بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر روابط انسانی از نگاه معلمین تهرانی

بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر روابط انسانی از نگاه معلمین تهرانی

بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر روابط انسانی از نگاه معلمین تهرانی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر روابط انسانی از نگاه معلمین تهرانی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 105
حجم 0/106 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر روابط انسانی از نگاه معلمین تهرانی

 
 
مقدمه
ریسك از اجزای جدایی ناپذیر زندگی انسانها و سازمانها محسوب می شود در همه تصمیم گیری ها به نحوی نشانه هایی  از ریسك وجود دارد بطوریكه می توان گفت زندگی بشری با ریسك عجین شده و در تصمیم گیری ها اثر گذار است .معمولاً اكثر افراد تمایلی به پذیرش ریسك ندارند غافل از اینكه اگر ریسكی وجود نداشته باشد فرصتی برای كسب موفقیت وجود نخواهد داشت . بطور كلی ریسك دو معنا دارد : آینده و شك  . بنابراین حادثه ای كه مربوط به آینده نباشد یا در مورد وقوع آن شك نداشته باشیم ریسك تلقی نمی شود .ریسك به معنای برد و باخت نیست بلكه ما آن را به معنای زیان كردن و زیان نكردن در نظر می گیریم .
 
« در واقع ریسك در كوتاه ترین تعریف ، درجه عدم اطمینان به نتایج آتی است و هر چند این درجه عدم اطمینان بیشتر باشد به منزله ریسك بیشتر است . ریسك فرایندی حرفه ای است و منطق خاص خود را دارد .ریسك باید به دقت شناسایی و بخوبی هدایت و كنترل شود . ریسك دارای جنبه های كیفی و كمی است و تحلیل گران زمانی دراز در پی یافتن ابزاری برای اندازه گیری ریسك بصورت كمی بوده اند و سنجش ریسك با پیشرفت های بسیاری  كه داشته یكی از پویا ترین رشته های علمی محسوب می شود » ( 6 : ص 15 ) .مدیریت ریسك فرایندی است كه به مدیران این امكان را می دهد تا میان پدیده های متفاوت تعادل و ارتباط برقرار كند تا باعث شود سازمان به اهداف خودش برسد و باعث ارتقا سازمان شود . البته ریسك پیامد های مثبت و منفی فراوان دارد و یك مدیر باید بداند چگونه با انسان ( كارمندان ) ارتباط برقرار كند تا كارمندان به نحو احسن از مهارتهای خودشان استفاده كنند تا سازمان مطلوبی بدست آید و حتی مدیر در شرایط بحرانی بتواند ارتباط بهتری با كاركنان برقرار كند و كارمندان نیز با طیب خاطر بیشتری به كار مشغول باشند .
 
« بطور كلی مدیریت ریسك فرایندی است كه از طریق آن ، شرایط ( احتمال ) وقوع خسارتهای غیر منتظره كنترل و راهبردی می شود . مدیریت ریسك شامل برنامه ریزی ، اقتضایی و مداومی است كه می پرسد چه می شود … ؟ » ( 19 : ص 43 ) . « با توجه به اینكه كشورها در مرحله توسعه صنعتی گام بر می دارند و مرزهای جهانی در حال گشوده شدن می باشد ضروری است كه به نقش مدیریت ریسك در سازمان ، صنایع و نیز پروژه های مختلفی كشور با جدیت بیشتری پرداخته شود ، چرا كه نادیده انگاشتن ریسك و مزایا و مضرات ناشی از آن موجب اتلاف میلیاردها دلار سرمایه گذاری خواهد شد. مبحث ریسك ، موضوع جدید و نوپایی می باشد و كسب و كارهای جهان به اهمیت آن پی برده و تمامی جوانب كاری خود از آن بهره مند می شود لذا این نیاز در صنایع و سازمانهای مختلف كشور نیز احساس شده است » ( 2 : پیشگفتار ) .
 
 
کلمات کلیدی:

مدیریت ریسک

روابط انسانی

معلمین تهرانی

 
 
 
 
فهرست مطالب
 
چكیده
فصل اول: كلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
هدف پژوهش
انگیزه پژوهشگر
سؤالات پژوهش
توصیف واژه های كلیدی
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مبانی نظری پژوهش
مقدمه
مدیریت ریسك و مدیران ریسك پذیر
واكنش نسبت به ریسك 
استفاده كردن از فرصت ها 
آیا می توان از ریسك پرهیز كرد ؟
ریسك های احساسی 
ریسك استقلال فردی 
ریسك تغییر و تحول
ریسك كنترل كردن 
ریسك اعتماد 
جایگاه مدیریت ریسك در سازمان 
انواع ریسك 
ضرورت مدیریت سازمان و استاندارد های كنترل ریسك
چرا مدیران آموزشی باید به دانش مدیریت ریسك مجهز باشند ؟
عناصر اصلی ریسك 
مزایای مدیریت ریسك 
ده گام جهت اجرای مدیریت ریسك 
روابط انسانی 
انواع روابط انسانی 
روابط انسانی و ارتباطات 
مسائل مربوط به روابط انسانی 
محتوای روابط انسانی 
نقش مدیریت در ارتباط با روابط انسانی 
روابط انسانی و مدیریت آموزشی 
ضرورت و اهمیت ارتباطات انسانی 
ایجاد روابط حسنه در آموزشگاه 
 ایجاد رابطه حسنه با معلمین 
ایجاد رابطه حسنه با دانش آموزان 
ایجاد رابطه حسنه با اولیا 
روابط انسانی در مدرسه 
راه حل هایی برای جذب شدن دانش آموزان و كاركنان به مدرسه 
پیشینه پژوهش
مطالعات انجام شده در خارج كشور
 
فصل سوم: فرایند پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
ابزار پژوهش
چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات
 
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه
الف) توصیف داده ها
ب) تحلیل داده ها
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها و مشكلات پژوهش
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش
خلاصه پژوهش
 منابع
الف) منابع فارسی
ب) منابع انگلیسی
 
 
فهرست جداول و نمودارها
جدول 3-1 : توزیع دبیران متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران
جدول 3-2 :  توزیع سوالات پرسشنامه بین سوالات پژوهش 
 جدول 4-1: توزیع و درصد فراوانی سوال شماره یك پرسشنامه 
جدول 4-2: توزیع و درصد فراوانی سوال شماره سه پرسشنامه
جدول 4-3 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره پنج پرسشنامه
جدول 4-4 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره نه پرسشنامه
جدول 4-5 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره ده پرسشنامه 
 جدول 4-6 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره سیزده پرسشنامه 
جدول 4-7 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره شانزده پرسشنامه
جدول 4-8 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره هجده پرسشنامه 
جدول 4-9 : توزیع و درصد فراوانی سوال شماره بیست پرسشنامه 
جدول 4-10:  توزیع و درصد فراوانی سوال شماره بیست و یك پرسشنامه 
جدول 4-11 : خلاصه آزمون آماری 2x مربوط به سوال اول پژوهش 
جدول 4-12: آزمون توصیفی سوال اول پژوهش 
جدول 4-13: تحلیل مربوط به سوال دوم پژوهش
جدول 4-14 : آزمون توصیفی سوال دوم پژوهش 
جدول 4-15 : خلاصه آزمون آماری 2x  مربوط به سوال سوم پژوهش 
جدول 4-16: آزمون توصیفی سوم پژوهش 
جدول 4-17 : خلاصه آزمون آماری 2x مربوط به سوال چهارم پژوهش 
جدول 4-18 : آزمون توصیفی چهارم پژوهش 
جدول 4-19 : خلاصه آزمون آماری 2x مربوط به سوال پنجم پژوهش 
جدول 4-20 : آزمون توصیفی پنجم پژوهش  
نمودار4- 1 مربوط به توزیع فراوانی سوال 1 پرسشنامه 
نمودار 4- 2 مربوط به توزیع فراوانی سوال 3 پرسشنامه 
نمودار 4-3 مربوط به توزیع فراوانی سوال 5 پرسشنامه 
نمودار 4-4 مربوط به توزیع فراوانی سوال 9 پرسشنامه 
نمودار 4-5 مربوط به توزیع فراوانی سوال 10 پرسشنامه 
نمودار 4-6 مربوط به توزیع فراوانی سوال 13 پرسشنامه 
نمودار 4-7 مربوط به توزیع فراوانی سوال 16 پرسشنامه 
نمودار4 -8 مربوط به توزیع فراوانی سوال 18 پرسشنامه 
نمودار 4-9 مربوط به توزیع فراوانی سوال 20 پرسشنامه 
نمودار 4-10 مربوط به توزیع فراوانی سوال21 پرسشنامه 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336