ارائه الگوی بهره برداری بهینه استخراج صیانتی نفت از میدان هفتگل

ارائه الگوی بهره برداری بهینه استخراج صیانتی نفت از میدان هفتگل

ارائه الگوی بهره برداری بهینه استخراج صیانتی نفت از میدان هفتگل

هدف از این تحقیق ارائه الگوی بهره برداری بهینه استخراج صیانتی نفت از میدان هفتگل می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 31
حجم 0/332 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

دانلود تحقیق کارشناسی ارشد رشته نفت

ارائه الگوی بهره برداری بهینه استخراج صیانتی نفت از میدان هفتگل

 
 
 
چکیده
برنامه ریزی اقتصادی ومدلسازی در بازار نفت با توجه به مفهوم "تجدید ناپذیری" و قریبالوقوع بودن ورود تکنولوژی رقیب نفت و"تخلیه اقتصادی" آن اهمیت روز افزون دارد. با توجه به لزوم سیاستگذاری بهینه در تولید نفت ، این بررسی با هدف دستیابی به مسیر بهینه تولید نفت حوزه نقتی مورد نظر از یک مدل ماکزیمم سازی منافع با قیود و ملاحظات فنی تولید استفاده میکند. مسئله بهینهیابی تصریح شده با استفاده از برنامه رایانهای طراحی شده در نرم افزارMATLAB وشرایط اولیه متغیرها و سطوح توسعه مورد انتظار تولید برای حوزه نفتی حل شده و مسیر های بهینه حاصل در چند سناریو برای دوره 1425-1365 شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج بررسی حاکی است، صرفنظر از تفاوت در سناریوها به لحاظ نرخ تنزیل یا دوره برنامهریزی، مسیرهای بهینه تولید نفت و تزریق گاز فاصله قابل توجهی با مقادیر تحقق یافته دارد. این نتایج را میتوان فقدان برنامهریزی اقتصادی در تولید نفت میدان و استفاده بهینه از منابع گازی در تولید صیانتی آن قلمداد کرد.
 
 
کلیدواژه ها:

تزریق گاز

بهینه یابی پویا

برنامه ریزی تولید

تولید صیانتی نفت

 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
بخش نخست: ادبیات موضوع
بهینه یابی اقتصادی تولید، بسط تئوری هتلینگ
ماكزیمم سازی فنی تولید نفت
بهینه یابی اقتصادی تولید با لحاظ قیود فنی
 

بخش دوم: تولید صیانتی نفت و روشهای استخراج

تولید صیانتی نفت –مفاهیم اصلی
بازیافت یا برداشت طبیعی نفت
برداشت یا بازیافت ثانویه نفت
تزریق گاز به میادین نفتی ایران
میدان نفتی هفتگل
تولید نفت میدان هفتگل
تزریق گاز به میدان هفتگل
 

بخش سوم: مدل بهینه یابی پویای نفت میدان هفتگل

فروض مدل
معرفی مدل
داده ها، برآوردها و تصریح توابع
هزینه اكتشاف
هزینه های توسعه
الف) هزینه زیر ساختها و تعمیر و نگهداری آنها:
هزینه های متغیر تولید
شكل تصریح شده مدل بهینه یابی
بهینه یابی تولید، مراحل حل مسئله
 
بخش چهارم: نتایج شبیه سازی
4 سناریو مختلف
نمودار 1. مقادیر بهینه تولید (بالا) وتحقق یافته (پایین) تولید نفت میدان در طی دوره شبیه سازی
نمودار 2. مقایسة مقادیر بهینه تولید سناریوی 1 (پایین) و 2 (بالا) تولید نفت میدان درطی دوره شبیه سازی
نمودار 3. مقایسه. مقادیر بهینه تولید دو سناریوی 1 (پایین) و 3 (بالا) تولید نفت میدان در طی دوره شبیه سازی
مسیر بهینه تزریق گاز
نمودار 4. مقایسه.مقادیر بهینه (بالا) وتحقق یافته (پایین) تزریق گاز میدان نفتی در طی دوره شبیه سازی
 
نتیجه گیری
منابع
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336