پایان نامه رشته حقوق،جامعه شناسی و روانشناسی با عنوان بررسی عوامل روسپیگری در تهران

پایان نامه رشته حقوق،جامعه شناسی و روانشناسی با عنوان بررسی عوامل روسپیگری در تهران

پایان نامه رشته حقوق،جامعه شناسی و روانشناسی با عنوان بررسی عوامل روسپیگری در تهران

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل روانی – اجتماعی مؤثر بر پدیده روسپیگری خیابانی شهر تهران انجام پذیرفته است نتایج حاصل از این پژوهش در دو بخش کتابخانه ای و پیمایشی ارائه می شود

مشخصات فایل

تعداد صفحات 124
حجم 0/67 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

پایان نامه رشته حقوق،جامعه شناسی و روانشناسی با عنوان بررسی عوامل روسپیگری در تهران

 
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل روانی – اجتماعی مؤثر بر پدیده روسپیگری خیابانی شهر تهران انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش در دو بخش کتابخانه ای و پیمایشی ارائه می شود.براساس یافته های حاصل از بخش کتابخانه ای تحقیق، روسپیگری عبارت است از:
«هرگونه رابطه جنسی بی قاعده و مکرر با دیگران با هدف کسب منابع مادی یا لذت جویی» روسپیگری خیابانی یکی از اشکال روسپیگری است. ویژگی این نوع روسپیگری، استفاده از خیابان از سوی روسپی برای جلب مشتری می باشد . روسپیان خیابانی شامل دو گروه عمده روسپیان کنار خیابان و روسپیان در خیابان می باشند. گرچه سابقه این نوع روسپیگری در تهران به سالهای قبل از انقلاب برمی گردد، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و دگرگونی فرهنگی جامعه که منجر به بسته شدن مراکز علنی فساد و فحشا گردید، این نوع روسپیگری از لحاظ کمی و کیفری متحول شده است. بررسی وضعیت حقوقی فحشا و روسپیگری نشان می دهد که به طور کلی سه نوع نظام حقوقی ممنوعیت کامل ، آزادی کامل و نظام بینابین در کشورهای مختلف وجود دارد. همچنین بررسی وضعیتی حقوقی کشور در حوزه روسپیگیری نشان می دهد که اگر چه درایران نظام ممنوعیت کامل حاکم است، مع-الوصف عنوان مجرمانه خاصی تحت عنوان روسپیگری وجود ندارد.
 
در بخش پیمایش تحقیق عوامل مؤثر بر روسپیگری خیابانی در شهر تهران از دو بعد جامعه شناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور جمع آوری داده های مور نیاز تحقیق از دو پرسشنامه یکی در حوزه مطالعات جامعه شناسی و دیگری در حوزه مطالعات روانشناسی استفاده شده است. جامعه نمونه تحقیق روسپیان در یکی از مکانهای چهارگانه : 1- مراکز شهر نشینی 2- اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ 3- زندان اوین و کانون اصلاح و تربیت و 4- خیابانهای خارج شهر تهران، تشکیل می دهند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

فحشاء

روسپیگری

جرم شناسی

روسپیان خیابانی

رابطه جنسی بی قاعده

عوامل روسپیگری و فحشاء در تهران

 
 
 
مقدمه:
هرچه پدیده روسپیگری خیابانی به عنوان یکی از اشکال پدیده روسپیگری در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور، دارای چندین دهه سابقه می باشد، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تعلق اراده حاکمیت به تعطیلی مراکز علنی فساد از یکسو و عدم پیش بینی و اتخاذ راهکارهای اساسی برای حل معضلات و مشکلات اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر، باعث شده که در سالهای بعد پدیدۀ روسپیگری خیابانی در کشور به یکی از مهمترین اشکال پدیده روسپیگری تبدیل گردد. مشاهدات عمومی و اخبار و اطلاعات منتشره از سوی برخی سازمانها و دستگاههای مسئول و نیز کثرت مطالب مندرج در روزنامه ها و جراید کشور همگی به افزایش روزافزون این پدیده دلالت دارند.
 
با اینکه پدیدۀ مورد بحث محدود به شهر تهران نبوده و دیگر شهرهای کشور خصوصاً شهرهای بزرگ را نیز شامل می شود، با این وجود مجموع شرایط و ویژگیهای خاص حاکم بر شهر تهران، باعث گردیده تا در این شهر پدیده مذکور ابعاد بسیار گسترده تری داشته باشد. به گونه ای که هر روز شاهد آن هستیم که در کنار جاده ها و خیابانها، حاشیه معابر عمومی و اتوبانهای تهران، زنانی با ظاهری کاملاً مشخص با سوار شدن بر خودروهای عبوری، خود را در معرض فروش و بهره برداری جنسی قرار می دهند و این امر آن چنان متداول و علنی است که به صورت یکی از صحنه های عادی و مشاهدات روزمره عمومی تبدیل شده است.
 
 
 
«فهرست مطالب»
«عنوان»
چکیده
مقدمه
طرح و بیان مسئله
صورت تحقیق
پیشینه تحقیق
 
1) فصل نخست : کلیات
1-1) مبحث نخست : روسپیگری – روسپیگری خیابانی

گفتار نخست: روسپیگری

الف) ویژگی های روسپیگری
1) جنسیت
2) نوع خدمات جنسی
3) تکرار و بی قاعدگی
4) مابه ازای مادی
ب) نتیجه و ارایۀ تعریف

گفتار دوم : روسپیگری خیابانی

الف) روسپیان کنار خیابان
ب) روسپیان در خیابان
     1) روسپیان سرگردان
      2) روسپیان معتاد
     3) روسپیان ولگرد

1-2) مبحث دوم : تاریخچه فحشاء و روسپیگری

گفتار اول: وضعیت فحشاء در تهران

سه الف) بررسی تاریخی وضعیت فحشاء در تهران

1) روسپیان قلعه شهر نو
2) روسپیان تفریحگاه شبانه زبان بار
رقاصه ها و بازیگران
پیشخدمت ها
3) روسپیان خیابانی
4) روسپیان منازل
الف) برقراری ارتباط با مشتریان به وسیله تلفن
ب) برقراری رابطه در خانه
5) روسپیان گردنشین

سه ب)  وضعیت فحشاء و روسپیگری در تهران بعد از انقلاب

1) روسپیگری در قلعۀ شهر نو
2) روسپیگری در جزیره (محلۀ غرب)
 

«فصل دوم»بررسی جرم شناسی فحشاء و روسپیگری

2-1- مبحث نخست: چهار چوب نظری تحقیق

گفتار اول : نظریه های روان شناختی فحشاء و روسپیگری:

الف) نظریه های مبتنی بر هوش
ب) نظریه مبتنی بر شخصیت
ج) نظریه های مبتنی بر بیماری های روانی
* شخصیت مرزی
* اخلاق خلقی دو قطبی
* اسکیزوفرنی
* بیماری هیستریونیک
* نیازهای بیمارگونه ( سادیسم و مازوخیم)
* مانی
گفتار دوم

نظریه های جامعه شناختی و روسپیگری

الف) نظریه های اقتصادی
ب) تئوری فشار
پ) نظریۀ معاشرت های توجیحی (انتقال فرهنگی)
ت) نظریۀ انتساب ( بر چسب زنی)
ث ) نظریه کنترل

2-2- مبحث دوم : متغیرهای تحقیق (بررسی عوامل فحشا و روسپیگری)

گفتار نخست: عوامل فحشاء و روسپیگری در سطح خانواده

الف) ازدواج نامناسب و فحشا
ب) فقدان والد و والدین
پ) عدم تعادل و نابسامانی در خانواده
گفتار دوم

عوامل فحشا و روسپیگری در سطح جامعه

الف) عوامل اقتصادی فحشاء و روسپیگری
1- فقر و فحشاء
2- نابرابری اقتصادی و فحشاء
3- بیکاری و فحشا

عوامل فرهنگی فحشاء

تأثیر جنبش آزادی زنان بر فحشاء

عوامل اجتماعی فحشاء

خلاصه یافته ها
متغیر وابسته
سن شروع روسپیگری
تداوم روسپیگری
میزان ارتکاب عمل
میزان درآمد از روسپیگری
مکان برقراری ارتباط
ساعات جلب مشتری
مکان جلب مشتری 
وضعیت تأهل متقاضیان
وضعیت مالی متقاضیان
کسب لذت از برقراری ارتباط
عکس العمل پاسخگویان در قبال عدم دریافت دستمزد
اعمال خشونت جنسی از سوی مشتریان
نتایج تحقیق 
1) بین میزان تحصیلات و سن شروع روسپیگری رابطه مستقیم وجود دارد.
2) بین وضعیت اشتغال روسپیان و سن شروع روسپیگری تفاوت معناداری وجود دارد.
3) بین سن اولین تجربه جنس و سن شروع روسپیگری تفاوت معناداری وجود دارد.
4) بین وضعیت ازدواج و سن شروع روسپیگری تفاوت معناداری وجود دارد.
5) بین اجبار ازدواج و سن شروع روسپیگری تفاوت معناداری وجود دارد.
6) بین بعد خانوار و سن شروع روسپیگری رابطه مستقیمی وجود دارد.
پیشنهاد
منابع
 
 
 
 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336