل مؤثر در تعیین نقطه سفارش مجدد 97
-2-2 تعیین نقطه سفارش مجدد در مدلهای قطعی کنترل موجودی 97
-2-2-1 تعیین نقطه سفارش مجدد بر حسب موجودی در دست 98
-3 مدلهای احتمالی 101
-3-1 الگوریتم عمومی تعیین نقطه سفارش مجدد و ذخیره احتیاطی در حالتی که
مدت تحویل و تقاضا در طول مدت تحویل با توزیع نرمال مشخص باشند
پیوست یک – جدول نرمال استاندارد 105
پیوست دو – نمونه سؤالات امتحانی 106
فهرست منابع و مراجع 117
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336