بررسی پدیده جهانی شدن و چالشهای آن در آموزش و پرورش در سطح جهانی

بررسی پدیده جهانی شدن و چالشهای آن در آموزش و پرورش در سطح جهانی

بررسی پدیده جهانی شدن و چالشهای آن در آموزش و پرورش در سطح جهانی

هدف از این پایان نامه بررسی پدیده جهانی شدن و چالشهای آن در آموزش و پرورش در سطح جهانی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 160
حجم 0/889 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته تکنولوژی اطلاعات

بررسی پدیده جهانی شدن و چالشهای آن در آموزش و پرورش در سطح جهانی

 
 
چکیده:
پدیده جهانی شدن از موضوعات بحث انگیز روز جهان به شمار م یرود. شاید هیچ پدیده دیگری تا بدین اندازه در ابتدای هزاره سوم توجه اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی را به خود جلب ننموده است. پدیده ای که در تصمیم گیریها و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسانها نقش تعیین کننده ای داشته و مرزهای جغرافیایی را به حداقل کاهش می دهد، منافع مردم،کشورها را بیش از پیش به هم تنیده میکند و علاوه بر کالا و خدمات، افکار و دانش بشری نیز آسانتر و بی حد و مرزتر از گذشته مبادله می شود. این پدیده که قدمتی دیرینه دارد موجب ظهور فناوری های جدید، بویژه فناور یهای مربوط به عرصه اطلاعات و ارتباطات در جهان شده است .
 
 این تحولات نیز دنیای جدیدی را شكل داده و به ظهور رسانده كه از قسمتهای متعادلی تشكیل شده است ، قسمت هایی كه جمع شدن آنها در كنار یكدیگر در شبكه جدید ارتباطات تعاملی نه ازسر اتفاق كه از روی اجبار ناشی از ضرورت تاریخی است. این تجمع و تعامل موجد ظهور و تجدید حیات زبان ها و فرهن گهایی شده كه به گونه ای متنوع نظام پویای جهانی را پی ریزی كرده است . چال شهای برآمده از این تحولات از جمله دموكراسی، مشاركت مردمی، تمركز زدایی، و كثرت گرایی، زمینة نگاهی نو را به آموزش و پرورش فراهم ساخته است . آموزش و پرورشی كه قرار است انسان را برای آینده آماده كند . بنا بر همین وظیفه ، باید توانایی روبه رو شدن با چال شهایی را كه تحولات كنونی رو در روی نسل حاضر قرار می دهد، داشته باشد.
 
طبیعت آموزش وپرورش آن را به مثابه یك فرآیند كیفی برحسب آن چه باید باشد شرح میدهد،نه آن چه هست . از این رو، ماهیت آن زاینده، پویا، تغییر پذیر و منعطف است و ناگزیر رو به رشدو تعالی و تغ ییر. افزون بر آن آموزش و پرورش به منزله پرورش دهندة نیروی انسانی مورد نیازدر فرآیند تعامل فناورانه عصرحاضر، نقش بی بدیل خود را درجهان همچنان حفظ كرده است. حفظ و حراست نظام تعلیم و تربیت از این نقش اساسی با دگرگون یهایی همراه بوده است . دگرگون یهایی كه بنا به تقاضای زمان و نیازهای برآمده از عصر حاضر ایجاد شده است. تجربه كشورهایی چون آمریكا ) 1957 (، ژاپن ) 1948 ( وكره جنوبی در سالهای اخیر به خوبی نشان می دهد كه با تغ ییر و بازنگری  در ساختار آموزش و پرورش در ادوار تاریخی در حفظ و بقای رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ملت ها تأثیر حیاتی داشته است .
 
 
کلمات کلیدی:

جهانی شدن

تحول درآموزش و پرورش

چالشهای جهانی شدن در آموزش و پرورش

 
 
 
فهرست مطالب

تاریخچه جهانی شدن در آموزش و پرورش 71

دیدگاه ها 77

دیدگاه موافقین و مخالفین جهان یشدن در آموزش و پرورش 84

آموزش در جامعه جهانی 87
تغییر مفهوم سواد و بیسوادی 87
نابرابری آموزشی در بین زنان و مردان 87
آموزش مادام العمر 88
تربیت فنی نیروی انسانی 89

تربیت شهروند برای جامعه جهانی 90

آموزش برای تحول 92
تمركز زدایی و مدیریت انعطا فپذیر 93
بینالمللی كردن آموزش و پرورش 94

اهمیت یافتن اصل همكاری و تفاهم بین المللی در تعلیم و تربیت 95

آموزشها و كلاسهای چند فرهنگی 96
جهانی شدن و یاددهی 96
برنامه های آموزشی بین المللی 96
رابطه جدید با علم جهانی 99
تربیت معلم به عنوان پایه اصلی آموزش 100
استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی 101
جهانی شدن و یادگیری 102
فرآیند یادگیری دانش و كاربرد آن در جامعه 103
آموختن و تعامل در محیط های مجازی ) 104 )E-LEARNING
رابطه جدید معلم و یادگیرنده 107
آموزش زبان 109
تدوین سیاست كلان بهره گیری از فن آوری اطلاعات ) 112 ) IT
فن آوری های ارتباطات در آموزش و كارآموزی 114
آموزش الكترونیكی در كشورهای عضو اتحادیه اروپ ا 114
خط مش یهای اجرایی 115
خط مشی اجرایی آموزش دیجیتال الكترونیك 115
درك و شناخت سواد دیجیتالی 116

استفاده از آموز شهای الكترونیكی به منظور توسعه «سواد دیجیتالی 116 »

خط مشی های اطلاع رسانی 117
خط مشی آموزش الکترونیکی 118
حمایت از روش آموزش الکترونیکی 118
دانشگاههای مجازی چند ملیتی 118
نمون ههای اروپایی «آموزش الکترونیکی » در آموزش عالی 119
شبکه ای کردن دستاوردهای دانشگاههای مجازی 119
خط مشی اجرایی دوگانه سازی مدارس از طری قاینترنت 119
شناسایی و تحلیل دستاوردهای موجود 120
راه اندازی شبکه پشتیبانی با مشارکت کشورهای عضو اتحادیه اروپ ا 120
راه اندازی سکو یاینترنتی به مثابه پایگاه شبکه ای مرکزی 120
خط مشی های ارتباطی و تبلیغاتی 121
استراتژی آموزش الکترونیکی 121

بررسی دقیق و پشتیبانی از طر حهای اجرایی آموزش الکترونیکی 121

پشتیبانی و حمایت از آموزش الکترونیکی 121
سمینارهای سالیانه برای بررسی عملکرد آموزش الکترونیکی در اتحادیه اروپ ا 122
آگاهی دادن و ارائه اطلاعات از طریق شبکه های رایان های 122
شرکت در طر حهای بین المللی مربوط به ICT و آموزش الکترونیکی 122
طراحی روشهای خاص ارزشیابی و گسترش نظارت 122
خط مش یهای فنی و پشتیبانی 123
روشهای اجرایی و سازماندهی طرح ه ا 123
مشارکت بخش خصوصی 124

نظام آموزش و پرورش انگلستان 126

اصلاحات آموزشی 126
فن آوری اطلاعات در مدارس 127
فن آوری اطلاعات در دبیرستان ه ا 127
فن آوری اطلاعات در آموزش عالی 128
فن آوری اطلاعات در كارآموزی 128
فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی درسی 129
نظام آموزش و پرورش ژاپن 130

نظام آموزش و پرورش آمریکا 142

اصلاحات آموزشی 143
استفاده از فن آوری در آموزش 144
آموزش فناوری در کتابهای درسی 149
منافع استفاده از فناوری برای دانش آموزان 150
استفاده از فناور یهای الکترونیکی در برنامه درسی علوم 150
لپ تاپ به جای كتاب درسی 156
جذب معلمان با مدرک دکتر ا 157
آموزش در جامعه جهانی 159

جهانی شدن و یاددهی 159

جهانی شدن و یادگیری 160

فهرست منابع 164
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336